Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 139-1/2014 Ob-1075/14 , Stran 117
Št. 139-1/2014 Ob-1075/14
Na podlagi sklepa župana, št. 139-1/2014 z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2014 (v nadaljevanju: razpis)
1. Cilji javnega razpisa Cilji razpisa so: – spodbujanje ustvarjalnosti; – podpiranje izvajanja kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni razvoj Mestne občine Koper (v nadaljevanju: MOK); – povečanje raznolikosti dogodkov in dostopnosti raznih vsebin. 2. Razpisna področja in splošni pogoji prijave MOK bo sofinancirala: A. programe veteranskih organizacij; B. programe drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. Za sofinanciranje programov se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje razpisa: – se lahko prijavijo s svojimi programi: – društva, – zveze društev, – zavodi (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti), – drugi subjekti; – prijavitelji morajo biti registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega razpisa (dokazilo: kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je prijavitelj registriran za izvajanje dejavnosti v RS, kopija veljavnega statuta, izpisek iz poslovnega registra (AJPES)); – imajo svoj sedež na območju MOK najmanj dve leti, vštevši od dneva zaključka razpisnega roka nazaj. Izjemoma najmanj eno leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem dvoletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na svojem področju delovanja (priznanja na nivoju države in/ali EU); – nosilci programa imajo večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki ga prijavljajo; – bodo prijavljene programe izvedli v letu 2014 na območju MOK; – prijavljeni program mora omogočati vključevanje članov oziroma uporabnikov in Mestne občine Koper; – bodo v svoji prijavi obvezno podali izjavo o najmanj enkratni brezplačni predstavitvi svojega programa v okviru oživitve starega mestnega jedra ali druge prireditve na območju MOK na poziv sofinancerja; – bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je program sofinanciran s strani MOK. Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije. Prijavitelj se s svojim programom za leto 2014 lahko prijavi samo na enega izmed javnih razpisov Mestne občine Koper za leto 2014 in sicer na tisti razpis, katerega predmet razpisa pokriva osnovni oziroma večji del programa prijavitelja. To ne velja za prijave na javni razpis za sofinanciranje prireditev v MOK za leto 2014 in za prijave na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v MOK za leto 2014. Kolikor prijavitelji ne izpolnjujejo vseh zgoraj navedenih pogojev, bodo njihove vloge izločene iz nadaljnjih postopkov ter s sklepom zavržene. 3. Merila in kriterji za dodelitev sredstev Za kvalitetno presojo prispelih prijav na razpis bodo upoštevani naslednji kriteriji: – kakovost, inovativnost in zasnova programa: – za izvedbo programa obstaja izdelan časovni načrt z lokacijo, – dostopnost programa, – obrazložitev in utemeljitev programa; – reference prijavitelja oziroma prepoznavnost preteklih programov prijavitelja v slovenskem prostoru; – realno prikazana finančna konstrukcija programa; – čas delovanja prijavitelja (število let delovanja prijavitelja); – število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo programa; – sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi programa. Posameznemu prijavitelju bodo ob upoštevanju zgoraj navedenih kriterijev, dodeljena določena sredstva. MOK bo posamezne programe sofinancirala največ do višine pričakovanih sredstev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva. Iz obravnave bodo izločene tudi prijave, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Prijava bo izločena takoj, ko bo to ugotovljeno. 4. Višina sredstev za sofinanciranje programov Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestne občini Koper v letu 2014 je opredeljena s proračunom za leto 2014, in sicer največ do 30.650,00 €, na naslednjih področjih v zneskih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! MOK si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev za posamezno področje. MOK v okviru tega razpisa ne bo sofinancirala tistih programov, ki po vsebini sodijo na druga področja objavljenih razpisov. Prav tako ne bodo sofinancirani programi, katerih finančna konstrukcija ne bo odražala realnih možnosti koriščenja razpisanih sredstev. 5. Rok izvedbe Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Dokumenti potrebni za veljavnost prijave Za pravilnost prijave programa mora prijavitelj predložiti izpolnjeno dokumentacijo: – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-1 – Podatki o prijavitelju programa, – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in pravilnih podatkih, – izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec OBR-3 – Prijava programa, – izpolnjen, podpisan in žigosan OBR-4 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju programa, – podpisan in žigosan OBR-5 – Vmesno poročilo o izvedbi programa v letu 2014, – podpisan in žigosan OBR-6 – Zaključno poročilo o izvedbi programa za leto 2014. Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsi zahtevani obrazci morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe (zakonitega zastopnika) prijavitelja oziroma izpolnjeni skladno z zahtevami. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec OBR-3. Ostale obrazce (OBR-1, OBR-2, OBR-4, OBR-5, OBR-6) pa izpolne samo enkrat. Vse izpolnjene obrazce naj prijavitelj dostavi v eni kuverti. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa in sicer s strani pooblaščenih oseb sofinancerja. Prijavitelji naj bodo posebej pozorni na dokazila o formalni ustreznosti prijave, zato naj zagotovijo vse v dokumentaciji razpisa zahtevane podatke, izjave in dokazila – le tako se bo njihova prijava štela za pravilno. Vsi fotokopirani dokumenti morajo biti opremljeni na način: »kopija je enaka originalu, jamči:« sledi podpis odgovorne osebe oziroma zakonitega zastopnika, žig ter datum. Spodaj navedeni dokumenti so obvezna sestavina prijave na razpis: I. veljavna registracija za opravljanje dejavnosti (če je prijavitelj druga pravna oseba) Dokazilo: Izpisek iz poslovnega registra (AJPES) ali druge evidence, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. II. sklep o registraciji društva (če je prijavitelj društvo, zveza društev) Dokazilo: Odločba upravne enote o registraciji društva in Potrdilo, ki ga izda Upravna enota na podlagi 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB 2, 126/07, 65/08 in 8/10) na zahtevo zastopnika/ce društva (potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca). III. Akt o ustanovitvi oziroma statut društva Dokazilo: Akt o ustanovitvi pravne osebe oziroma statut društva. Prijavitelj programa mora v obrazcu OBR-3 Prijava programa obvezno navesti terminski plan, t.j. časovni potek programa z navedbo planiranih aktivnosti. V primeru odobritve programa je prijavitelj morebitna odstopanja od načrtovanega plana in obrazložitve zanje dolžan pisno sporočiti na naslov Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali po elektronski pošti: občina@koper.si. Kakršnekoli druge spremembe v zvezi z izvajanjem sofinanciranja programa oziroma projekta lahko prijavitelj javi pisno na zgornji naslov ali na zgoraj navedeno elektronsko pošto. Prijavitelj mora v skladu s podpisano pogodbo posredovati na zgoraj naveden naslov vmesno poročilo. Če v pogodbi ni drugače določeno, mora biti vmesno poročilo posredovano najkasneje do 24. 11. 2014. Obvezno pa mora prijavitelj ob končnem poročilu priložiti dodatna gradiva (letake, časopisne članke, nosilce podatkov, razne materiale, ipd.) kot dokazilo o realiziranem programu. Navedena gradiva so obvezna priloga končnega poročila. Rok za oddajo končnega poročila o sofinanciranju programa za leto 2014 je 28. 2. 2015. Kolikor se ob odpiranju prijave ugotovi, da je nepopolna, bo komisija prijavitelje v roku 5 dni od odprtja pozvala, da prijave v roku 8 dni dopolnijo. Če prijavitelj v navedenem roku pomanjkljivosti ne odpravi bo taka vloga zavržena. 7. Rok za predložitev prijav in način predložitve Prijavitelji morajo oddati svojo prijavo v zaprti ovojnici, ki mora biti na naslovni strani opremljena z naslovom: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 2014 št. 139-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. A/Program veteranske organizacije oziroma B/Program drugih društev in združenj). Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden poln naslov prijavitelja. Prijavitelji morajo prijavo oddati v pravilno opremljeni ovojnici po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 10. februarja 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur. Prijavitelj lahko do zaključka roka za oddajo prijave na razpis razpisno dokumentacijo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na sledeči način: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Drugo 2014 št. 139-1/2014, z navedbo področja razpisa (npr. A/Program veteranske organizacije – dopolnitev/umik/sprememba«) – glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Nepopolne in nepravočasne prijave in dopolnitve ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju. 8. Obravnava prijav in izid razpisa Prijavljen program lahko komisija prerazporedi na drug razpis glede na vsebino prijave in razpisana sredstva. O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni predvidoma v roku 60 dni od roka za oddajo razpisa. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 9. Dvig razpisne dokumentacije Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Pojasnila o vsebini dokumentacije prijave smejo prijavitelji zahtevati izključno v pisni obliki od Urada za družbene dejavnosti in razvoj MOK in sicer do pet dni pred potekom roka za predložitev prijav. Informacije kot so npr. kraj oddaje prijave in podobno, lahko dobi telefonsko – Breda Krašna – tel. 05/66-46-238 ali 05/66-46-239.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost