Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

93. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012, stran 332.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012.
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2012 znašajo:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.   Bilanca prihodkov in odhodkov
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      19.849.775
    Tekoči prihodki (70+71)           18.068.490
    70 Davčni prihodki             15.527.646
    71 Nedavčni prihodki             2.540.844
    72 Kapitalski prihodki             174.317
    73 Prejete donacije               61.096
    74 Transferni prihodki            1.545.871
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)        18.915.952
    40 Tekoči odhodki              5.773.650
    41 Tekoči transferi             7.041.530
    42 Investicijski odhodki           5.130.337
    43 Investicijski transferi           970.435
III.  Proračunski presežek (I.-II.)         933.823
-------------------------------------------------------------
B.   Račun finančnih terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kap. deležev                     0
    75 Prejeta vračila danih posojil           0
V.   Dana posojila in poveč. kapitalskih
    deležev                     40.000
    44 Dana posojila in poveč. kapitalskih
    deležev                     40.000
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV-V.)      –40.000
-------------------------------------------------------------
C.   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                     0
    50 Zadolževanje                   0
VIII. Odplačila dolga                935.589
    55 Odplačila dolga               935.589
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (III.+VI.+VII.-VIII.)             –41.766
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)        –935.589
XI   Neto financiranje (VI.+X.-IX.)        –933.823
-------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu Občine Škofja Loka za leto 2012 se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 2012 izkazuje naslednje stanje:
+-------------------------------+----------------+
|– začetno stanje 1. 1. 2012  |   68.822 EUR|
+-------------------------------+----------------+
|– razporeditev v sklad     |   209.605 EUR|
+-------------------------------+----------------+
|– poraba sredstev       |   133.290 EUR|
+-------------------------------+----------------+
|– stanje 31. 12. 2012     |   145.137 EUR|
+-------------------------------+----------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2012
Škofja Loka, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost