Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

244. Uredba o odlagališčih odpadkov
245. Uredba o spremembah Uredbe o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka
246. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Sklepi

247. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park

Drugi akti

248. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Vlade Republike Slovenije

MINISTRSTVA

249. Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja
250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
251. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2013
252. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove z imenom Ustanova fundacija Robin Hud

USTAVNO SODIŠČE

253. Odločba o delni razveljavitvi petega odstavka 98. člena Zakona o pravdnem postopku in o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Mariboru ter sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani
254. Sklep o zavrženju zahteve Upravnega sodišča Republike Slovenije

SODNI SVET

255. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstveno mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

256. Pravilnik o spremembah Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

257. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
258. Revalorizacija denarnih vrednosti (tarif)

OBČINE

Brežice

259. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
260. Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
261. Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev

Celje

262. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014

Črnomelj

263. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetija pri Vražjem kamnu

Ilirska Bistrica

264. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica

Jesenice

265. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
266. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun

Kranj

267. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda

Luče

268. Razpis nadomestnih volitev v občinski svet

Miren-Kostanjevica

269. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Miren - Kostanjevica
270. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Miren - Kostanjevica
271. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

272. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse
273. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Nova Gorica

274. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice
275. Odlok o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup
276. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Vodovodna
277. Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
278. Sklep o soglasju k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Postojna

279. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja
280. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
281. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Postojna
282. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Slovenske Konjice

288. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice
289. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja

Šmarješke Toplice

283. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice
284. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Šmarješke Toplice
285. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Šmarješke Toplice
286. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
287. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o medijih

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti