Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

112. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem, stran 417.

Na podlagi 83. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtl, 57/08, 90/09 – Odl. US, 62/10 – ZUJPS, 56/11 – Odl. US, 87/11, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF) in 100. in 104. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 74/11) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 27. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Škofja Loka v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za dodelitev službenih stanovanj Občine Škofja Loka (v nadaljevanju: službena stanovanja) v najem, postopek za dodelitev službenih stanovanj v najem, čas trajanja najemnega razmerja, najemnino in varščino, prenehanje najemnega razmerja in rok za izpraznitev službenih stanovanj.
2. člen
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v upravi Občine Škofja Loka in v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina Škofja Loka.
Pogoji in merila za upravičenost do dodelitve službenih stanovanj v najem
3. člen
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem so poleg pogoja zaposlitve iz 2. člena tega pravilnika, naslednji:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije;
– kadrovska pomembnost prosilca za delodajalca in za Občino Škofja Loka kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca;
– da prosilec ali kdo izmed njegovih družinskih članov, ki z njim prebivajo, ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja v oddaljenosti do 40 km od delovnega mesta.
4. člen
V primerih, ko kandidira na javnem razpisu več prosilcev s strani istega delodajalca, mora poslovodni organ tega delodajalca izdelati pisni prednostni red teh prosilcev in ga v razpisnem roku posredovati občinski upravi.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa župana pripravi razpis za oddajo službenih stanovanj v najem, ki ga objavi na oglasni deski in na spletnih straneh občine.
Besedilo razpisa se posreduje tudi vsem poslovodnim organom javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina z namenom, da z njim seznanijo zaposlene.
6. člen
V razpisu se določi:
– število razpisanih službenih stanovanj,
– pogoje in merila, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitve službenih stanovanj v najem,
– dokumentacija, ki jo morajo prosilci priložiti k vlogi,
– višino najemnine in varščine,
– dohodkovno lestvico za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem,
– rok do katerega se oddajo vloge,
– naslov za oddajo vlog.
7. člen
Občinska uprava preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Občinska uprava vse prosilce, ki so podali nepopolne vloge, pozove na dopolnitev. Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v postavljenem roku, se zavržejo s sklepom.
Če poslovodni organi delodajalcev ne posredujejo prednostnega reda prosilcev iz 4. člena tega pravilnika, jih občinska uprava pozove, da ga predložijo v postavljenem dodatnem roku. V primeru, da prednostni vrstni red ni posredovan, se vse vloge zaposlenih pri istem delodajalcu, zavržejo s sklepom.
8. člen
Župan imenuje komisijo za dodelitev službenega stanovanja, ki prouči utemeljenost vlog in pripravi predlog razdelitve službenih stanovanj.
Direktor občinske uprave izda odločbe o dodelitvi službenih stanovanj v najem.
9. člen
Na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi službenega stanovanja v najem, sklene župan občine z izbranim prosilcem najemno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni odnosi po določilih stanovanjskega zakona in tega pravilnika.
Občinska uprava obvesti o sklenitvi najemne pogodbe s posameznim upravičencem delodajalca, pri katerem je ta upravičenec zaposlen.
10. člen
Izjemoma lahko župan, na predlog komisije za dodelitev službenega stanovanja, odda službeno stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi službenega stanovanja.
III. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
11. člen
Najemna pogodba za službeno stanovanje se sklene za določen čas, ki je vezan na trajanje zaposlitve pri istem delodajalcu iz 2. člena tega pravilnika.
Delodajalci iz 2. člena tega pravilnika so dolžni obvestiti župana občine o prenehanju delovnega razmerja najemnika službenega stanovanja v roku 15 dni od dneva prenehanja delovnega razmerja.
Najemnik službenega stanovanja je dolžan občinski upravi ob koncu koledarskega leta dostaviti dokazilo, da je še zaposlen pri istem delodajalcu.
IV. NAJEMNINA IN VARŠČINA
12. člen
Višina najemnine za službena stanovanja se določi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih za upravičence, ki po dohodku izpolnjujejo pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem. Za upravičence, ki presegajo navedeni dohodkovni cenzus, se najemnina določi v višini kot jo določa pravilnik o določitvi prosto oblikovane najemnine.
13. člen
Najemnik službenega stanovanja je dolžan plačati varščino, če po dohodku izpolnjuje pogoje za pridobitev neprofitnega stanovanja s plačilom varščine. Varščino se plača v višini treh najemnin.
V. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
14. člen
Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika ter se ne more prenašati na ožje družinske člane.
V primeru, da najemnik službenega stanovanja umre pred iztekom najemnega časa, morajo uporabniki službenega stanovanja izprazniti to stanovanje najkasneje v roku 12 mesecev po smrti najemnika.
Najemno razmerje se lahko odpove iz krivdnih razlogov po stanovanjskem zakonu.
V primeru prenehanja najemnega razmerja, razen v primerih iz drugega odstavka tega člena, je najemnik dolžan izprazniti službeno stanovanje v 90-ih dneh od nastanka razloga za prenehanje najemnega razmerja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Za vse zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 4/96 in 85/01).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-0018/2013
Škofja Loka, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost