Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2014 z dne 31. 1. 2014, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

166. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
167. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
168. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

203. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin

MINISTRSTVA

169. Pravilnik o določitvi števila pripravniških delovnih mest na posameznih okrožnih državnih tožilstvih
170. Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela
171. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vozniških dovoljenjih
172. Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
173. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Kemijski tehnik (DV)
174. Odredba o spremembi izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik varovanja
175. Odredba o spremembi izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja Tehnik varovanja
176. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija
177. Odredba o spremembi izobraževalnega programa Umetniška gimnazija s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre (glasbena smer: modul A – glasbeni stavek, modul B – petje-instrument- likovna smer)
178. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa poklicno-tehniškega izobraževanja Tehnik mehatronike (DV)
179. Znesek minimalne plače

BANKA SLOVENIJE

180. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih Probanki d. d. dne 18. 12. 2013
181. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih 18. 12. 2013 Novi Ljubljanski banki d. d.
182. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih Novi KBM d. d. dne 18. 12. 2013
183. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih Factor banki d. d. dne 18. 12. 2013
184. Povzetek odločbe o izrednih ukrepih izrečenih Abanki Vipa d. d. dne 18. 12. 2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

185. Sklep o spremembah Sklepa o poročanju družbe za upravljanje, družbe za upravljanje države članice in podružnice družbe za upravljanje tretje države
186. Akt o spremembi Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja in metodologiji za obračunavanje omrežnine
187. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ptuj
188. Koeficient rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

189. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2014

OBČINE

Braslovče

190. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Braslovče

Črnomelj

197. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Dobje

191. Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Dobje
192. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju januar–marec 2014

Koper

193. Sklep o določitvi pristojbin za uporabo privezov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper, ki jih upravlja Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.-s.r.l.

Kranj

198. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov, in o povračilih stroškov
199. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Ljubno

200. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Ljubno (PUP celota Občine Ljubno)

Moravske Toplice

194. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Rečica ob Savinji

201. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto Občine Mozirje – za območje Občine Rečica ob Savinji

Ribnica

202. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora Ri_8

Šempeter-Vrtojba

195. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba

Žalec

196. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd

POPRAVKI

204. Popravek Odloka o vzdrževanju nevzdrževanih objektov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti