Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

Št. 671-1/2014 Ob-1079/14 , Stran 123
Št. 671-1/2014 Ob-1079/14
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in sklepa župana št. 671-1/2014 z dne 8. 1. 2014, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper v letu 2014
Predmet razpisa je sofinanciranje programov na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2014. 1. Na razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva in klubi; – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper; – zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu; – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne; – vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole; – univerza; – študentske organizacije. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – da imajo sedež v Mestni občini Koper; – da je od njihove registracije preteklo vsaj eno leto, v katerem so izvajali ustrezno dejavnost v športu; – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti; – da imajo za določene športne panoge zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo najmanj 36 tednov v letu, kar pa ne velja za programe interesnega športa otrok in mladine: naučimo se plavati, Zlati sonček, Krpan in šolska tekmovanja; – da imajo društva urejeno evidenco članstva, ostali izvajalci pa urejeno evidenco o udeležencih v posameznem programu. 2. V letu 2014 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov: 1. Športna vzgoja otrok in mladine; 2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 3. Športna dejavnost študentov; 4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport; 5. Športna rekreacija; 6. Kakovostni šport; 7. Vrhunski šport; 8. Šport invalidov; 9. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost; 3. Pogoji sofinanciranja: Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pogojev, meril in normativov za vrednotenje športnih programov v Mestni občini Koper, upoštevaje razpoložljiva proračunska sredstva. Prednost pri izbiri pod enakimi pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja. 4. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz druge točke za leto 2014 je največ do 766.400 EUR. 5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2014, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 6. Vsebina prijave: prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 7. Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 10. februarja 2014 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v času uradnih ur. Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-prijava«, »Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper za leto 2014, št.:671-1/2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene in pravočasno predložene. Neveljavne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene pošiljatelju. 8. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni predvidoma v 45. dneh po zaključku razpisa. 9. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri Alešu Šepec (tel. 05/614-60-19, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel. 05/664-62-39).
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti