Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

63. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja, stran 264.

Na podlagi 177. člena, 3. točke 233. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino poročil in obvestil iz prvega do tretjega odstavka 176. člena in 239. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13-ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar) ter način in roke poročanja oziroma obveščanja.
(2) Zavezanci za poročanje po tem sklepu so:
– zavarovalnica,
– zavarovalna zastopniška družba,
– zavarovalna posredniška družba,
– samostojni podjetnik posameznik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnic ali zavarovalnih zastopniških družb pri sklepanju zavarovalnih pogodb ali storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb (v nadaljnjem besedilu: podjetnik),
– banka, ki na podlagi dovoljenja Banke Slovenije lahko opravlja storitve zavarovalnega posredovanja (v nadaljnjem besedilu: banka),
– zavarovalni in pozavarovalni pool,
– pokojninska družba,
– uprava zavarovalnice,
– uprava pokojninske družbe.
2. člen
(1) Zavarovalnica in pokojninska družba poročata Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija) o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register,
2. sklicu skupščine in vseh sklepih, sprejetih na skupščini,
3. imetnikih delnic zavarovalnice ali pokojninske družbe in o pridobitvi oziroma spremembi kvalificiranih deležev iz 18. člena ZZavar,
4. razrešitvi in imenovanju članov uprave,
5. razrešitvi pooblaščenega aktuarja,
6. spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja, če ima zavarovalnica ali pokojninska družba zaposlenega samo enega notranjega revizorja,
7. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
8. naložbah, na podlagi katerih je zavarovalnica ali pokojninska družba posredno ali neposredno pridobila kvalificirani delež v drugi pravni osebi, in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo,
9. pomembnejših spremembah v strukturi kapitala,
10. prenehanju opravljanja posameznih zavarovalnih poslov in prenehanju upravljanja pokojninskih skladov ali prenehanju opravljanja dejavnosti pokojninske družbe in
11. tehničnih podlagah, ki jih zavarovalnica ali pokojninska družba uporablja za izračun premijskih cenikov.
(2) Uprava zavarovalnice in uprava pokojninske družbe poroča Agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. ogroženi likvidnosti ali solventnosti zavarovalnice ali pokojninske družbe,
2. nastopu razlogov za prenehanje ali odvzem dovoljenja za opravljanje zavarovalnih poslov in za prenehanje upravljanja pokojninskih skladov ali za prenehanje opravljanja dejavnosti pokojninske družbe in
3. spremembi finančnega položaja zavarovalnice ali pokojninske družbe na način, da ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar.
(3) Zavarovalna zastopniška družba in podjetnik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnic ali zavarovalnih zastopniških družb pri sklepanju zavarovalnih pogodb poroča Agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni ali Poslovni register Slovenije,
2. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica in
3. prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja.
(4) Zavarovalna posredniška družba in podjetnik, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb poroča Agenciji o naslednjih dejstvih in okoliščinah:
1. vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni ali Poslovni register Slovenije,
2. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica,
3. prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega posredovanja,
4. strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravil za te zavarovalnice,
5. pravnih in ekonomskih povezavah s posamezno zavarovalnico in
6. izpolnjevanju obveznosti iz 237. člena ZZavar.
(5) Banka poroča Agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 3., 4., 5. in 6. točke prejšnjega odstavka.
(6) Zavarovalni in pozavarovalni pool poroča Agenciji o dejstvih in okoliščinah iz 1., 2., 3., 4., 8., 9. in 10. točke prvega odstavka ter iz 2. točke drugega odstavka tega člena.
POROČANJE O VPISU IN SPREMEMBAH PODATKOV, KI SE VPISUJEJO V SODNI ALI POSLOVNI REGISTER
3. člen
(1) Zavezanec za poročanje posreduje Agenciji dokazila o vpisu in spremembah podatkov, ki se v skladu z Zakonom o sodnem registru (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo, 93/07, 65/08, 49/09 in 82/13 – ZGD-1H) vpisujejo v sodni register, v osmih dneh od prejema sklepa sodišča o vpisu v sodni register, če ni za posamezne podatke v tem sklepu drugače določeno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka podjetnik poroča o vpisu in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v Poslovni register Slovenije pri Agenciji za javno pravne evidence in storitve v osmih dneh od prejema njene odločitve.
POROČANJE O SKLICIH SKUPŠČINE IN SPREJETIH SKLEPIH
4. člen
(1) Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o sklicu skupščine s predložitvijo fotokopije objave sklica skupščine v roku osmih dni po objavi.
(2) Zavezanec za poročanje je dolžan seznaniti Agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina in ji najkasneje v roku osmih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti fotokopijo zapisnika sklepov skupščine s prilogami. V primeru spremembe statuta oziroma drugega akta o ustanovitvi zavezanec za poročanje predloži Agenciji tudi prečiščeno besedilo svojega statuta oziroma drugega akta o ustanovitvi.
(3) V primeru združitve oziroma delitve mora zavezanec za poročanje zapisniku sklepov skupščine iz predhodnega odstavka priložiti tudi dokumentacijo iz drugega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US in 82/13; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1).
(4) Ne glede na prejšnji odstavek predloži zavezanec za poročanje dokumentacijo iz 2. točke drugega odstavka 586. člena ZGD-1 samo za družbo, ki ni zavarovalnica ali pokojninska družba.
POROČANJE O IMETNIKIH DELNIC IN KVALIFICIRANIH DELEŽIH
5. člen
(1) Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o imetnikih svojih delnic po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dne v naslednjem mesecu.
(2) Zavezanec za poročanje predloži Agenciji imenski seznam imetnikov delnic skupaj z navedbo števila in nominalnega oziroma pripadajočega zneska delnic posameznega delničarja ter njegove udeležbe v kapitalu in pri glasovanju v obliki obrazca ZAV-DK, ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora zavezanec za poročanje, pri katerem število delničarjev presega 300 oseb, poročati o prvih 300 delničarjih z največjim deležem v kapitalu ali glasovalnih pravicah. Če ima več delničarjev enak delež kot tristoti delničar, mora zavezanec za poročanje razvrstiti delničarje z enakim deležem kot tristoti delničar po abecednem vrstnem redu. Če je število delničarjev, ki imajo najmanj 0,2 % delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah, večje od 300, je potrebno poročati o vseh delničarjih, ki imajo najmanj 0,2 % delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah.
(4) Zavezanec za poročanje iz prejšnjega odstavka poroča po geografskih segmentih delniške knjige oziroma o skupnem deležu, ki ga imajo delničarji v državah članicah in delničarji v tujih državah, oziroma posebej, če posamezni delničar iz teh držav s številom delnic dosega kriterij iz prejšnjega odstavka.
(5) Zavarovalni in pozavarovalni pool poroča Agenciji o tem, kdo so njegovi člani, po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja, do zadnjega dneva v naslednjem mesecu.
(6) Družba za vzajemno zavarovanje ni zavezanec za poročanje po tem členu.
6. člen
(1) Če je zavezanec za poročanje obveščen ali če na kakršenkoli drug način izve, da je imetnik kvalificiranega deleža svoj kvalificirani delež v zavezancu za poročanje spremenil tako, da je presegel eno od spodaj določenih mej ali da je njegov delež padel pod eno od spodaj določenih mej, o tem obvesti Agencijo v roku osmih dni, odkar je za spremembo izvedel:
– 10 % delež glasovalnih pravic ali 10 % delež v kapitalu,
– 20 % delež glasovalnih pravic ali 20 % delež v kapitalu,
– eno tretjino glasovalnih pravic ali eno tretjino deleža v kapitalu,
– 50 % delež glasovalnih pravic ali 50 % delež v kapitalu,
– delež, na podlagi katerega postane imetnik kvalificiranega deleža nadrejena družba zavezanca za poročanje.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena zavezanec za poročanje predloži Agenciji:
– seznam imetnikov kvalificiranih deležev, ki zajema ime, priimek ter naslov fizične osebe, firmo, sedež in naslov pravne osebe in
– podatke o številu in nominalnem oziroma pripadajočem znesku delnic, deležu glasovalnih pravic ali deležu v kapitalu po pridobitvi oziroma po spremembi kvalificiranih deležev.
POROČANJE O RAZREŠITVAH IN IMENOVANJIH ČLANOV UPRAVE OZIROMA POSLOVODNIH OSEB
7. člen
Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o razrešitvi in imenovanju članov uprave oziroma poslovodnih oseb v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa.
POROČANJE O RAZREŠITVI POOBLAŠČENEGA AKTUARJA
8. člen
Zavezanec za poročanje poroča Agenciji o razrešitvi pooblaščenega aktuarja v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa.
POROČANJE O SPREMEMBI VODJE NOTRANJE REVIZIJE
9. člen
Zavezanec za poročanje poroča Agenciji o spremembi vodje notranje revizije oziroma o spremembi notranjega revizorja, če ima zaposlenega samo enega notranjega revizorja. Zavezanec za poročanje poroča v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa. V poročilu navede podatke o strokovni usposobljenosti osebe v notranji reviziji in poročilu priloži dokazilo, da je oseba pridobila naziv revizor, preizkušeni notranji revizor oziroma pooblaščeni revizor, v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, ter izjavo, da je oseba pri zavezancu za poročanje zaposlena na podlagi pogodbe o zaposlitvi.
POROČANJE O PODRUŽNICAH
10. člen
Zavezanec za poročanje s sedežem v Republiki Sloveniji obvesti Agencijo o nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica, v roku osmih dni pred nastopom katerega od navedenih dogodkov.
POROČANJE O NALOŽBAH, NA PODLAGI KATERIH JE ZAVEZANEC ZA POROČANJE PRIDOBIL KVALIFICIRANI DELEŽ
11. člen
(1) Zavezanec za poročanje poroča Agenciji o naložbah, na podlagi katerih je posredno ali neposredno pridobil kvalificirani delež v drugi pravni osebi in o vsaki nadaljnji naložbi v to pravno osebo.
(2) Če je zavezanec za poročanje pridobil kvalificirani delež v drugi pravni osebi s pridobitvijo posrednega in neposrednega deleža v tej pravni osebi, poroča na obrazcu NAL-KD, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, ločeno o neposrednem in o posrednem deležu v tej pravni osebi.
(3) Zavezanec za poročanje je imetnik posrednega deleža v drugi pravni osebi v isti višini, v kakršni je imetnik deleža v tej pravni osebi neposredni imetnik, ki je za posrednega imetnika pridobil delež v tej pravni osebi oziroma, ki je s posrednim imetnikom povezana oseba.
(4) Zavezanec za poročanje poroča o naložbah iz prvega odstavka tega člena tako, da Agencijo seznani:
– s firmo oziroma z nazivom pravne osebe, v kateri je posredno ali neposredno pridobil kvalificirani delež,
– s knjigovodsko vrednostjo naložbe, na podlagi katere je neposredno ali posredno pridobil kvalificirani delež v drugi pravni osebi in z višino deleža zavezanca za poročanje v osnovnem kapitalu druge pravne osebe,
– s knjigovodsko vrednostjo svoje nadaljnje naložbe in z višino svojega deleža po pridobljeni nadaljnji naložbi, ki jo ta predstavlja v osnovnem kapitalu druge pravne osebe.
(5) Zavezanec za poročanje predloži Agenciji poročilo v obliki obrazca NAL-KD po stanju na zadnji dan vsakega trimesečja do zadnjega dne v naslednjem mesecu.
(6) Postavke obrazca NAL-KD, navedene v nadaljevanju, izpolni zavezanec za poročanje kot sledi:
– V stolpec 2a – "Vrsta pravne osebe" vpiše, ali gre za banko (B), zavarovalnico (Z), pokojninsko družbo (PD), družbo za upravljanje (DZU), borzno posredniško družbo (BPD), drugo finančno družbo (DF) ali nefinančno družbo (NF).
– V stolpec 4 – "Vrsta naložbe" vpiše, ali gre za neposredno (N) ali za posredno (P) imetništvo deleža v drugi pravni osebi. Če je zavezanec za poročanje imetnik posrednih deležev v isti pravni osebi preko večih različnih neposrednih imetnikov, poroča skupno o vsoti vseh posrednih deležev.
– V stolpec 5 – "Vir naložbe" vpiše, ali gre za naložbo kritnega premoženja (KP), premoženja kritnega sklada (KS) ali lastnih virov (LV).
– V stolpec 6 – "Knjigovodska vrednost" vpiše znesek naložbe, vrednotene v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pri deležu, ki ga je zavezanec za poročanje pridobil posredno, se vpiše vrednost naložbe neposrednega imetnika oziroma neposrednih imetnikov naložbe.
– V stolpec 9 – "Datum naložbe" vpiše datum prve pridobitve kakršnegakoli deleža v določeno pravno osebo.
– Stolpec 10 – "Opis spremembe" izpolni, če je v obdobju zadnjega trimesečja prišlo do spremembe naložbe. Zavezanec za poročanje navede, na podlagi katerega pravnega posla oziroma poslov je do spremembe naložbe prišlo (nakup, prodaja, dokapitalizacija idr.).
POROČANJE O SPREMEMBAH V STRUKTURI KAPITALA
12. člen
Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o spremembah v strukturi kapitala, večjih od 10 odstotnih točk, v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa. Ne glede na navedeno, zavezanec za poročanje ne poroča o spremembah v strukturi kapitala, če je omenjena sprememba že zajeta v poročilu iz 3. ali 4. člena tega sklepa.
POROČANJE O PRENEHANJU OPRAVLJANJA POSLOV OZIROMA DEJAVNOSTI
13. člen
Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja posameznih zavarovalnih poslov ali o prenehanju opravljanja dejavnosti pokojninske družbe ali o prenehanju opravljanja dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa.
POROČANJE O TEHNIČNIH PODLAGAH
14. člen
(1) Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o tehničnih podlagah, ki jih uporablja za izračun premijskih cenikov, v roku osmih dni po sprejetju sklepa pristojnega organa.
(2) Obvestilo o tehničnih podlagah za posamezen premijski cenik mora vsebovati:
1. opis vseh pravic in obveznosti oziroma opis nevarnosti, ki jih zavezanec za poročanje krije, vključno z izključitvenimi razlogi;
2. navedbo statističnih in drugih podatkov, ki so osnova za izračun premije;
3. navedbo postopka oziroma metode izračuna premije, vse matematične obrazce za izračun premije in primer izračuna premije;
4. opis vzrokov sprememb premijskega cenika glede na predhodno stanje.
(3) Obvestilu o tehničnih podlagah morajo biti priložene tudi podlage in dokumenti o obveznostih zavezanca za poročanje za delitev dobička, zajamčenih donosih in drugih obveznostih ter predvidene metode izračuna zavarovalno-tehničnih rezervacij. V primeru premijskih cenikov za zavarovanja iz skupine življenjskih zavarovanj in za zavarovanja, za katera se uporabljajo podobni verjetnostni izračuni kot za življenjska zavarovanja, je potrebno obvestilu o tehničnih podlagah priložiti tudi matematične obrazce, skupaj s prikazi izračunov.
(4) Obvestilu o tehničnih podlagah mora biti priloženo mnenje pooblaščenega aktuarja o tem, ali premijski cenik glede na razumna aktuarska pričakovanja predstavlja primerno osnovo, ki bo zavezancu za poročanje omogočila, da bo lahko izpolnil svoje obveznosti iz pogodb.
POROČANJE O NASTOPU DOGODKOV IZ TRETJEGA ODSTAVKA 176. ČLENA ZZAVAR
15. člen
(1) Zavezanec za poročanje mora Agencijo nemudoma obvestiti o naslednjih dogodkih:
– če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice ali pokojninske družbe,
– če nastopijo razlogi za prenehanje ali odvzem dovoljenja zavarovalnice za opravljanje zavarovalnih poslov ali za prenehanje upravljanja pokojninskih skladov zavarovalnice ali za prenehanje opravljanja dejavnosti pokojninske družbe,
– če se finančni položaj zavarovalnice ali pokojninske družbe spremeni tako, da ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar.
(2) Če je ogrožena likvidnost ali solventnost zavarovalnice ali pokojninske družbe, mora zavezanec za poročanje obvestilu, v katerem Agencijo obvesti o nastopu tega dejstva, priložiti obrazec Z-LIKV-1, ki ga je Agencija predpisala s sklepom, ki določa način izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjši obseg likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica.
(3) Če se finančni položaj zavarovalnice ali pokojninske družbe spremeni tako, da ne dosega minimalnega kapitala iz 110. oziroma 111. člena ZZavar, mora zavezanec za poročanje obvestilu, v katerem Agencijo obvesti o nastopu tega dejstva, priložiti obrazce, ki jih je Agencija predpisala s sklepom, ki določa izračun kapitala in kapitalske ustreznosti, in sklepom, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala.
POROČANJE O STRUKTURI IN OBSEGU POSREDNIŠKIH POSLOV
16. člen
Zavezanec za poročanje poroča Agenciji o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravil za te zavarovalnice, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2, ki sta priloga in sestavni del tega sklepa, najkasneje do zaključka februarja za preteklo poslovno leto.
POROČANJE O PRAVNIH IN EKONOMSKIH POVEZAVAH S POSAMEZNO ZAVAROVALNICO
17. člen
(1) Zavezanec za poročanje poroča Agenciji o sklenitvi pogodbe o posredovanju z zavarovalnico, na podlagi katere je zavezan posredovati izključno pri sklepanju zavarovanj s to zavarovalnico ali upravičen do posebne provizije oziroma do višje provizije za posredovanje pri določenih vrstah zavarovanj.
(2) Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o sklenitvi pogodbe iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni po sklenitvi take pogodbe in obvestilu priloži kopijo pogodbe. Zavezanec za poročanje v roku osmih dni obvesti Agencijo tudi o vsaki spremembi te pogodbe.
POROČANJE O IZPOLNJEVANJU OBVEZNOSTI IZ 237. ČLENA ZZAVAR
18. člen
Zavezanec za poročanje obvesti Agencijo o sklenitvi, spremembi oziroma podaljšanju zavarovanja poklicne odgovornosti iz 237. člena ZZavar v roku osmih dni od izteka prejšnjega zavarovanja poklicne odgovornosti oziroma od spremembe ali podaljšanja in obvestilu priloži kopijo zavarovalne pogodbe ali police.
NAČIN POROČANJA
19. člen
Zavezanci za poročanje po 5., 11. in 16. členu tega sklepa sporočajo Agenciji podatke v elektronski obliki.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena Zakona o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00, 108/01, 86/05, 85/10 in 62/13).
Št. 40151-0082/2014
Ljubljana, dne 13. januarja 2014
EVA 2013-1611-0222
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost