Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2014 z dne 17. 1. 2014

Kazalo

80. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne, stran 323.

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) ter 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), 16. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/1999, 19/2000), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – uradno prečiščeno besedilo, 87/12), 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10, 32/12), 17. člena Statuta Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 8/2007), 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07, 34/09), 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 45/10, 36/12), 16. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2010), 12. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07, 29/12), 16. člena Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 8/2009, 1/2011), 15. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 1/2011), 17. člen Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/2011), 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10, 2/13, 11/13), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/1999, Uradni list RS, št. 80/01), 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10), 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11), 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13) so Občinski svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 20. 3. 2013, Občinski svet Občine Radovljica na 24. seji dne 12. 6. 2013, Občinski svet Občine Bled na 14. seji dne 14. 5. 2013, Občinski svet Občine Gorje na 18. seji dne 23. 4. 2013, Občinski svet Občine Bohinj na 22. seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Jesenice na 28. dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Žirovnica na 17. seji dne 28. 3. 2013, Občinski svet Občine Kranjska Gora na 23. seji dne 27. 3. 2013, Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 15. seji dne 8. 5. 2013, Občinski svet Občine Naklo na 17. seji dne 29. 5. 2013, Občinski svet Občine Preddvor na 21. seji dne 3. 4. 2013, Občinski svet Občine Jezersko na 13. seji dne 16. 4. 2013, Občinski svet Občine Šenčur na 19. seji dne 10. 4. 2013, Občinski svet Občine Škofja Loka na 21. seji dne 7. 3. 2013, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 16. seji dne 11. 4. 2013, Občinski svet Občine Železniki na 17. seji dne 28. 2. 2013, Občinski svet Občine Žiri na 13. seji dne 25. 4. 2013 in Občinski svet Občine Tržič na 20. seji dne 27. 3. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev skupnega organa)
(1) S tem odlokom Mestni svet Mestne občine Kranj, skupaj z: Občinskim svetom Občine Radovljica; Občinskim svetom Občine Bled; Občinskim svetom Občine Gorje; Občinskim svetom Občine Bohinj; Občinskim svetom Občine Jesenice; Občinskim svetom Občine Žirovnica; Občinskim svetom Občine Kranjska Gora; Občinskim svetom Občine Cerklje na Gorenjskem; Občinskim svetom Občine Naklo; Občinskim svetom Občine Preddvor; Občinskim svetom Občine Jezersko; Občinskim svetom Občine Šenčur; Občinskim svetom Občine Škofja Loka; Občinskim svetom Občine Gorenja vas - Poljane; Občinskim svetom Občine Železniki; Občinskim svetom Občine Žiri in Občinskim svetom Občine Tržič ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Gorenjske lekarne (v nadaljevanju: skupni organ).
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
3. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa iz drugega odstavka 1. člena tega odloka je Svet ustanoviteljev Gorenjskih lekarn (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljev).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljev je v Kranju, Slovenski trg 1.
4. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljev)
Svet ustanoviteljev se ustanovi z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Gorenjske lekarne.
2. NALOGE SVETA USTANOVITELJEV
5. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljev naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja področje zavoda:
1. odloča o predlogih statusnih sprememb javnega zavoda;
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
5. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;
6. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
8. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda,
9. odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. daje soglasje k finančnemu načrtu in letnemu poročilu javnega zavoda;
12. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljev ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
6. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljev izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJEV
7. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljev)
(1) Svet ustanoviteljev sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev. Pri glasovanju o predsedniku ustanoviteljev ima vsak član sveta ustanoviteljev en glas.
(2) Svet ustanoviteljev dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsedujoči Sveta ustanoviteljev.
8. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljev)
Vsak član Sveta ustanoviteljev ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjske lekarne.
9. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljev sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer mora za odločitev glasovati najmanj deset članov sveta ustanoviteljev.
10. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljev o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljev najmanj enkrat letno poroča mestnemu oziroma občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljev pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljev tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljev.
4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJEV
11. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljev)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljev zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljev v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
5. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok objavi Mestna občina Kranj v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi. Ostale občine objavijo odlok v svojih uradnih glasilih.
Št. 900-9/2013-3-41/04
Kranj, dne 20. marca 2013
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.
Št. 032-11/2013-6
Radovljica, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Radovljica
Ciril Globočnik l.r.
Št. 034-2/20013-8
Bled, dne 14. maja 2013
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.
Št. 013-2/2013-10
Gorje, dne 23. aprila 2013
Župan
Občine Gorje
Peter Torkar l.r.
Št. 160-7/2008-16
Bohinj, dne 1. marca 2013
Župan
Občine Bohinj
Franc Kramar l.r.
Št. 032-9/2013
Jesenice, dne 21. junija 2013
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.
Št. 032-0003/2010
Breznica, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
Št. 007-5/2013-1
Kranjska Gora, dne 28. marca 2013
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
Št. 032-06/2010-114
Cerklje na Gorenjskem, dne 9. maja 2013
Župan
Občine Cerklje na Gorenjskem
Franc Čebulj l.r.
Št. 007-0021/2012-04
Naklo, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.
Št. S-237/21-os
Preddvor, dne 3. aprila 2013
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l.r.
Št. 122/13-os-13
Jezersko, dne 16. aprila 2013
Župan
Občine Jezersko
Jurij Markič l.r.
Št. 032-005/2013-3
Šenčur, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Šenčur
Miro Kozelj l.r.
Št. 014-0008/2011
Škofja Loka, dne 7. marca 2013
Župan
Občine Škofja Loka
Miha Ješe l.r.
Št. 160-002/2013-001
Gorenja vas, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
Št. 015-2/2013-039
Železniki, dne 28. februarja 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.
Št. 18/2013
Žiri, dne 25. aprila 2013
Župan
Občine Žiri
Janez Žakelj l.r.
Št. 405-20-9-2013
Tržič, dne 27. marca 2013
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost