Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

101. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci, stran 364.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) in 38. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je župan Občine Črenšovci dne 9. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6 v Občini Črenšovci
1. Splošno
S tem sklepom se začne priprava podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-6, ki je območje gospodarske cone v Črenšovcih (v nadaljnjem besedilu: OPPN Črenšovci). Sklep določa način priprave OPPN, njegovo območje, roke za izvedbo, udeležence v postopku in obveznosti glede financiranja izdelave.
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje enote ČR-6 v Črenšovcih je na podlagi Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 92/09) opredeljeno kot območje gospodarske cone z oznako podrobnejše namenske rabe zemljišč IG. Območje je namenjeno za obrtne, skladiščne, prometne, trgovske in poslovne dejavnosti.
Razlog za izdelavo OPPN Črenšovci je kompleksna ureditev območja enote urejanja, ki zajema parcelacijo zemljišč in ureditev gospodarske javne infrastrukture.
3. Območje OPPN
Območje OPPN Črenšovci zajema parcele št.: 1337/4, 1337/3, 1337/2, 1338/2 in delno parcele št. 1220, 1221, 1223, 1224, 1225, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 3497, 1342/5, vse v k.o. Črenšovci. Območje na zahodu in jugu meji na kmetijske površine, na severu meji na območje enote ČR-7, na vzhodu pa na območje enote ČR-5. Velikost območja enote je 4,44 ha.
4. Načrtovane ureditve
Glede na podrobnejšo namensko rabo je v območju načrtovana gradnja obrtnih in proizvodnih stavb, trgovskih stavb, stavb za storitvene dejavnosti, stavb za skladišča, gradbeno inženirskih objektov, pomožnih objektov in urbane opreme. Predvidena je še ureditev dovozne poti in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo: elektriko, telekomunikacijsko omrežje, vodovod in kanalizacijo.
5. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pripravo OPPN se izdela geodetski posnetek obstoječega stanja. Pri izdelavi se uporabijo tudi strokovne podlage, študije, raziskave in druga strokovna gradiva, ki so bila izdelana za pripravo občinskega prostorskega načrta in se nanašajo na obravnavano območje.
Načrtovane prostorske ureditve morajo biti izdelane na način, da vključujejo funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve. Osnutek OPPN se izdela na podlagi prikaza stanja prostora in na podlagi občinskega prostorskega načrta Občine Črenšovci ter izraženih investicijskih namer.
Za strokovno rešitev načrtovanih prostorskih ureditev se izdelajo tudi druge strokovne podlage iz smernic nosilcev urejanja prostora ali druge strokovne podlage, za katere bi se v postopku priprave načrta izkazalo, da so potrebne.
Za enoto urejanja ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. Roki za pripravo OPPN
+----------------------------------------------+---------------+
|Faza postopka                 |      Rok|
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejem in objava sklepa o pričetku OPPN   |  januar 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava osnutka OPPN             |  januar 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev smernic na osnutek         |  februar 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka         |  februar 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka     |   marec 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Pregled pripomb in izdelava stališč      |   marec 2014|
|do pripomb                  |        |
+----------------------------------------------+---------------+
|Izdelava predloga               |   april 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Pridobitev mnenj na predlog          |   april 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
|Sprejem na občinskem svetu in objava     |    maj 2014|
+----------------------------------------------+---------------+
7. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN, so:
1. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
2. Občina Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci;
3. Telekom d.d., Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
4. Telemach d.o.o., Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in upravljavci gospodarske javne infrastrukture, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da načrtovane ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave OPPN
Finančna sredstva za pripravo OPPN in morebitnih strokovnih podlag zagotovi Občina Črenšovci iz svojih proračunskih sredstev.
9. Uveljavitev sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. Ž-7/2014
Črenšovci, dne 9. januarja 2014
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost