Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 181-25/2013 Ob-1078/14 , Stran 122
Št. 181-25/2013 Ob-1078/14
Na podlagi sklepa župana št. 181-25/2013, z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2014 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2014. Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2014. 2. Pogoji in merila: Pogoji: Na javni razpis se lahko prijavijo izključno društva in ustanove, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja in ki: – delujejo na območju Mestne občine Koper in so registrirana v Sloveniji, – delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja na območju Mestne občine Koper ali delujejo s ciljem promocije zdravja na območju Mestne občine Koper, – ne bodo prejela sredstev za letno delovanje društva iz drugih virov Mestne občine Koper v letu 2014. Predmet sofinanciranja ne bodo programi, ki sodijo v redno dejavnost zavodov, organizacija počitnic, izletov, taborov in letovanj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih ali drugih organizacij, katerih namen in cilj delovanja je nepridobiten in imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja društev in drugih ustanov, katerih aktivnosti temeljijo na: – izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja zdravja, – izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za zdravje, – izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju, – aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več društev in ustanov, – aktivnosti ki omogočajo uspešno, množično vključevanje uporabnikov iz Mestne občine Koper, – aktivnostih, z večletnim delovanjem, – aktivnostih, ki bodo predstavljene širši javnosti. – vključevanju v aktivnosti, prireditve in projekte v izvajanju Mestne občine Koper, in sicer v maju Dnevi zdravja, v drugih dnevih namenjenim promociji zdravja, v septembru v Tednu mobilnosti itd. S tem javnim razpisom Mestna občina Koper ne sofinancira prireditev ali projektov investicijske narave. Merila za izbor prijav: Komisija sofinancerja bo, po zaporedju najvišje ocenjenih prijav, izvedla presojo primernega zneska sofinanciranja aktivnosti z vidika višine zaprošenih sredstev, ostalih virov sofinanciranja, izvedljivosti prijavljenih aktivnosti in možnosti optimiziranja izvedbe aktivnosti glede na predvideno strukturo stroškov. Poleg skupnega zbira točk, bo ta presoja osnova za dodelitev višine sredstev sofinanciranja za posamezno prijavo. Izločitveno merilo: – kolikor so aktivnosti neskladne s predmetom in nameni javnega razpisa, strokovna komisija prijavo izloči in je ne ocenjuje. 3. Okvirna višina sredstev: Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja razvoj in promocijo zdravja v Mestni občini Koper v letu 2014 je višina opredeljena s proračunom za leto 2014 največ do 14.100 EUR. 4. Rok porabe sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave: Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 10. 2. 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako: Javni razpis za sofinanciranje programov dela društev in drugih ustanov, katerih delovanje spodbuja promocijo zdravja v Mestni občini Koper za leto 2014, »Ne odpiraj, št. 181-25/2013«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno oddane. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane. 7. Odpiranje prijav obvestilo o izidu javnega razpisa: Pri odpiranju prijav bo strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila. Če strokovna komisija ugotovi, da prijava ni popolna, v roku 14 dni od odpiranja prijav pozove prijavitelja, da vlogo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku prijave ne dopolni, se prijava zavrže kot nepopolna. Mestna občina Koper bo vse prijavitelje obvestila o izidu razpisa predvidoma v roku 30 dni po sprejemu odločitve. Odločitev se izda v obliki sklepa. Prijavitelji imajo možnost pritožbe v skladu z določili Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev. Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji in merili razpisa. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost