Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

82. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica, stran 326.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 30. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) sprejmem
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Mežica
1. člen
(vsebina sklepa)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Mežica, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 60/13 – popr., v nadaljevanju: OPN Me).
(2) Skladno s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8; v nadaljevanju: ZPNačrt) se postopek sprememb in dopolnitev OPN Me vodi po kratkem postopku, saj se spremembe nanašajo samo na splošna določila pojmov in na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora in ne terjajo sodelovanja nosilcev urejanja prostora ali da bi bilo zaradi njih treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.
(3) Spremembe in dopolnitve OPN Me obsegajo:
a) odprave neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega in strateškega dela, kot posledica očitnih napak,
b) upoštevanja opozorila pristojnih ministrstev, ki občini v postopku nadzora zakonitosti občinskega prostorskega načrta v skladu s predpisi o državni upravi oziroma lokalni samoupravi predlagajo razveljavitve njegovih posameznih določb.
(4) V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev odloka OPN Me, nespremenjen pa ostaja vsi grafični del OPN ME in vse določbe, ki določajo osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora.
(5) Spremembe in dopolnitve OPN Me se pripravijo v okviru strateških usmeritev OPN Me, ki se ne spreminja.
(6) Spremembe in dopolnitve OPN Me se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
(7) Spremembe in dopolnitve OPN Me se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi opozorila pristojnega ministrstva in na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini Mežica, do objave tega sklepa.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Me)
(1) V obdobju po sprejetju OPN Me in njegovi uveljavitvi julija 2013 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Mežica, Upravne enote Ravne na Koroškem, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, projektantov, lastnikov zemljišč, posameznikov in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana ter podani so bili predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Me za posamezna območja.
(2) S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN Me po kratkem postopku bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi in deli odloka.
(3) Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in pojmovna določila.
3. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPN Me)
Spremembe in dopolnitve določil tekstualnega dela OPN Me se nanašajo izključno na območje stavbnih zemljišč v Občini Mežica, in sicer na posamezne spremembe in dopolnitve splošnih in posebnih prostorskih izvedbenih pogojev za vse enote urejanja prostora.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Zbrane pobude in predlogi bodo analizirani in kolikor bo ugotovljeno, da ustrezajo splošnim strateškim izhodiščem in drugim zahtevam, bodo uvrščene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN Me.
(2) Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN Me ugotovi, da je za posamezno pobudo ali predlog potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, analize in preizkuse ter ta sprememba oziroma dopolnitev ne izpolnjuje pogojev za izvedbo kratkega postopka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, navedenih v 53.a členu ZPNačrt, se pobuda ali predlog vnese v nov, poseben spis za spremembe in dopolnitve OPN ME, kjer se postopki vodijo na načine, kot jih za reden ali skrajšan postopek določa ZPNačrt.
5. člen
(postopek spreminjanja in dopolnitve sprememb in dopolnitev OPN Me)
Spremembe in dopolnitve OPN Me se v skladu z določili tretjega odstavka 53.a člena ZPNačrt izpeljejo na način, kot ga za sprejem drugih občinskih odlokov določata:
– Statut Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) in
– Poslovnik občinskega sveta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07)
s tem, da mora biti predlog sprememb in dopolnitev OPN Me skupaj z obrazložitvijo pred sprejemom na Občinskem svetu Občine Mežica javno objavljen na občinski oglasni deski in v svetovnem spletu vsaj petnajst dni in da mora biti v času objave javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev)
V skladu z določili 53.a člena ZPNačrt in drugega odstavka 1. člena tega Sklepa smernic za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev od nosilcev urejanja prostora ni potrebno pridobivati.
7. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Mežica – www.mezica.si.
Št. 3500-0001/2014
Mežica, dne 14. januarja 2014
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost