Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Ob-1044/14 , Stran 95
Ob-1044/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr.), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba) in z odločbo št. 3600-3/2013-2 z dne 22. 11. 2013 potrjenega Programa Energetike Ljubljana za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih v letu 2014 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 03/13), Javno podjetje Energetike Ljubljana, d.o.o. (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih v letu 2014 URE-SUB_PO-SP_2014/01
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu uredbo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, 1000 Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: prvi odstavek 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L; v nadaljevanju: EZ), Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 03/13); v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)), shema »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. priglasitve M001-5186773-2007) in Program Energetike Ljubljana za doseganje prihrankov energije pri končnih odjemalcih za leto 2014, potrjen s strani Eko sklada, j.s. z odločbo št. 3600-3/2013-2 z dne 22. 11. 2013. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log - Dragomer za naslednje ukrepe: 2A – vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah na ZP 2B – vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje 3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina 4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda 7 – vgradnja plinske toplotne črpalke Predmet javnega razpisa so tudi nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za nove, še ne izvedene naložbe, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na geografskem območju Republike Slovenije za naslednje ukrepe: 5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo (energetski management) 6 – izdelava energetskega pregleda 8 – izvedba programov s področja informiranja in ozaveščanja 4. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 203.995,02 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč« (št. priglasitve SA.34281(2012/X)) za ukrepe od 2A, 2B, 3, 4 5 in 7 ter sheme »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. priglasitve M001-5186773-2007) za ukrepa 6 in 8. 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. V primeru pogodbenega financiranja(*1) investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: (*1) Pogodb eno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. – sklenjena mora biti dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let) o zagotavljanju prihrankov energije ali oskrbi z energijo med pogodbenima strankama; – ekonomski izračun, predstavljen v ID, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja. ID mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika naročnika. Drugi pogoji glede upravičenosti za kandidiranje na razpisu so objavljeni v razpisni dokumentaciji. 6. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu, lahko pridobijo pravico do nepovratne finančne spodbude za nove naložbe, s katerimi bodo izvedeni zgoraj navedeni ukrepi pod pogoji kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. 7. Višina nepovratne finančne spodbude in rok za izvedbo Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije največ do: – 30 odstotkov za velika podjetja, – 40 odstotkov za srednja podjetja ter – 50 odstotkov za mikro in mala podjetja. Ne glede na velikost podjetja in ostale navedbe v prejšnjem odstavku, višina nepovratne finančne spodbude ne sme presegati 0,047 EUR na kWh enoletnega prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese. Način določitve nepovratne finančne spodbude je za vse ukrepe (upravičene namene) enak/enoten. Prihranek energije se izračuna na način, ki je naveden v razpisni dokumentaciji. Rok za zaključek naložbe je 9 mesecev od sklenitve pogodbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude, sicer pravica do te spodbude preneha. 8. Način prijave Vlagatelj mora v vlogi predložiti vse dokumente, ki sestavljajo vlogo, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije in v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena in označena tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Energetika Ljubljana, URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana. Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju prejema. Datum prvega odpiranja je 21. 1. 2014 nato pa vsak torek do objave zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 6. 2014, ko bo zadnje odpiranje vlog. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja zadnji delovni dan pred dnevom odpiranja vlog, najkasneje do 14. ure. Vloge, ki bodo prispele na naslov sofinancerja kasneje, bodo uvrščene na naslednje odpiranje vlog oziroma bodo zavržene, če bodo na tem odpiranju razdeljena vsa razpisana sredstva. 9. Izplačilo dodeljenih nepovratnih finančnih spodbud: nepovratna finančna spodbuda bo izplačana prejemniku na podlagi sklenjene pogodbe za ukrepe, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa po predložitvi ustrezne dokumentacije na način, kot je opisano v razpisni dokumentaciji. 10. Rok prijave: vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednje dne od objave razpisa v Uradnem listu dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma najkasneje do 17. 6. 2014. 11. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije o razpisu lahko naročite s pisnim zahtevkom, poslanim na naslov: Energetika Ljubljana, oddelek URE in OVE, Verovškova 62, 1000 Ljubljana ali na e-naslov ucinkovita.raba.energije@energetika-lj.si, do objave zaključka javnega razpisa. Razpisna dokumentacija, odgovori na vprašanja in druga obvestila v zvezi z razpisom bodo objavljeni na spletni strani sofinancerja, www.energetika-lj.si.
Energetika Ljubljana, d.o.o.

AAA Zlata odličnost