Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 1811-13-0463 Ob-1117/14 , Stran 90
Št. 1811-13-0463 Ob-1117/14
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06) ter Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) in pooblastila št. 51145-3/2012/2 z dne 14. oktober 2013, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvajanje projektov s področij: Skrb za dobrobit otrok, Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). 2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa Mednarodno razvojno sodelovanje – opredelitev: Mednarodno razvojno sodelovanje zajema širok spekter sodelovanja z državami v razvoju. Poleg uradne razvojne pomoči, ki je namenjena spodbujanju gospodarskega razvoja in blaginje držav v razvoju, zajema še druge uradne tokove, kot so izvozni krediti in subvencije, ter zasebne tokove, kot so tuje neposredne investicije, nakazila migrantov in drugo. Države donatorice skladno z razvojnimi cilji tisočletja (Millenium Development Goals – MDG) in drugimi mednarodnimi zavezami prispevajo delež bruto nacionalnega dohodka za enakopravnejši in bolj uravnotežen svetovni razvoj. V skladu z Resolucijo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije do leta 2015 (v nadaljevanju Resolucija) so vsebinske prioritete mednarodnega razvojnega sodelovanja krepitev dobrega upravljanja in pravne države s poudarkom na približevanju evroatlantskim integracijam, varovanje okolja s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda in krepitev vloge žensk ter skrb za dobrobit otrok. V skladu z Resolucijo je ozaveščanje javnosti pomemben del razvojne politike, ki soustvarja razmere za njeno učinkovitost, zato je del uradne razvojne pomoči namenjen seznanjanju slovenske javnosti o aktivnostih na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije kot tudi mednarodne skupnosti, njegovih vzrokih in posledicah, povezanosti lokalne in svetovne razsežnosti itd. 3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti Predmet javnega razpisa je izvajanje projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih izvajajo nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NVO), ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju ustanove) in izvajalci negospodarskih javnih služb v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NJS). Predmet javnega razpisa je razdeljen v štiri sklope: Sklop A: Moldova – skrb za dobrobit otrok V okviru sklopa A se razpisuje vsebinsko področje skrb za dobrobit otrok v Moldovi. V okviru vsebinskega področja so prednostne ciljne aktivnosti: – izobraževanje in ozaveščanje s poudarkom na pripadnikih ranljivih ali marginaliziranih skupin; – izobraževanje in ozaveščanje o zdravstvenih tveganjih, medetičnih odnosih, pomenu izobraževanja in/ali drugih področjih; – preprečevanje in soočanje s psihosocialnimi motnjami; – priprava na aktivno državljansko vlogo; – spodbujanje prostovoljstva. Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb skupnosti oziroma države prejemnice pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016, mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati v ciljni državi. Sklop B: Jordanija – skrb za dobrobit otrok V okviru sklopa B se razpisuje vsebinsko področje skrb za dobrobit otrok – izobraževanje za človekove pravice v Jordaniji. Zaščita otrokovih pravic in pomoč otrokom, še posebej tistim, ki se soočajo s posledicami konfliktnih in postkonfliktnih razmer, je ključnega pomena pri oblikovanju strpne in miroljubne družbe. Projekt lahko zajema tudi begunske otroke. V okviru vsebinskega področja so prednostne ciljne aktivnosti: – izgradnja in krepitev izobraževalnih aktivnosti glede pravic otrok s posebnim poudarkom na ozaveščanju; – zagotovitev izobraževanja, učenja in ozaveščanja otrok o človekovih pravicah in medsebojnem spoštovanju; – izobraževanje in ozaveščanje staršev in učiteljev o otrokovih pravicah; – priprava otrok in mladostnikov za aktivno državljansko vlogo. Ministrstvo bo izbranemu prijavitelju, s katerim bo sklenilo pogodbo o financiranju, za projekt dodatno namenilo do 500 brošur ``Naše pravice`` in do 500 učnih kartic ``Naše pravice`` za otroke. Ocenjena vrednost tega stvarnega (in-kind) prispevka je 1500 EUR. Projekti, s katerim se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani ter vključevati pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic in enakosti spolov. Izhajati morajo iz razvojnih potreb skupnosti oziroma države prejemnice pomoči in na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015, mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko organizacijo. Projekt se mora pretežno izvajati v ciljni državi. Sklop C: Krepitev kapacitet NVO v Republiki Sloveniji s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči V okviru sklopa C se razpisuje vsebinsko področje krepitev kapacitet NVO s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Posebej se izpostavlja zagotavljanje servisne podpore nevladnim organizacijam. V okviru vsebinskega področja so prednostne ciljne aktivnosti: – organizacija izobraževanj in usposabljanj za povečanje usposobljenosti NVO, še posebej glede prijav na razpise, pridobivanja novih finančnih virov, upravljanja s finančnimi in človeškimi viri, dobrega in učinkovitega projektnega vodenja itd.; – servisna podpora nevladnim organizacijam, svetovanje ali mentorstvo na posameznem področju (vsebinskem, finančnem, pravnem itd.); – informiranje o aktualnem dogajanju na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči na nacionalni, evropski in globalni ravni; – povezovanje in koordinacija pri načrtovanju skupnih aktivnosti NVO na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (razvojni in humanitarni projekti, akcije/pobude za ozaveščanje širše javnosti o pomenu in vlogi NVO ter mednarodnega razvojnega sodelovanja, oblikovanje strateških in pravnih dokumentov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči itd.). Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu C, lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim področjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v 2014 in 2015. Sklop D: Ozaveščanje javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči V okviru sklopa D se razpisuje vsebinsko področje ozaveščanje javnosti s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. V okviru vsebinskega področja so prednostne ciljne aktivnosti: – ozaveščanje širše javnosti (s poudarkom na mladih) in ciljnih javnosti (akademska, politična, mediji itd.) o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči, še posebej o javnih politikah in aktivnostih Republike Slovenije na izbranih področjih; – priprava in izvedba javnih dogodkov, konferenc, okroglih miz itd.; – organizacija in izvedba osrednjega (letnega) dogodka Slovenski razvojni dnevi v sodelovanju z ministrstvom; – nadgradnja obstoječih in razvijanje novih vsebin in pristopov k ozaveščanju javnosti itd. Poleg opredeljenih ciljnih aktivnosti v Sklopu D, lahko prijavitelji v projektni predlog vključijo tudi druge aktivnosti, ki so v skladu z opredeljenim vsebinskim področjem. Prijavitelji prijavijo projekte, ki se bodo izvajali v 2014 in do 31. marca 2015. 4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev Ministrstvo bo za financiranje do štirih razpisanih projektov namenilo do 166.000 EUR, in sicer po sklopih: Sklop A: v skupni višini do 80.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014, 2015 in 2016 (do 24.000 EUR v 2014, do 31.000 EUR v 2015 in do 25.000 EUR v 2016). Sklop B: v skupni višini do 31.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 16.000 EUR v 2014 in do 15.000 EUR v 2015); Sklop C: v skupni višini do 40.000 EUR za do en projekt, ki se bo izvajal v 2014 in 2015 (do 20.000 EUR v 2014 in do 20.000 EUR v 2015); Sklop D: v skupni višini do 15.000 EUR za do en projekt ki se bo izvajal v 2014 in do marca 2015 (do 10.000 EUR v letu 2014 in do 5.000 EUR v letu 2015); Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega za vsak razpisan projekt, če prijavitelj sam zaprosi za nižji znesek, če ima prijavitelj že dokazane druge vire financiranja ipd. Upravičeni prijavitelji lahko za sklop A prijavijo projekte, ki bodo potekali v letih 2014, 2015 in 2016 ter bodo zaključeni najkasneje do 30. septembra 2016. Upravičeni prijavitelji lahko za sklop B in C prijavijo projekte, ki bodo potekali v letih 2014 in 2015 ter bodo zaključeni najkasneje do 30. septembra 2015. Za sklop D lahko upravičeni prijavitelji prijavijo projekte, ki bodo potekali v 2014 in 2015 ter bodo zaključeni najkasneje do 31. marca 2015. V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi prerazporeditev razpisanih sredstev iz enega ali več sklopov na projekte v drugem/ih sklopu/ih, če v posameznem sklopu noben projekt ne doseže minimalnega števila točk. Komisija lahko predlaga tudi financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže minimalnega števila točk. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka kot navedeno v tem poglavju. Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu z navodilom iz razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje ločeno v svoji ovojnici. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli prekliče. 5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projektov v zadnjih petih letih. Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: Nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji: Za NVO se šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti in je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. Na javnem razpisu so upravičene prijaviteljice NVO, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB2), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB1, 91/05 – popr.) ali Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) (samo zasebni zavodi), humanitarne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 28/03) ali verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. Ustanove ki jih je (so)ustanovila Vlada Republike Slovenije za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči: Upravičeni prijavitelji so ustanove na področju razvojnega sodelovanja, ki jih je (so)ustanovila vlada Republike Slovenije v skladu z Zakonom o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05-UPB1, 91/05 – popr.). Namen ustanove mora biti splošno koristen ali dobrodelen in praviloma trajen. Izvajalci negospodarskih javnih služb: NJS ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami). Za dejavnost javne službe na področju negospodarskega sektorja se štejejo dejavnosti, ki se opravljajo z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti na področjih vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu država ali lokalna skupnost. Cilj opravljanja NJS je zagotavljanje primernega, kakovostnega in vsem uporabnikom pod enakimi pogoji dostopnega blaga in storitev. Dejavnost se ne glede na statusno pravno obliko izvajalca opravlja kot nepridobitna dejavnost. Možne organizacijske oblike izvajalcev NJS so: javni zavodi, gospodarske družbe, ki so v večinski lasti države, če gre za oblike statusnega partnerstva v skladu z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in jim je podeljena koncesija ter pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki ali druge fizične osebe, ki jim je podeljena koncesija. 6. Obvezne sestavine in oblika vloge Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posredovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega razpisa, ki veljajo za zavrženje. Da se vloga šteje za formalno popolno, mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila: 1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom(*1)) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1) (*1) Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost. 2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavitelj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 2) 3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projektov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na katerega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4) 4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5) 5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6) 6. Izpis iz sodnega registra ali druge javne evidence ter druge dokumente (npr. akt o ustanovitvi, statut, ipd.), iz katerih je razvidno, da prijavitelja izpolnjuje pogoje iz 5. poglavja javnega razpisa. Izpis ne sme biti starejši od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjava pod točko 7 se priloži zgolj za projekte za sklop A in B. 7. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi partnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpišeta (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakonita zastopnika ali pooblaščeni osebi prijavitelja ter partnerske organizacije in ga žigosata z uradnim žigom prijavitelja ter partnerske organizacije. Izjava mora vsebovati: V izjavi mora biti navedeno: (a) polni naziv in uradni naslov obeh organizacij, (b) polno ime in naziv zakonitih zastopnikov organizaciji, (c) namen za katerega se izjava podpisuje (naslov in osnovne informacije o projektu), (d) opis projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo. Izjava ne sme biti starejša od treh mesecev od datuma prijave na javni razpis. Izjava je lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da izvajalec priloži delovni prevod izjave razen za jezike, ki so navedeni v 8. točki tega poglavja. Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog: 8. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 1-3. Izjava pod točko 7 tega poglavja in priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za omenjeno izjavo in za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem(*2) jeziku, potrebno na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) priložiti delovni prevod dokumenta. (*2) Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod v skladu z navodili. 9. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim žigom prijavitelja. Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način. Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno priloži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu z vsemi prilogami v elektronski obliki na ustreznem elektronskem nosilcu. Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD ali USB ključ. Elektronskega nosilca se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača. Pooblastilo zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov: V primeru, da obrazce, izjave in druge priložene dokumente podpiše s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, se vlogi obvezno priloži kopija pooblastila, ki ne sme biti starejša od treh mesecev glede na datume podpisov navedenih na obrazcih, izjavah in ostali priloženi dokumentaciji, ki zahtevajo podpis zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani pooblaščene osebe. V pooblastilu mora biti navedeno: (a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji, (c) namen pooblastitve (d) ter, kolikor ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za katero se pooblastilo daje. 7. Merila za ocenjevanje Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje opredeljenih v javnem razpisu dobili največ točk. Najvišje možno število točk za sklop A in B je 310, za C in D pa 300. Komisija za vodenje postopka javnega razpisa lahko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže minimalnega števila točk. Zvišanje višine financiranja sredstev (opredeljeno v 4. poglavju) za posamezni projekt ni mogoče. Ocenjevanja posamezne vloge bo izvedeno po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 20. februar 2014. Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 8. in 15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig 20. februar 2014). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje projektov s področij: skrb za dobrobit otrok, spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in ozaveščanja javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju« št. 5107-27/2013/4, kot je razvidno iz obrazca št. 3. 9. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 25. februarja 2014 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi vloge(*3). Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni. (*3) Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo. Zavržejo se vloge: – prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji); – ki niso vložene v roku in na način, kot je določeno v 4. in 8. poglavju javnega razpisa; – ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta (obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 6. poglavja javnega razpisa; – (velja za sklop A in B) ki jim že ob prijavi na razpis manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3., 4., 5., 6. in 7. točki 6. poglavja javnega razpisa; – (velja za sklop C in D) ki jim že ob prijavi na razpis manjkajo več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3., 4., 5. in 6. točki 6. poglavja javnega razpisa; – ki niso v napisane v slovenskem jeziku, kot je določeno v 6. poglavju javnega razpisa; – ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. poglavja javnega razpisa; – ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev vloge. Zavrnejo se vloge: – za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z vsebinskimi področji iz 3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja; – (velja za sklop A in B) za katere je komisija ugotovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah ali da predlog projekta predvideva večinsko izvajanje v Republiki Sloveniji. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja; – ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom točk. O zavrženih, izbranih in zavrnjenih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba, na podlagi predloga komisije. 10. Način in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem. Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija. 11. Sklenitev pogodb Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo določi predplačilo v višini do 30% predvidenih izplačil skladno s 3. točko prvega odstavka 27. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13). Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev. Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem za sklop D, pred podpisom pogodbe dodatno opredeli način sodelovanja pri organizaciji in izvedbi osrednjega (letnega) dogodka Slovenski razvojni dnevi, kar pa v nobenem primeru ne vpliva na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potrebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredujejo najkasneje do 18. februarja 2014. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost