Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 430-0001/2014-009 Ob-1093/14 , Stran 133
Št. 430-0001/2014-009 Ob-1093/14
Na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Odloka o izvajanju javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso (Uradni list RS, št. 51/13) Občina Sveti Jurij ob Ščavnici objavlja
javni razpis
podelitve koncesije storitev za projekt kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici
1. Koncedent: Občina Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 2. Predmet koncesije: podelitev koncesije storitev za projekt Kotlovnica Sveti Jurij ob Ščavnici. Koncesija obsega: – izvedbo kotlovnice za proizvodnjo toplote na osnovi lesne biomase, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja izvedbe kotlovnice; – proizvodnjo toplote, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja; – tekoče in investicijsko vzdrževanje kotlovnice v koncesijski dobi, pri čemer koncesionar izrecno prevzame vsa tveganja obsega tekočega in investicijskega vzdrževanja; – zavarovanje odgovornosti; – obratovanje kotlovnice; – zaračunavanje storitve toplote uporabniku; – potrebno projektno dokumentacijo zagotovi koncesionar na svoje stroške. Koncesija storitev se izvede po modelu DBOT (model projektiraj – zgradi – upravljaj – prenesi v last in posest). 3. Trajanje koncesije Koncesija se podeljuje za obdobje 1 + 15 let, pri čemer pomeni 1 leto del koledarskega leta 2014, v katerih bo potekalo projektiranje in izvedba kotlovnice. Izvedba kotlovnice se bo predvidoma začela pomladi 2014 in končala najkasneje do začetka kurilne sezone 2014/2015, ko mora koncesionar pridobiti uporabno dovoljenje. Koncesionar bo imel pravico in obveznost izvajanja storitev tekočega in investicijskega vzdrževanja, zavarovanja odgovornosti, obratovanja kotlovnice ter zaračunavanja toplote uporabniku 15 let, z začetkom 1. 9. 2014. 4. Območje izvajanja koncesije: Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Edvarda Kocbeka 4, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da ima veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje s kopijami dovoljenj in licenc, – da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno storitev za končne uporabnike, – da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije, – da pripravi in predloži izhodiščno ceno toplote, – da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem donosa na vložena sredstva, – da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, sprejel vse obveznosti iz tega razpisa in pogoje iz razpisne dokumentacije, – da predloži zahtevana jamstva, – da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za odgovornost za škodo, ki jo v zvezi z izvajanjem koncesije morebiti povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem imenu, koncedentu in/ali tretjim osebam, – da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja tehnične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priznava, – in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji. 6. Pri izvajanju koncesije mora koncesionar: – zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje storitev, – izvajati storitve tako, da je zagotovljeno upoštevanje zahtev koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabnikov, – upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesijske dejavnosti, – predložiti koncedentu letno poročilo o izvajanju koncesijske dejavnosti, – na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesijske dejavnosti oziroma svojim delom, – prevzemati odgovornost za škodo povzročeno koncedentu in/ali drugim, z izvajanjem koncesijske dejavnosti, – po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti koncedentu v last naprave kotlovnice in posest prostor kotlovnice, s katero bo izvajal koncesijsko dejavnost, – ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz koncesije, – izpolnjevati vsa določila koncesijske pogodbe. 7. Vsebina ponudb je določena v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora biti pripravljena skladno z razpisno dokumentacijo. 8. Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico za naprave kotlovnice koncesije v primeru stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 9. Merili za izbiro koncesionarja: najnižja povprečna cena MWh toplote in delež goriva, ustvarjenega oziroma proizvedenega delno ali v celoti na območju občine. Merili sta podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji. 10. Koncedent si pridržuje pravico, da koncesije ne podeli nobenemu ponudniku. 11. Rok oddaje ponudb: glede roka bodo upoštevane vse ponudbe, ki bodo dostavljene do 17. 2. 2014 do 12. ure, v sprejemno pisarno Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 12. Javno odpiranje do predpisanega roka prejetih ponudb bo 17. 2. 2014 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici. 13. Rok za sprejem odločitve: odločitev o podelitvi koncesije in izboru koncesionarja bo sprejeta do 24. 2. 2014. 14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, www.sveti-jurij.si.
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

AAA Zlata odličnost