Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 369-1/2010-46 Ob-1084/14 , Stran 132
Št. 369-1/2010-46 Ob-1084/14
Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 3. člena Odloka o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/13), Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica (v nadaljevanju naročnik ali koncedent) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« na zaključenem območju naselja Bohinjska Bistrica v Občini Bohinj
Naročnik/koncedent vabi zainteresirane zasebne partnerje (v nadaljevanju prijavitelje ali kandidate), da predložijo svojo pisno vlogo v skladu z razpisno dokumentacijo za sklenitev koncesijskega javnozasebnega partnerstva za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« na zaključenem območju naselja Bohinjska Bistrica v Občini Bohinj. 1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, 2. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica«. Koncesija obsega izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso na zaključenem območju naselja Bohinjska Bistrica ter zagotavljanje prihrankov v javnih objektih priključenih na »DOLB Bohinjska Bistrica« in izvajanje drugih storitev, ki jih določajo zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru javne službe, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja javne službe, Odlok o določitvi in načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica« (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 7/13), razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba. Koncesionar izvaja javno službo z energetskimi objekti in napravami ter napravami toplovodnega omrežja, ki jih bo zgradil sam. 3. Variantne in opcijske prijave niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske prijave, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne. 4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se podeli za obdobje 15 let v skladu z Odlokom o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe oskrbe s toploto iz kotlovnice na lesno biomaso »DOLB Bohinjska Bistrica«. 5. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za dobavo toplote iz kotlovnice na lesno biomaso na območju »DOLB Bohinjska Bistrica«, bo izdala občinska uprava Občine Bohinj v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr., 8/10 in 82/13). 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet razpisa. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. 7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije za izvajanje razpisane gospodarske javne službe izbral enega koncesionarja. Izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. 8. Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS, v Uradnem listu RS, v Uradnem vestniku Občine Bohinj in na spletni strani naročnika: http://obcina.bohinj.si/. 9. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika: http://obcina.bohinj.si/. 10. Način zavarovanja resnosti prijave: prijavitelj mora pri prijavi predložiti zavarovanje za resnost prijave v višini 10.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 11. Kraj in rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti na naslov naročnika Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica najkasneje do 31. 1. 2014 do 9.30. 12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja prijav: javno odpiranje prijav bo potekalo na sedežu naročnika: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, 31. 1. 2014 ob 10. uri. Prisotni predstavniki prijaviteljev morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na odpiranju prijav. 13. Dodatna pojasnila: prijavitelji lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo prijaviteljem posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 10 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje prijav. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Občina Bohinj

AAA Zlata odličnost