Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2014 z dne 24. 1. 2014, Kazalo


DRŽAVNI SVET

116. Spremembe Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1C)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

117. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kazahstan

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

118. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom
119. Uredba o dopolnitvi Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon na odseku reke Krke skozi Novo mesto
120. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov
121. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila
161. Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo
162. Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2014–2016
163. Uredba o spremembah Uredbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka

Sklepi

122. Sklep o soglasju Vlade Republike Slovenije za odprtje Konzulata Republike Litve v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom
164. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

MINISTRSTVA

123. Pravilnik o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in obvladovanje določenih bolezni vodnih živali
124. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
125. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
126. Pravilnik o spremembi Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
127. Odredba o seznamu zdravstvenih storitev, za katere se zahteva predhodna odobritev
128. Odredba o določitvi datuma, od katerega se odvetnikom in izvršiteljem v postopkih izvršbe in zavarovanja vroča po elektronski poti
165. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu

USTAVNO SODIŠČE

129. Odločba o razveljavitvi 8. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot "Črešnjice–Rupe" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 623/1 in 624/2, obe k. o. Črešnjice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

130. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada
131. Sklep o merilih in postopku za določanje višine sredstev za kritje stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev ter usposabljanja za ohranitev zaposlitve delovnega invalida
132. Tarifa o vrednosti točke za leto 2013 in o višini deleža glede na zaračunano uporabnino za uporabo javne železniške infrastrukture
133. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2014

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

134. Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja glasbe v okviru kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo kulturna društva in upokojenske kulturne skupine
135. Aneks k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije

OBČINE

Divača

136. Statut Občine Divača
137. Poslovnik Občinskega sveta Občine Divača

Gorenja vas-Poljane

138. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ig

139. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
140. Sklep o ugotovitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ivančna Gorica

141. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije

Jesenice

142. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Jesenice

Kamnik

143. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
144. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2014

Koper

145. Sklep o ugotovitvi manjšega odstopanja od grafičnega dela prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper
155. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic skalnega podora nad vasjo Bezovica v letu 2014

Lendava

146. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava

Ljubljana

147. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja BS 6/4-1 Gmajna, BR 6/1 Stare Črnuče in BP 6/3 Opekarna Črnuče
156. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Medvode

157. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja PD 12/1 Jeprca

Postojna

148. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Smolevec za območje Razdrto RA 04/2 – del

Rogaška Slatina

149. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane
150. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli
151. Cenik storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli

Semič

158. Odlok o proračunu Občine Semič za leto 2014

Slovenj Gradec

159. Koncesijski Akt o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo

Straža

160. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2014

Sveti Jurij ob Ščavnici

152. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso
153. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici

Žalec

154. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve OPPN stanovanjske soseske Žalec zahod

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti