Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

85. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico, stran 328.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 7. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Pod Polico
I.
S tem sklepom župan prične pripravljati spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Pod Polico (v nadaljevanju: OPPN).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Veljavni OPPN je občina sprejela 14. 12. 2010 (Uradni list RS, št. 107/10). Sledile so še spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 73/12), tehnični popravek (Uradni list RS, št. 98/12) in obvezna razlaga odloka (Uradni list RS, št. 102/12).
Investitor ob zahodni meji OPPN načrtuje gradnjo poslovno skladiščnih prostorov za opravljanje dejavnosti gradbeništva in trgovine.
III.
Pravna podlaga
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN je skladna s prostorsko zakonodajo in ostalimi podrejenimi predpisi s področja urejanja prostora.
Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek skladno z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku. To pomeni, da je čas pridobitve smernic, mnenj in javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
IV.
Določitev območja
Spremembe in dopolnitve obsegajo le manjše območje s predvidenimi objekti in zunanjo ureditvijo na skrajnem zahodnem delu OPPN, in sicer parceli 147/2 in 146/6, k.o. Pivka.
V.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve OPPN se načrtuje na podlagi idejne zasnove poslovno skladiščnih prostorov.
VI.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+--------------------------+------------------+-----------------+
|   Faza v postopku   |   Nosilec   |  Rok izvedbe  |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Sklep o pričetku postopka |župan       |januar 2014   |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava osnutka     |načrtovalec    |januar 2014   |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Pridobivanje smernic   |pripravljavec   |februar 2014   |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava dopolnjenega   |načrtovalec    |marec 2014    |
|osnutka          |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Javna razgrnitev in javna |pripravljavec   |april 2014    |
|obravnava         |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Stališča do pripomb in  |načrtovalec,   |maj 2014     |
|njihova potrditev     |župan       |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava predloga     |načrtovalec    |maj 2014     |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Pridobivanje mnenj    |pripravljavec   |junij 2014    |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Izdelava usklajenega   |načrtovalec    |julij 2014    |
|predloga         |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|Sprejem usklajenega    |pripravljavec   |september 2014  |
|predloga in objava    |         |         |
+--------------------------+------------------+-----------------+
Terminski plan se lahko spremeni v primeru izvedbe CPVO ter zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora oziroma drugih udeležencev.
VII.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN
+----+--------------------------------+-------------------------+
|1  |OBČINA NAKLO          |Stara cesta 61, 4202   |
|  |                |Naklo          |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|2  |MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, Uprava |Vojkova cesta 61, 1000  |
|  |RS za zaščito in reševanje   |Ljubljana        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|3  |Ministrstvo za obrambo,     |Kardeljeva ploščad 21,  |
|  |Inšpektorat RS za varstvo pred |1000 Ljubljana      |
|  |naravnimi in drugimi nesrečami |             |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|4  |Ministrstvo za kmetijstvo in  |Ulica Mirka Vadnova 5,  |
|  |okolje, Agencija RS za okolje – |4000 Kranj        |
|  |Urad za upravljanje z vodami,  |             |
|  |Oddelek območja Zgornje Save  |             |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|5  |KOMUNALA KRANJ, PE Vodovod   |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|  |                |4000 Kranj        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|6  |KOMUNALA KRANJ, PE Kanalizacija |Ulica Mirka Vadnova 1,  |
|  |in ČN              |4000 Kranj        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|7  |ELEKTRO GORENJSKA        |Ulica Mirka Vadnova 3a, |
|  |                |4000 Kranj        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|8  |DOMPLAN             |Bleiweisova cesta 14,  |
|  |                |4000 Kranj        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|9  |TELEKOM SLOVENIJE, PE Kranj   |Ulica Mirka Vadnova 13, |
|  |                |4000 Kranj        |
+----+--------------------------------+-------------------------+
|10 |Ministrstvo za okolje in    |Dunajska 48, 1000    |
|  |prostor, Direktorat za okolje, |Ljubljana        |
|  |Sektor za CPVO         |             |
+----+--------------------------------+-------------------------+
Drugi nosilci urejanja prostora kolikor predvideni program spremembe posega tudi v njihovo področje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora pripravljavec nadaljuje s postopkom.
VIII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev OPPN
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
IX.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0001/2014-2
Naklo, dne 7. januarja 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.

AAA Zlata odličnost