Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Ob-1046/14 , Stran 97
Ob-1046/14
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – UPB2, 83/12), 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter skladno z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12) objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47, e.naslov: info@zrsbr.si. 2. Predmet javnega razpisa: oddaja skladiščnih prostorov na naslovu: Koper, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper. 3. Vrsta nepremičnine: skladiščni prostori, v izmeri 519 m2. Objekt leži na parc. št. 1535/4, k.o. Koper. 4. Ponudnik mora ponuditi ceno najema v ………..€ za m2 mesečno, brez vključenega DDV-ja. Z najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba za obdobje 10 let z možnostjo podaljšanja pogodbe. 5. Ponudnik se poleg najemnine zavezuje plačevati tudi: – obratovalne stroške, – stroške tekočega vzdrževanja, – stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, – ostale stroške, ki odpadejo na predmet najema. 6. Varščina za resnost ponudbe: Ponudnik je dolžan ob predložitvi ponudbe vplačati varščino v višini 3.000,00 EUR na enega od transakcijskih računov naročnika: BA-CA Ljubljana, št. 29000-0055148819 ali Banka Koper, št. 10100-0039157343. Položena varščina se neizbranim ponudnikom vrne brezobrestno v roku 15 dni po izdaji sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od njenega prejema. Izbranemu ponudniku se položena varščina vrne po prejemu bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru se varščino zadrži. 7. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: kot garancijo za redno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti je izbrani ponudnik dolžan v roku 15 dni od podpisa pogodbe naročniku dostaviti bančno garancijo v višini 15.000,00 EUR, ki mora veljati najmanj eno leto. Veljavnost bančne garancije je izbrani ponudnik dolžan podaljševati vsako leto, vsaj 10 dni pred zapadlostjo, vse do izteka pogodbenega roka. 8. Način in rok plačila: mesečne najemnine se plačujejo vnaprej, in sicer na zadnji dan tekočega meseca za prihodnji mesec. 9. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 031/633-602. 10. Predložitev ponudb: pisne ponudbe je potrebno predložiti na Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, najkasneje do 5. 2. 2014, do 9. ure. Ponudba se označi: »Ponudba za najem skladiščnih prostorov v Kopru – Ne odpiraj«. 11. Naročnik je dolžan pred podpisom pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k njeni sklenitvi. 12. Naročnik si pridržuje pravico, da, ne glede na ostala določila javnega razpisa, brez katerih koli posledic zase, ne izbere nobenega od ponudnikov in kadarkoli lahko ustavi postopek oddaje nepremičnine. 13. Ponudbi je potrebno priložiti: – izjavo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba, – potrdilo o plačilu varščine. 14. Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani naročnika, www.zrsbr.si.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

AAA Zlata odličnost