Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 039-5/2013-3 Ob-1047/14 , Stran 103
Št. 039-5/2013-3 Ob-1047/14
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 41/07) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo, 15/12) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana v letu 2014
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za program razvoja podeželja na območju MOL za naslednjo vrsto pomoči in namen: Pomoči po uredbi za skupinske izjeme (Uredba komisije (ES) št. 1857/2006) Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006) Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih. II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javni razpis Najvišji zneski pomoči za naložbe v kmetijska gospodarstva za tehnično podporo v kmetijskem sektorju se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti. V zvezi z istimi stroški se pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005 ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo (ES) št. 1857/2006. Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči za programe razvoja podeželja v Mestni občini Ljubljana. Upravičenci do sofinanciranja storitev tehnične podpore v kmetijskem sektorju so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Mestne občine Ljubljana ter njihovi družinski člani. Upravičenci do sredstev za izvajanje tehnične podpore so izvajalci – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva. Pomoč se dodeli do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Izvajalci ne smejo pričeti izvajati tehnične podpore pred prejemom sklepa o dodelitvi pomoči. III. Posebni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci morajo izpolnjevati tudi posebne razpisne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov predavanj, demonstracij, tečajev, delavnic, svetovalnih storitev, sodelovanja na tekmovanjih in stanovskih srečanjih, itd. Tema tehnične podpore Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih: – izvedba tečaja za varno delo z motorno žago, – izvajanje aktivnosti za skupno gospodarjenje z gozdom in ogled dobrih praks skupnega gospodarjenja z gozdovi. IV. Merila za izbor programa Merila za dodelitev državne pomoči po uredbi za skupinske izjeme – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju so: – primernost predloženih vsebin glede na cilje strategije, – večletne izkušnje pri delu s podeželskim prebivalstvom iz razpisanih tem, – dosedanja vključenost v programe razvoja podeželja. Obravnavajo se vloge, ki dosežejo minimalno 70 točk. Skupno je možno pri ocenjevanju dobiti maksimalno 100 točk. V. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za namen: Pomoči po uredbi za skupinske izjeme Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – Gospodarjenje z gozdom na kmetijskih gospodarstvih 4.000,00 EUR. MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2014. VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p. p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 11. 2. 2014 (velja datum žiga pošte). Vloga za dodelitev sredstev za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju se pripravi na obrazcu Vloga 2. Vlogi je potrebno priložiti vse dokumente, ki jih kot obvezna dokazila zahteva razpisna dokumentacija in so navedeni na obrazcu Vloga 2. Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4 ali večja, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. VIII. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog, ki ga vodi Komisija za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2014 s področja dodelitev državnih pomoči za programe razvoja podeželja v MOL, se bo pričelo dne 13. 2. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno. Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vlogo v roku treh dni dopolnijo. IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa Na podlagi predloga komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah po pooblastilu župana s sklepom odločila direktorica MU MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL. Zavržene vloge bodo vloge: – ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega razpisa, – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: – tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije, – ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne, – tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dosegli najnižje število točk. MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa v roku 45 dni po zaključku odpiranja vlog. X. Sklenitev pogodbe: medsebojne obveznosti med Mestno občino Ljubljana in prejemnikom sredstev se uredijo s pogodbo. XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak uradni dan v času uradnih ur na Odseku za razvoj podeželja in upravne zadeve, Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani po telefonu oziroma e-pošti vsak uradni dan v času uradnih ur pri Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11, e-pošta: teodora.makoter@Ljubljana.si).
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost