Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

77. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, stran 318.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – odl. US, 92/13), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 20. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 95/02, 123/08 in 107/11) se tretji in četrti odstavek 18. člena spremenita tako, da se glasita:
»Na območjih z enkratnim mesečnim odvozom je minimalen volumen zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in embalažo za enočlansko gospodinjstvo 60 l, za dvočlansko gospodinjstvo 90 l, za tri do sedemčlansko gospodinjstvo 120 l, za osem in devet člansko gospodinjstvo 180 l in za deset in več člansko gospodinjstvo 240 l.
Na območjih z večkratnim mesečnim odvozom je minimalen volumen zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in embalažo za enočlansko gospodinjstvo 60 l, za dvočlansko gospodinjstvo 90 l, za tri do sedemčlansko gospodinjstvo 120 l, za osem in devet člansko gospodinjstvo 180 l in za deset in več člansko gospodinjstvo 240 l.«
2. člen
Naslov poglavja IX. OBLIKOVANJE CENE STORITVE JAVNE SLUŽBE in 54. člen se spremenita tako, da se glasita:
»IX. OBLIKOVANJE CEN IN PLAČILO STORITEV JAVNE SLUŽBE
54. člen
Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo so fizične in pravne osebe, ki so lastniki nepremičnine v kateri nastajajo odpadki. V primeru, da lastnik objekta stavbo oziroma inženirski objekt ali del stavbe ali inženirskega objekta ali zemljišča odda v najem, ob tem pa želi, da najemnik plačuje storitve javne službe, je najemodajalec z izvajalcem javne službe dolžen skleniti sporazum o načinu plačevanja stroškov javne storitve in poroštvih.
V primerih, ko več uporabnikov storitev iz iste stavbe za oddajo komunalnih odpadkov in embalažo uporablja skupne zabojnike, izda izvajalec javne službe račun pooblaščenemu upravljavcu. Interna delitev in zaračunavanje storitev posameznim uporabnikom iz prejšnjega odstavka je obveznost lastnikov oziroma upravljavcev takih objektov.
Če večstanovanjski objekt nima upravljavca objekta, izvajalec javne službe izjemoma lahko izda račune posameznim uporabnikom storitev, na podlagi pisnega dogovora vseh strank glede načina obračuna, ključa delitve stroškov storitev, ki mora biti za vse uporabnike enoten in plačila nastalih stroškov takšne delitve.
Uporabniki storitev mora račun plačati v roku, navedenem na računu. Izvajalec javne službe je dolžan račun poslati uporabnikom storitev v 15 dneh po koncu obračunskega obdobja. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa. Če uporabnik ne plača zaračunanega zneska v postavljenem roku in upravljavcu ni poslal pisnega ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin. Izvajalec javne službe je dolžan pisno odgovoriti na ugovor uporabnika v petnajstih dneh.
Uporabniki storitev so dolžni plačati okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov skladno s tozadevnim predpisom. Okoljska dajatev se plačuje skupaj s storitvami ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo.«
3. člen
55. člen se spremni tako, da se glasi:
»Količina opravljenih storitev se meri po velikosti zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov in številu mesečnih praznjenj zabojnika oziroma odvoza vreč po urniku. Kolikor uporabnik uporablja manjšo velikost zabojnika/vreče od minimalne, določene z 18.–19. členom odloka, se storitev obračuna po minimalni velikosti zabojnika/vreče.
V primeru, da ima posamezen uporabnik storitev zbiranja embalaže urejeno z zabojnikom oziroma vrečami, katerih skupen volumen je večji od volumna zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov, se količina opravljenih storitev določi tako, da se volumen zabojnika za ostanek komunalnih odpadkov množi s faktorjem F. Faktor F se izračuna po enačbi:
       V (skupni mesečni volumen zabojnikov in vreč
    za embalažo) + V (skupni mesečni volumen zabojnikov in
        vreč za ostanek komunalnih odpadkov)
F = ---------------------------------------------------------
    2 x V (skupni mesečni volumen zabojnikov in vreč za
          ostanek komunalnih odpadkov)
Cena storitev ravnanja s komunalnimi odpadki in embalažo se določi skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev in mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne službe. Ceno oblikuje izvajalec javne službe v skladu z veljavno zakonodajo in v soglasju s pristojnim organom občine.
Oblikovanje cene storitev ravnanja z odpadki, ki se ne šteje v obvezno storitev javne službe, izvajalec javne službe oblikuje s cenikom. Cena posamezne storitve mora biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške storitve.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitev obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-083/2008-003
Gorenja vas, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Janez Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost