Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014, Kazalo


MINISTRSTVA

96. Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2014
97. Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

BANKA SLOVENIJE

98. Sklep o izvajanju Uredbe (EU) o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja glede izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije
99. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave banke in hranilnice

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

100. Odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti Slovenije

OBČINE

Črenšovci

101. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci

Lendava

102. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju lokacijskega načrta za območje Industrijska cona v Lendavi
103. Sklep o uskladitvi ekonomske cene programov Vrtca Lendava

Medvode

104. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Mokronog-Trebelno

105. Odlok o rebalansu A proračuna Občine Mokronog - Trebelno za leto 2014

Nova Gorica

106. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
107. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Mestni občini Nova Gorica
108. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica
109. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov v krajevnih skupnostih Branik, Kromberk, Nova Gorica, Rožna Dolina, Solkan

Piran

110. Statut Občine Piran (uradno prečiščeno besedilo)

Škofja Loka

111. Poslovnik Občinskega sveta Občine Škofja Loka – uradno prečiščeno besedilo
112. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem
113. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žiri

114. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

POPRAVKI

115. Popravek Akta o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
AAA Zlata odličnost