Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

250. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, stran 883.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 113. člena, 129., 133., 159. člena in za izvajanje 156. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 63/13 in 100/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah
1. člen
V Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10) se v četrtem odstavku 13. člena črta besedilo »ter izpolnjen obrazec o povprečni prejeti plači v obdobju osmih mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti, ki ga potrdi delodajalec, če tega podatka ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc«.
2. člen
V 18. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi »(prijava tujcev iz tretjih držav)«.
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) V evidenco brezposelnih oseb se lahko prijavijo tudi tujci iz tretjih držav, za katere zavod na podlagi podatkov iz uradnih evidenc v postopku prijave ugotovi, da:
– imajo prost dostop na slovenski trg dela,
– imajo osebno delovno dovoljenje, razen osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo enega leta za samozaposlitev ali
– imajo modro karto EU in izpolnjujejo pogoje za pridobitev osebnega delovnega dovoljenja.«.
Dosedanji prvi odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Tujci iz tretjih držav iz prejšnjega odstavka ob prijavi predložijo:
– osebni dokument s sliko na vpogled in
– izpolnjen in podpisan obrazec prijave.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavod preneha voditi brezposelno osebo v evidenci brezposelnih oseb na podlagi razlogov iz 129. člena zakona, in sicer v primerih iz:
(a) prve alineje – z dnem nastanka razloga za prenehanje vodenja v evidenci, ki se ugotovi z vpogledom v uradne evidence, če se oseba ni sama odjavila pred tem dnem;
(b) druge alineje – z dnem odjave;
(c) tretje, četrte, pete in devete alineje – z dnem dokončnosti odločbe organa prve stopnje o prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih oseb;
(č) šeste alineje – z dnem, ko se na podlagi zaposlitvenega načrta ugotovi, da je postala začasno nezaposljiva;
(d) sedme alineje – z dnem poteka šestih mesecev od uvedbe pripora ali z dnem nastopa prestajanja zaporne kazni;
(e) osme alineje – z dnem, ko je po zakonu, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, vzpostavljena zakonska domneva o sklenjenem delovnem razmerju za nedoločen čas ali ko zavod prejme obvestilo o pravnomočnosti odločbe o delu na črno;
(f) desete alineje – z dnem odklonitve podpisa zaposlitvenega načrta, katerega vsebina temelji na dokončni odločbi iz šestega odstavka 113. člena zakona.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na točko (e) prvega odstavka tega člena se v primeru, če je oseba, zaposlena na črno, uveljavljala sodno varstvo, ker delodajalec ni spoštoval zakonske domneve o sklenjenem delovnem razmerju za nedoločen čas, prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb izvede z dnem, določenim v pravnomočni sodbi ali sodni poravnavi oziroma z dnem umika zahteve za sodno varstvo.«.
4. člen
Drugi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za vodenje iskalca zaposlitve kot iskalca zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, je potrebno priložiti:
– redno odpoved pogodbe o zaposlitvi ali
– pogodbo o zaposlitvi za določen čas.«.
5. člen
V prvem odstavku 28. člena se v drugi alineji pika nadomesti z vejico in se dodajo nove tretja, četrta in peta alineja, ki se glasijo:
»– ko po izteku odpovednega roka pridobi status brezposelne osebe,
– ko odjavi prebivališče in ne prijavi novega oziroma s pretekom dovoljenja za prebivanje,
– pravnomočnosti odločbe, s katero postane trajno nezmožna za delo po predpisih, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali nezaposljiva po predpisih, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov.«.
6. člen
V 32. členu se v tretji alineji pika nadomesti z vejico in se doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– ko zavod zavrne objavo prostega delovnega mesta ali posredovanje zaposlitve delodajalcu na podlagi pravilnika, ki ureja prijavo in objavo prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopek posredovanja zaposlitve ter vsebino in način sporočanja podatkov zavodu.«.
7. člen
V četrtem odstavku 39. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– osebnega svetovalca, da bo spremljal izvajanje dogovorov v zaposlitvenem načrtu, v aplikacijo, s pomočjo katere zavod spremlja aktivnosti iskalcev zaposlitve, sproti beležil obvestila o izpolnjevanju aktivnosti ter druga obvestila, prejeta s strani iskalca zaposlitve, pravočasno posredoval informacije o prostih delovnih mestih in ostalih možnostih zaposlitve ter posredoval zaposlitev in izvedel postopke za vključitev v načrtovane ukrepe na trgu dela in«.
8. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen
(nadomestilo potnih stroškov)
Brezposelni osebi se povrne potne stroške, ki so ji nastali zaradi:
– odziva na napotnico ali udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo zavoda ali koncesionarja,
– udeležbe na zaposlitvenih razgovorih za ustrezno ali primerno zaposlitev na vabilo delodajalca,
– udeležbe na zaposlitvenih razgovorih na vabilo delodajalca za delovna mesta, ki so v skladu z zaposlitvenimi cilji brezposelne osebe, če je delovno mesto oddaljeno več kot tri ure vožnje z javnim prevoznim sredstvom ali organiziranim prevozom delodajalca, če se delovno mesto nahaja v razširjenem migracijskem območju, ki je dogovorjeno za povračilo stroškov v zaposlitvenem načrtu z navedbo ustreznih uradov za delo,
– zaradi drugih aktivnosti, povezanih z iskanjem zaposlitve, ki so bile predhodno dogovorjene z zaposlitvenim načrtom.«.
9. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(roki za uveljavljanje nadomestila potnih in poštnih stroškov)
(1) Brezposelna oseba lahko zahteva izplačilo nadomestila potnih in poštnih stroškov dvakrat mesečno.
(2) Zavod izplača nadomestilo iz prejšnjega odstavka na transakcijski račun osebe za stroške, ki jih oseba uveljavlja do 5. dne v mesecu, do 30. dne v istem mesecu, za stroške, ki jih oseba uveljavlja do 20. dne v mesecu, pa do 15. dne v naslednjem mesecu.«.
10. člen
V 52. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi »(nadomestilo potnih stroškov za čas vključitve v storitve za trg dela)«.
Za četrtim odstavkom se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za uveljavljanje in dokazovanje upravičenosti do nadomestila potnih stroškov se smiselno uporablja postopek iz 48. člena tega pravilnika.
(6) Glede rokov za uveljavljanje nadomestila potnih stroškov se smiselno uporabljajo določbe 50. člena tega pravilnika.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Postopki v zvezi s prenehanjem vodenja osebe v evidenci brezposelnih oseb, ki so se začeli do uveljavitve tega pravilnika, se dokončajo po določbah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-20/2013/12
Ljubljana, dne 29. januarja 2014
EVA 2013-2611-0093
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti