Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

71. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II, stran 306.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, v povezavi z 61.a členom (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo
Veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje II (Uradni vestnik Celje, št. 33/64, 10/69; Uradni list SRS, št. 38/73, 14/86; Uradni list RS, št. 70/95, 67/01) glede načrtovane in obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture toleranc ne navaja, le-te pa so pri umeščanju v prostor, posebej ob izgrajenih objektih, potrebne.
Mestna občina Celje želi z načrtovano dopolnitvijo besedila odloka omogočiti boljšo možnost umeščanja energetske, komunalne in prometne infrastrukture v prostor.
2. člen
predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno območje
S tekstualno spremembo predmetnega odloka se dopolni 5. člen in se nanaša na celotno območje zazidalnega načrta.
3. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Zaradi tekstualne dopolnitve besedila osnovnega odloka, ki ne posega v prostorske pristojnosti nosilcev urejanja prostora oziroma se nanaša le na spremembo izvedbenih pogojev, se nosilce urejanja prostora ne vključi v skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka.
4. člen
roki za postopek sprejemanja
Sprememba in dopolnitev osnovnega odloka se vodi po skrajšanem postopku skladno z določili 57., 58., 59., 60., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever bo vodena in izdelana na pristojnem oddelku Mestne občine Celje in zato ne bo zahtevala sredstev proračuna Mestne občine Celje.
6. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in tudi objavi na spletni strani: http://moc.celje.si/okolje/8-staticne-strani/969-druge-novice.
Št. 3505-1/2014
Celje, dne 3. januarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost