Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 430-21/2014 Ob-1355/14 , Stran 376
Št. 430-21/2014 Ob-1355/14
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: koncendent) na podlagi Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 83/94, 32/06) ter Koncesijskega akta o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo (Uradni list RS, št. 6/14) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo
1.1. Koncendent: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, internetni naslov: http://www.slovenjgradec.si/, e-naslov: info@slovenjgradec.si, tel. 02/881-21-10, faks: 02/882-118, župan: Andrej Čas, kontaktna oseba: Darko Sagmeister, direktor občinske uprave. 1.2. Kratek opis predmeta javnega razpisa Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo s kotlovnico na lesno biomaso za objekt/e osnovne šole Šmartno pri Slovenj Gradcu in vrtca Šmartno pri Slovenj Gradcu z možnostjo razširitve na sosednje objekte. Gospodarska javna služba obsega naslednje storitve: a. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo kotlovnic(e); b. izgradnjo oziroma rekonstrukcijo omrežja za distribucijo toplotne energije; c. upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlovnic in distribucijskega omrežja; d. priključevanje uporabnikov na distribucijsko omrežje; e. distribucijo toplotne energije do uporabnikov. Območje izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo obsega objekte: – Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu, – Vrtec Šmartno pri Slovenj Gradcu, – morebitni drugi sosednji objekti. Koncendent lahko s sklepom občinskega sveta razširi obseg območja izvajanja koncesije iz predhodnega odstavka tudi izven predmetnega območja. Izvajanje koncesijske dejavnosti traja 15 let, pri čemer se lahko pod pogoji, določenimi v pogodbi podaljša. 1.3. Dokumentacija Razpisna dokumentacija javnega razpisa je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika. Dokumentacija za predmetni javni razpis poleg razpisne dokumentacije obsega sledečo dokumentacijo: – Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) prenove kotlovnice v Osnovni šoli Šmartno pri Slovenj Gradcu, Sončna zadruga, z.b.o. zelena energija, november 2013 in ostalo projektno in tehnično dokumentacijo koncendenta, vključno s prostorskimi akti. Navedena dokumentacija je dostopna na spletni strani koncendenta. 1.4. Zavarovanje za resnost vloge V vlogi se za zavarovanje resnosti vloge zahteva predložitev menične izjave in menice v višini 50.000,00 EUR. Veljavnost zavarovanja za resnost vloge mora znašati najmanj 120 dni od roka za oddajo vlog, z možnostjo podaljšanja na zahtevo upravičenca, torej koncendenta. V primeru, če vloga zahtevanega zavarovanja za resnost vloge ne bo vsebovala ali le-ta ne bo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako vlogo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja vlog. Menica za resnost vloge bo unovčena, A. če prijavitelj umakne ali spremeni vlogo v času njene veljavnosti, navedene v vlogi, ali B. če prijavitelj, ki ga je koncendent v času veljavnosti vloge obvestil o sprejetju njegove vloge: – ne izpolni ali zavrne sklenitev koncesijske pogodbe v skladu z določbami razpisne dokumentacije ali – ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije. Predložena zavarovanja za resnost vloge bodo neizbranim prijaviteljem vrnjena po pravnomočnosti odločitve o izbiri koncesionarja. Koncendent ima pravico do unovčitve zavarovanja za resnost vloge skladno z določili vzorca zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 1.5. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Koncesionar mora koncendentu najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti investicije. Zavarovanje za dobro izvedbo mora biti veljavno 30 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja za vsakokratni objekt, na katerem se izvaja investicija, ki je predmet koncesije. Koncesionar mora koncendentu v 15 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja za objekt, na katerem se skladno s koncesijsko pogodbo vrši investicija, predložiti zavarovanje za dobro izvedbo upravljanje, obratovanje, vzdrževanje in razvoj kotlovnic in distribucijskega omrežja, priključevanje uporabnikov na distribucijsko omrežje in distribucijo toplotne energije do uporabnikov, v višini 10% letne ocenjene vrednosti porabe toplote. Zavarovanje se lahko predloži za obdobje enega leta, pri čemer je dolžan koncesionar najmanj 15 dni pred potekom predmetnega zavarovanja koncendentu predložiti novo zavarovanje za prihodnje leto. Koncesionar je dolžan na predmetni način zagotavljati veljavno zavarovanje za celotno obdobje veljavnosti koncesijske pogodbe. Detajlna vsebina zahtev vezanih na zavarovanje za dobro izvedbo, opredeljuje razpisna dokumentacija. 1.6. Zavarovanje za primer poškodbe oseb in škode na premoženju Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote v višini 30.000 EUR, kot zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom ali drugim osebam). 1.7. Ogled lokacije in informativni sestanek Ogled lokacije je mogoč po predhodni najavi pri kontaktni osebi koncendenta. Na podlagi predhodne zahteve prijaviteljev, se bo izvršil informativni sestanek. Zahteva za informativni sestanek je lahko s strani zainteresiranih prijaviteljev podana najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudb. Informativni sestanek se bo vršil ločeno z vsakim prijaviteljem. Na informativnem sestanku bo sestavljen zapisnik z vsakokratnega informativnega sestanka, ki bo javno objavljen skupaj z odgovori oziroma dodatnimi pojasnili k razpisni dokumentaciji. S tem se bo zagotovila enaka obravnava vseh ponudnikov. 1.8. Jezik v prijavi in oblika vloge Vloga in ostali dokumenti, vezani na predmetni razpis, morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru, če prijavitelj predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna predložitev sodnega overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima koncendent pridržano pravico, da prijavitelja pozove k predložitvi sodnega overjenega prevoda v slovenski jezik. Vloga mora biti predložena v pisni obliki. Vloga naj bo sestavljena iz enega originala in ene kopije. Na prijavi naj bo jasno označeno »Original«, »Kopija«. V primeru, če prijavi kopije ne bodo priložene, bo koncendent to štel kot formalno nepopolnost. Stroške v zvezi s pripravo vloge v celoti nosi prijavitelj. 1.9. Valuta in veljavnost vloge Predložena vloga mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo vlog. Denarne vrednosti v vlogi morajo biti podane v evrih (EUR). 1.10. Variante vloge Koncendent v okviru predmetnega postopka ne dopušča predložitve variantnih vlog. 1.11. Predložitev vloge Vloga mora biti predložena v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri je nalepljen izpolnjen obrazec OVOJNICA. Zaželeno je, da so vsi listi prijavne dokumentacije prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa na zadnji (hrbtni) strani vloge pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje vlogo. Način vezave je smiselno povzet iz 35. člena Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07 – UPB3, 33/07, 45/08). Pregled vloge mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala. 1.12. Naslov in rok za oddajo prijav ter javno odpiranje vlog Vloge morajo do roka za oddajo prijav prispeti na naslov koncendenta: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. Končni rok za oddajo prijav je 19. 2. 2014, do 9. ure. Vloge morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrneta pošiljatelju. Pred potekom roka za oddajo prijav lahko prijavitelj v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano vlogo. Po izteku roka za oddajo prijav, prijavitelji ne morejo več spreminjati ali umikati vloge. Vsaka sprememba ali umik vloge mora biti dostavljena na način, določen v razpisni dokumentaciji. Na pošiljki mora biti jasno označeno, da gre za umik (prijavitelj na ovojnico napiše »UMIK VLOGE« in ime javnega razpisa) ali spremembo vloge (prijavitelj na ovojnico napiše »SPREMEMBA VLOGE« in ime javnega razpisa). V spremenjeni vlogi mora biti jasno navedeno, kateri del vloge se spreminja in kateri del vloge ostaja nespremenjen. Javno odpiranje vlog bo potekalo na sedežu koncendenta, 19. 2. 2014, ob 10. uri. 1.13. Protikorupcijska določba Koncendent bo izločil iz postopka izbire prijavitelja v primerih, ko obstaja utemeljen sum, da je prijavitelj ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu koncendenta ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev koncendenta v postopku oddaje, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev koncendenta glede vloge pred, med ali po izbiri prijavitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11, 81/13 Odl.US: U-I-81/11-12). 1.14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj 1. Osnovna sposobnost prijavitelja I Pogoj: Prijavitelj in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge. Dokazilo: Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da prijavitelj (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo), da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje koncendentu za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja. Hkrati mora prijavitelj vezano na preverbo izpolnjevanja predmetnega pogoja v vlogi predložiti obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc. V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 2. Osnovna sposobnost prijavitelja II Pogoj: Prijavitelj je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge. Od prijavitelja se hkrati zahteva, da razpolaga z ustrezno licenco za opravljanje energetske dejavnosti oziroma, da jo bo pridobil najkasneje v roku 4 mesecev po podelitvi koncesije. Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, in da ali razpolaga z zahtevano licenco ali jo bo pridobil v roku 4 mesecev po podelitvi koncesije. V primeru partnerskih prijav mora vsak od partnerjev biti registriran za dejavnost oziroma dela, ki jih prijavlja v prijavi. V primeru podizvajalskih prijav mora vsak od podizvajalcev biti registriran za opravljanje dejavnosti oziroma dela, ki jih prijavlja v prijavi. Pogoj mora biti v primeru partnerskih ali podizvajalskih prijav kumulativno izpolnjen v 100 deležu. 3. Osnovna sposobnost prijavitelja III Pogoj: Prijavitelj ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega razpisa ali hujše kršitve poklicnih pravil, in na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge. Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega razpisa ali hujše kršitve poklicnih pravil, in da na dan, ko poteče rok za oddajo prijav, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. 4. Osnovna sposobnost prijavitelja IV Pogoj: Prijavitelj na dan oddaje vloge: – ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; – ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju. Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, obvezno izpolnjevanje pogoja velja tudi za podizvajalca/ce. Koncendent ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka ne bo izločil prijavitelja, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Prijavitelj je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti koncendenta v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča. 5. Osnovna sposobnost prijavitelja V Pogoj: Prijavitelj na dan, ko je bila oddana vloga, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države koncendenta nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. Dokazilo: Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve. Hkrati mora prijavitelj vezano na preverbo izpolnjevanja predmetnega pogoja v vlogi predložiti obrazec Pooblastilo za pridobitev potrdil iz uradnih evidenc. V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, če prijavitelj nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi. Kolikor podizvajalec navedenega dela pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi. 6. Ekonomska in finančna sposobnost VI Pogoj: Prijavitelj ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje vloge. Dokazilo: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja se šteje ustrezna navedba prijavitelja v obrazcu Izjava o izpolnjevanju ekonomsko finančnih pogojev, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru partnerskih prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 7. Ekonomska in finančna sposobnost III Pogoj: Prijavitelj in vsi partnerji imajo bonitetno oceno (po pravilih Basel II) najmanj SB6. Dokazilo: Prijavitelj izpolnjevanje pogoja izkazuje s predložitvijo obrazca S.BON-1/P ali drugega enakovrednega obrazca iz katerega izhaja bonitetna ocena po Basel II, ki ne sme biti starejši kot 30 dni. V primeru, če prijavitelj za izkazovanje bonitetne ocene predloži bonitetni obrazec, ki temelji na metodologiji Basel II, vendar upošteva drugačno lestvico bonitetnih ocen, je naveden prijavitelj v predloženem dokazilu dolžan izkazati primerljivost dosežene bonitetne ocene prijavitelja v primerjavi z zahtevano bonitetno oceno iz pogoja. Kolikor navedena primerljivost ne bo izražena in koncendent ne bo mogel na podlagi navedenega dokumenta razbrati primerljivosti glede bonitetne ocene, takšnega dokazila ne bo upošteval kot ustreznega in izkazovanje pogojev ne bo dokazano. Samostojni podjetniki lahko izpolnjevanje predmetnega pogoja izkažejo s predložitvijo lastne izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo koncendentu, v kateri izkažejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. Koncendent si v predmetnem primeru pridružuje pravico do preverbe solidnosti poslovanja s pozivom na predložitev katerih koli finančnih kazalnikov oziroma dokumentov, ki izkazujejo solidnost poslovanja ob smiselni aplikaciji pravil Basel II. S podajo predmetne izjave se predvideva tudi podaja soglasja k predložitvi vseh zahtevanih dodatnih dokazil za izpolnjevanje predmetnega pogoja. Za bonitetne ocene mednarodnih bonitetnih agencij Moody`s Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor`s se upoštevajo vzporedne primerjalne lestvice, dostopne na strani: http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). Za ostale bonitetne agencije je prijavitelji dolžan za namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja predložiti ustrezen izpis pooblaščenega organa ali poročilo pooblaščenega revizorja. 8. Tehnična sposobnost I Pogoj: Kandidat mora biti sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet javne službe na kontinuiran in kvaliteten način, ob upoštevanju Odloka ter vseh veljavnih predpisov, normativov in standardov, ki veljajo za področje koncesije, kar tudi pomeni: – da je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega razpisa projektiral ali zgradil ali upravljal vsaj 2 leti pred razpisom in začel uporabljati oziroma predal v uporabo na podlagi izdanega uporabnega dovoljena najmanj 2 objekta za proizvodnjo toplotne energije iz lesne biomase, posamične moči najmanj 150 kW. Dokazilo: Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega projekta v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javno-zasebnega partnerstva. Prav tako se za namen dokazovanja izpolnjevanja pogoja zahteva predložitev podpisanih referenčnih potrdil naročnikov. V primeru partnerski prijav partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. 9. Tehnična sposobnost II Pogoj: Kandidat mora razpolagati z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami za izvajanje javne službe, kar pomeni: – da so ti kadri v zadnjih 3 letih pred objavo tega javnega razpisa sodeloval pri postavitvi vsaj dveh kotlovskih naprav na lesno biomaso posamične moči najmanj 150 kW. Pogoj je detajliran v razpisni dokumentaciji. Dokazilo: Prijavitelj izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca Podatki o referenčnem delu in predložitvijo izpolnjenih in potrjenih referenčnih potrdil investitorjev. V primeru partnerski prijav partnerji pogoj izpolnijo kumulativno. Koncendent ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference. 10. Kakovost vgrajenih materialov Pogoj: Prijavitelj bo uporabil in vgradil material in/ali opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah razpisne dokumentacije. Dokazilo: Seznam glavne opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija ter ustrezne izjave v obrazcu Izjava prijavitelja. Izpolnjevanje predmetnega pogoja je dopuščeno kumulativno izpolnjevanje s partnerji ali podizvajalci. 11. Sprejem obveznosti Pogoj: Prijavitelj sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo. Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca VLOGA podal lastno izjavo, da sprejema vse obveznosti določene z razpisno dokumentacijo. V primeru partnerski prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 12. Resničnost izjav Pogoj: Prijavitelj v prijavi ni podal neresničnih izjav ali podatkov. Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Koncendent bo štel, da je prijavitelj s podpisom obrazca Izjava prijavitelja podal lastno izjavo, da v prijavi ni navedel neresničnih podatkov ali priložil neresničnih izjav. V primeru partnerski prijav mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 1.15. Merila za izbor najugodnejše ponudbe Koncendent bo med popolnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril ekonomsko najugodnejša, v skladu z ZJZP in smiselno uporabo ZJN-2. Merila za izbor najugodnejše ponudbe so: – Stroški oskrbe s toplotno energijo (relevantna je skupna povprečna cena toplote iz obrazca Vloga brez DDV) – upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno (80 točk); – Strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost prijavitelja (relevantna je navedba iz obrazca Izjava pijavitelja, ter predložena dokazila) (15 točk); – Pridržano naročilo: Ponudnik je vpisan v register socialnih podjetij ali pa ima v statutu oziroma drugem primerljivem aktu določbo, ki delitev dobička in presežke prihodkov nad odhodki omejuje skladno z drugim odstavkom 11. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11) (5 točk). Pri merilu »Stroški oskrbe s toplotno energijo« prejme prijavitelj, ki: – bo ponudil najnižjo povprečno ceno toplote za Osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu, 50 točk, ostali prijavitelji pa dobijo točke po formuli: (najnižja skupna povprečna cena toplote za Osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu / ponujena skupna povprečna cena toplote za Osnovno šolo Šmartno pri Slovenj Gradcu) x 50 = število točk. – bo ponudil najnižjo povprečno ceno toplote za Vrtec Šmartno pri Slovenj Gradcu, 30 točk, ostali prijavitelji pa dobijo točke po formuli: (najnižja skupna povprečna cena toplote za Vrtec Šmartno pri Slovenj Gradcu / ponujena skupna povprečna cena toplote za Vrtec Šmartno pri Slovenj Gradcu) x 30 = število točk. Skupno lahko prijavitelj v okviru predmetnega merila prejme največ 80 točk. Pri merilu »Strokovna, finančna in organizacijska usposobljenost prijavitelja« prejme ponudnik, ki zagotavlja: – vzpostavljeno servisno službo z odzivnim časom maksimalno 2 ure, 5 točk; – Gorivo je ustvarjeno oziroma proizvedeno na območju, ki ni več kot 20 km oddaljeno od kotlovske naprave, 10 točk Skupno lahko prijavitelj v okviru predmetnega merila prejme največ 15 točk. Pri merilu »pridržano naročilo« prejme ponudnik, ki je vpisan v register socialnih podjetij ali pa ima v statutu oziroma drugem primerljivem aktu določbo, ki delitev dobička in presežke prihodkov nad odhodki omejuje skladno z drugim odstavkom 11. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, 20/11) (5 točk). Maksimalno skupno število točk je 100. Dodatno merilo v primeru enakovrednih prijav: V primeru, da dve pravilni in samostojni prijavi ponujata enako ceno, bo koncendent med njima izbral tisto vlogo, katere kandidat ima boljši (višji) indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu (2012). Koncendent si v tem primeru pridrži pravico, da od ponudnika zahteva predložitev bonitetnega obrazca ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega izhaja indeks gospodarnosti poslovanja v preteklem letu. 1.16. Postopek izbire izvajalca ter pravno varstvo Koncendent bo javni razpis oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja vlog skladno z določbami ZJZP ob smiselni aplikaciji določb ZJN-2. Koncendent skladno z 59. členom ZJZP tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Koncendent sme skladno s 60. členom vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti ponudnika, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da ponudnik ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. Za sodelovanje pri postopku izbire koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije je bila s sklepom imenovana strokovna komisija, ki ima predsednika in najmanj dva člana. Predsednik in ostali člani strokovne komisije imajo najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb. Župan mora na predlog predsednika ali člana komisije, na zahtevo kandidata ali na lastno pobudo imenovati novega predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije. Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da izvede odpiranje vlog. Strokovna komisija vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog ne odpre, temveč jih neodprte nemudoma vrneta pošiljatelju. O odpiranju vlog se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo morebitne pripombe predstavnikov kandidatov o poteku javnega odpiranja. Strokovna komisija vroči zapisnik o javnem odpiranju v roku osmih dni vsem ponudnikom. Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda ponudbe in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje, pri čemer glede dopolnjevanja in pojasnjevanja ponudb upošteva določbe veljavne zakonodaje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje poročilo organu koncendenta. O izbiri koncesionarja odloči koncedent z upravno odločbo. Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri se stranke na ustni obravnavi seznanijo s potekom postopka in njihovim uspehom v postopku ter se jim določi rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. Če v tem roku pripombe niso podane, se šteje, da stranke nimajo pripomb. Do seznanitve s potekom postopka iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno pregledovanje in prepisovanje spisov v tistih delih, ki se nanašajo na vloge drugih strank v postopku in okoliščine, povezane z njimi. Odločba se izda z omejenim rokom veljave, ki ne sme biti daljši od enega leta. Čas veljavnosti odločbe se določi v njenem izreku. Če v tem času ne pride do sklenitve pogodbe, odločba o izbiri preneha veljati. O pritožbi zoper odločbo o izbiri, ki jo izda občinska uprava, odloči župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor. 1.17. Sklenitev pogodbe Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v petnajstih dni po prejemu pogodbe v podpis koncendentu vrniti podpisano koncesijsko pogodbo, sicer koncendent lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in postane veljavna s prijaviteljevo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim izvajalcem javno-zasebnega partnerstva v imenu koncendenta sklene župan.
Mestna občina Slovenj Gradec