Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

69. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9«, stran 305.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 57/12, 108/09 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12) in 43/11 – ZKZ-C) in 10. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »OPPN za območje SMJ – KARE 9«
1
Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Proces reurbanizacije starega mestnega jedra Celje zajema tudi območje, ki ga veljavni izvedbeni prostorski akt imenuje »kare 9«. Obravnavano območje obsega prostor med Levstikovo, Aškerčevo, Cankarjevo in Stanetovo ulico. Zazidalni načrt predvideva ob Levstikovi in Aškerčevi ulici poslovno-stanovanjske objekte kot obulične pozidave, notranja dvorišča pa namenja potrebam vrtca in stanovalcev. Stacionarni promet ureja z ukinitvijo parkiranja obiskovalcev in dvorišče namenja izključno parkiranju stanovalcev.
Obulična pozidava ob Stanetovi in Cankarjevi ulici spada v historični spomenik mesta. Le-ta struktura pa z mestno vpadnico na vzhodu in pozidavo ob Levstikovi ulici tvori odprti prostor, dvorišča in vrtove, ki so sestavni del parcel stanovanjskih objektov. Dvoriščni prostor kareja tako tvorijo začasne parkirne površine, ki jih ZN SMJ določa za stanovanjsko ureditev, neurejena interna dvorišča stanovalcev, ki posegajo tudi v intervencijske poti ter osrednji del dvorišča, kjer se nahaja vrtec in z ureditvijo edini ohranja zelenje.
Neskladje med družbenim redom in načinom življenja, v katerem je bil zazidalni načrt sprejet ter sedanjostjo se kaže v nedorečenosti lastništva in ekstremnemu povečanju stacionarnega prometa. Posledično »kare 9« postaja neatraktiven SV del mestnega jedra z veliko parkirno površino ob mestni vpadnici in izrazitimi individualnimi posegi stanovalcev, ki niso skladni s prostorskimi akti.
Namen izvedbe novega prostorskega akta je:
– urediti razdrobljeno in nedoločeno lastniško strukturo zemljišč;
– urediti degradirana območja odprtega prostora kareja z zeleno ureditvijo in odstranitvijo začasnega parkirišča ob vpadnici ter preusmeritvijo prometa v obstoječo parkirno hišo Celeia park;
– predvideti gradnjo novih objektov in komunalne infrastrukture.
2
Območje OPPN
Območje OPPN obsega prostor med Levstikovo, Aškerčevo, Cankarjevo in Stanetovo ulico.
Okvirno območje kare 9 obsega naslednje parcele ali dele parcel v k.o. Celje:
2147/1, 2147/2, 2147/3, 2148/2, 2150/2, 2150/3, 2151, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2153, 2154, 2155/1, 2155/3, 2156, 2158, 2160/1, 2160/2, 2161, 2162/1, 2163, 2164, 2165, 2166/1, 2166/2, 2167/1, 2167/2, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176/1, 2176/2, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187/1, 2187/2, 2187/3, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194/1, 2194/2, 2194/3, 2195/1, 2195/2, 2196, 2197/1, 2197/2, 2198/1, 2198/2, 2199/2, 2200, 2201, 2202, 2203/1, 2553, 2564/2.
Velikost območja je 3,22 ha (32.171 m2).
3
Način pridobitve strokovnih rešitev
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi OPPN je potrebno upoštevati in proučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Starega mestnega jedra Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 s spremembami in dopolnitvami),
– Strokovne podlage za projekt reurbanizacije starega mestnega jedra Celje (RC Planiranje d.o.o., št. proj. 065/04/05/06, april 2007),
– Strokovne podlage za kare 09 v ZN SMJ (Urbanisti, d.o.o., št. proj. 84-2011, maj 2011).
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.
4
Roki za pripravo
Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju in se predvidoma zaključi v letu 2014.
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, Lava 11, Celje,
– Vodovod - kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Izdelavo OPPN za območje SMJ – KARE 9 financira Mestna občina Celje, ki sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje pogoje za prostorsko načrtovanje.
Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Mestna občina Celje (pripravljavec).
6
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-12/2013
Celje, dne 10. januarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost