Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2014 z dne 20. 1. 2014

Kazalo

106. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica, stran 368.

Na podlagi tretjega odstavka 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na redni seji dne 7. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvod)
(1) S tem odlokom se sprejmejo Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je v oktobru 2013 pod številko projekta 1001 izdelalo podjetje Locus prostorske informacijske rešitve d.o.o., in je na vpogled na sedežu Mestne občine Nova Gorica, ter merila za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Nova Gorica.
(2) Program opremljanja natančno določa podlage za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Nova Gorica: obračunska območja obstoječe komunalne opreme, skupne in obračunske stroške obstoječe komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(3) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok sestavljajo naslednja poglavja:
I    Splošne določbe
II   Podlage za odmero komunalnega prispevka
III   Izračun komunalnega prispevka
IV   Podrobnejša merila
V    Odmera komunalnega prispevka
VI   Oprostitve in olajšave
VII   Prehodne in končne določbe.
3. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so obstoječi in predvideni objekti, ki se načrtujejo v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu (Uradni list RS, št. 95/12, v nadaljevanju: OPN) in ki se bodo prvič opremljali s prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, vodovodnim omrežjem, omrežjem daljinskega ogrevanja, omrežjem odprtih javnih površin ali objektov ravnanja z odpadki oziroma bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali spreminjali njegovo namembnost.
4. člen
(pojmi)
Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo naslednji pomen:
Parcela    je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več
objekta    zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na
       katerem je predviden objekt in na katerem so
       urejene površine, ki služijo takšnemu objektu
       oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo
       služile takšnemu objektu. Kot parcela objekta se
       šteje tudi gradbena parcela objekta, ki jo je
       potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja
       vzpostaviti kot zemljiško parcelo (praviloma kot
       eno in le v izjemnih primerih kot več celih
       zemljiških parcel), ali funkcionalno zemljišče,
       kakor to izhaja iz gradbenega dovoljenja,
NTP      neto tlorisna površina objekta, izračunana po
       SIST ISO 9836:2000,
A(parcela)  parcela objekta,
A(tlorisna)  NTP,
K(dejavnost) faktor dejavnosti, določen za različne vrste
       objektov,
Dp      delež parcele objekta pri izračunu komunalnega
       prispevka,
Dt      delež neto tlorisne površine objekta pri
       izračunu komunalnega prispevka,
Cp(ij)    obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra
       parcele objekta z določeno vrsto komunalne
       opreme na posameznem obračunskem območju,
Ct(ij)    obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra
       neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto
       komunalne opreme na posameznem obračunskem
       območju,
Cp(ij1)    indeksirani obračunski strošek opremljanja
       kvadratnega metra parcele objekta z določeno
       vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
       območju,
Ct(ij1)    indeksirani obračunski strošek opremljanja
       kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta
       z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem
       obračunskem območju,
I       faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega
       prispevka indeksira od dneva uveljavitve odloka,
S       skupni stroški obstoječe komunalne opreme,
OS      obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
KP(ij)    komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
       opreme na posameznem obračunskem območju,
KP      celotni izračunani komunalni prispevek.
II. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(obračunsko območje)
(1) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma omogoča njeno uporabo.
(2) Območja, opremljena s posamezno vrsto komunalne opreme, so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja na naslednjih kartah:
– obračunsko območje prometnega omrežja je prikazano na karti 2: Prometno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje kanalizacijskega omrežja je prikazano na karti 3: Kanalizacijsko omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje vodovodnega omrežja je prikazano na karti 4: Vodovodno omrežje – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje omrežja daljinskega ogrevanja je prikazano na karti 5: Omrežje daljinskega ogrevanja – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje omrežja odprtih javnih površin je prikazano na karti 6: Omrežje odprtih javnih površin – Pregledna karta obračunskih območij,
– obračunsko območje omrežja objektov ravnanja z odpadki je prikazano na karti 7: Omrežje objektov ravnanja z odpadki – Pregledna karta obračunskih območij.
(3) Obračunska območja celotne komunalne opreme so podrobneje prikazana na kartah v merilu 1:5.000.
(4) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenost objekta s posamezno vrsto komunalne opreme. Šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno s tisto vrsto komunalne opreme, na katero je mogoče izvesti priključke, in s tisto, ki jo je mogoče uporabljati v obračunskem območju, v katerem se nahaja zemljišče zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
6. člen
(skupni in obračunski stroški)
Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] posamezne vrste obstoječe komunalne opreme prikazuje naslednja preglednica:
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|  Komunalna  |  Vrsta omrežja  |  S [€]  |  OS [€]  |
|   oprema  |          |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|prometno    |primarno prometno  | 68.547.468|  46.787.907|
|omrežje    |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|        |sekundarno prometno | 82.684.759|  56.730.718|
|        |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|kanalizacijsko |primarno      |  9.282.264|  6.268.705|
|omrežje    |kanalizacijsko   |      |       |
|        |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|        |sekundarno     | 17.388.028|  11.991.690|
|        |kanalizacijsko   |      |       |
|        |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|vodovodno   |primarno vodovodno | 12.511.787|  7.683.215|
|omrežje    |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|        |sekundarno vodovodno| 25.037.237|  18.050.395|
|        |omrežje       |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|omrežje    |primarno omrežje  |  1.435.562|  1.033.605|
|daljinskega  |daljinskega     |      |       |
|ogrevanja   |ogrevanja      |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|        |sekundarno omrežje |  4.306.687|  3.100.815|
|        |daljinskega     |      |       |
|        |ogrevanja      |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|omrežje odprtih|omrežje odprtih   | 14.984.443|  10.788.799|
|javnih površin |javnih površin   |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|omrežje    |omrežje objektov  | 10.475.935|  10.475.935|
|objektov    |ravnanja z odpadki |      |       |
|ravnanja z   |          |      |       |
|odpadki    |          |      |       |
+---------------+--------------------+------------+-------------+
|SKUPAJ                256.609.470  172.911.784|
+---------------------------------------------------------------+
7. člen
(obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta [Cp(ij)] in neto tlorisne površine objekta [Ct(ij)] s posamezno vrsto komunalne opreme)
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele objekta in m2 neto tlorisne površine objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje preglednice, pri čemer se za določitev območja opremljanja s posamezno vrsto komunalne opreme smiselno upoštevajo določila petega člena odloka:
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|  Komunalna  |   Obračunsko   | Cp(ij)  | Ct(ij)  |
|   oprema   |    območje    | [€/m2]  | [€/m2]  |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|prometno    |C1 – omrežje cest –  |  3,80  |  8,53  |
|omrežje     |delno opremljeno   |      |      |
|        |območje        |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|        |C2 – omrežje cest –  |  9,26  |  23,36  |
|        |opremljeno območje  |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|kanalizacijsko |K1 – omrežje     |  1,16  |  2,19  |
|omrežje     |kanalizacije – delno |      |      |
|        |opremljeno območje  |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|        |K2 – omrežje     |  3,65  |  8,01  |
|        |kanalizacije –    |      |      |
|        |opremljeno območje  |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|vodovodno    |V1 – omrežje vodovoda |  0,73  |  1,62  |
|omrežje     |– delno opremljeno  |      |      |
|        |območje        |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|        |V2 – omrežje vodovoda |  2,78  |  7,30  |
|        |– opremljeno območje |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|omrežje     |T1 – omrežje     |  1,61  |  1,05  |
|daljinskega   |daljinskega ogrevanja |      |      |
|ogrevanja    |– delno opremljeno  |      |      |
|        |območje        |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|        |T2 – omrežje     |  6,90  |  5,53  |
|        |daljinskega ogrevanja |      |      |
|        |– opremljeno območje |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|omrežje odprtih |JP – omrežje odprtih |  3,21  |  4,50  |
|javnih površin |javnih površin    |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
|omrežje     |KOM – omrežje     |  0,85  |  1,91  |
|objektov    |objektov ravnanja   |      |      |
|ravnanja z   |z odpadki       |      |      |
|odpadki     |           |      |      |
+----------------+----------------------+-----------+-----------+
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Cpij] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju [Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – ostala nizka gradnja", na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) • I
Ct(ij1) = Ct(ij) • I
9. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) • Cp(ij1) • Dp) + (K(dejavnost) • A(tlorisna) • Ct(ij1) • Dt) KP = Vsota KPij
(2) Površina parcele objekta in neto tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne opreme, na katero se objekt priključuje, se pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ter določb odloka.
(3) Površina parcele objekta in neto tlorisne površine objekta za nezahtevne objekte, za katere ni potrebna izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, se pridobijo iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta.
(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele objekta. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
(5) V primeru odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti se smiselno upoštevajo določbe veljavne zakonodaje in odloka.
10. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine obstoječega objekta oziroma spremembe namembnosti objekta se komunalni prispevek odmeri na način, da se izračuna razlika med komunalnim prispevkom za predvideno stanje objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne vrača.
(2) V primeru gradnje novega objekta na parceli prej odstranjenega obstoječega objekta se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za obstoječe parcele objekta, ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka, upoštevajo.
(3) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj odmeri komunalni prispevek.
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, ki se bo komunalno opremljalo po uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, ki bo prikazala in obračunala predvidene stroške izgradnje komunalne opreme. Stroški za obstoječo, že zgrajeno komunalno opremo na obravnavanem območju se bodo obračunali na podlagi devetega člena tega odloka, ob upoštevanju določil petega člena odloka. To pomeni:
Cp(ij skupni)    =  Cp(ij obstoječi) + Cp(ij
             investicija)
Ct(ij skupni)    =  Ct(ij obstoječi) + Ct(ij
             investicija)
kjer je:
Cp(ij skupni)      Cp(ij), ki se odmeri na posameznem
             območju investicije;
Ct(ij skupni)      Ct(ij), ki se odmeri na posameznem
             območju investicije;
Cp(ij obstoječi)     Cp(ij), ki je predmet obstoječih
             obračunskih stroškov;
Ct(ij obstoječi)     Ct(ij), ki je predmet obstoječih
             obračunskih stroškov;
Cp(ij investicija)    Cp(ij), ki je predmet investicije;
Ct(ij investicija)    Ct(ij), ki je predmet investicije.
IV. PODROBNEJŠA MERILA
11. člen
(razmerje med merilom parcele objekta in neto tlorisne površine objekta)
Razmerje med merilom parcele objekta [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
12. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka predvidi za vso komunalno opremo, ki jo predstavlja ta odlok, in se določi po naslednjih kriterijih:
+------------------------------------------------+--------------+
|         Vrsta objekta         |  Faktor  |
|                        | dejavnosti |
+------------------------------------------------+--------------+
|Stavbe splošnega družbenega pomena       |       |
|– CC-SI: 126                  |       |
+------------------------------------------------+       |
|Obredne stavbe– CC-SI: 1272           |       |
+------------------------------------------------+       |
|Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge |       |
|namene– CC-SI: 12730              |       |
+------------------------------------------------+       |
|Enostanovanjske stavbe – CC-SI: 11100      |       |
+------------------------------------------------+   0,70   |
|Dvostanovanjske stavbe – CC-SI: 11210      |       |
+------------------------------------------------+       |
|Gostinske stavbe – CC-SI:121          |       |
+------------------------------------------------+       |
|Industrijske stavbe – CC-SI: 12510       |       |
+------------------------------------------------+       |
|Nestanovanjske kmetijske stavbe – CC-SI: 1271  |       |
+------------------------------------------------+--------------+
|Ostale vrste stavb               |   1,00   |
+------------------------------------------------+--------------+
|Tri- in večstanovanjske stavbe – CC-SI:11220  |       |
+------------------------------------------------+       |
|Poslovne in upravne stavbe CC-SI: 122      |       |
+------------------------------------------------+       |
|Trgovske stavbe in druge stavbe za storitvene  |       |
|dejavnosti CC-SI: 123              |       |
+------------------------------------------------+       |
|Stavbe za promet in stavbe za izvajanje     |   1,30   |
|elektronskih komunikacij CC-SI: 124       |       |
+------------------------------------------------+       |
|Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje      |       |
|CC-SI: 12740                  |       |
+------------------------------------------------+       |
|Objekti kemične industrije CC-SI: 23030     |       |
+------------------------------------------------+       |
|Obrambni objekti CC-SI: 24201          |       |
+------------------------------------------------+--------------+
V. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
(2) Če investitor zahteva, da upravna enota v njegovem imenu vloži zahtevo za odmero komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka vloži zavezanec sam, mora vlogi predložiti izvod vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ pridobi potrebne podatke za odmero komunalnega prispevka.
(4) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno plačati v roku trideset dni od pravnomočnosti odločbe.
(5) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dopustna pritožba v roku petnajst dni od njene vročitve. O pritožbi odloča župan Mestne občine Nova Gorica.
15. člen
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se tak dogovor sklene na podlagi za to investicijo sprejetega programa opremljanja, s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, mora investitor poravnati še sorazmerni del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo, na katero se bo priključeval.
(3) Občina in investitor skleneta pogodbo o priključitvi, če občina investitorju obračuna komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, ki še ni zgrajena, je pa vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni prispevek.
16. člen
(stroški priključevanja)
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
(2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na višino odmerjenega komunalnega prispevka.
VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
17. člen
(oprostitve)
Komunalni prispevek na območju Mestne občine Nova Gorica se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(veljavnost dosedanjih aktov)
(1) V roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka je potrebno z njegovimi določbami uskladiti naslednje odloke:
– Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Damber III (Uradni list RS, št. 67/08),
– Odlok o programu opremljanja za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna Dolina III (Uradni list RS, št. 76/08),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta Ob sodišču v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 76/08),
– Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Parkovšče (Uradni list RS, št. 21/09),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Stanovanjsko naselje v Solkanu« (Uradni list RS, št. 109/09),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Bonetovšče – Fajdigovšče (Uradni list RS, št. 8/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Meblo vzhod« (Uradni list RS, št. 40/10),
– Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 13/12).
(2) Do uskladitve se odloki iz prejšnjega odstavka tega člena uporabljajo tako, da se njihova določila, ki se nanašajo na Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/08), uporabljajo v smiselni povezavi s tem odlokom.
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 54/08).
20. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka se končajo na podlagi aktov, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
21. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-12/2013-20
Nova Gorica, dne 7. januarja 2014
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost