Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 2030-14-0033 Ob-1350/14 , Stran 386
Št. 2030-14-0033 Ob-1350/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in naslednji) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in naslednji) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2a) Parcelna številka 1061/2, k.o. 2611-Marezige, ID znak 2611-1061/2-0, v izmeri 680 m2, ki se nahaja na ureditvenem območju za poselitev v naselju Marezige v Mestni občini Koper. Parcela ni komunalno opremljena, teren je raven, nahaja se nedaleč od občinske ceste Marezige–Truške, dostopna pot za vozilo in peš dostop sta možna le preko sosednjih parcel. Je zemljiškoknjižno urejena in brez bremen, na njej ima predkupno pravico Mestna občina Koper. Izklicna cena je 23.120,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 22% davek na dodano vrednost. 2b) Parcelna številka *11/0, ID znak 1191-11/0-1, v izmeri 932 m2, parcelna številka 11/0, ID znak 1191-11/0-0, v izmeri 442 m2 in parcelna številka 5/0, ID znak 1191-5/0-0, v izmeri 468 m2, vse k.o. 1191-Grliče. V naravi gre za zemljišča na katerih stoji stanovanjska montažna hiša zgrajena leta 1977 s tremi gospodarskimi poslopji, na naslovu Grliče 23, 3241 Podplat, ki se prodajajo kot celota. Zemljišča so opremljena z individualnimi in kolektivnimi komunalnimi napravami minimalne kategorije, z električnim distributivnem omrežjem in vodovodnim omrežjem. Dostop in dovoz je omogočen po vaški cesti. Zemljišča so zemljiškoknjižno urejena, na njih je vknjižena služnost stanovanja enega služnostnega upravičenca, na njih ima predkupno pravico Občina Šmarje pri Jelšah. Izklicna cena je 42.500,00 EUR. Na izklicano ceno kupec plača še 2% davek na promet nepremičnin. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika oziroma pri nepremičninah, kjer so predkupni upravičenci, po izteku roka za uveljavljanje predkupne pravice. 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja za nepremičnine je 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na Ministrstvu za pravosodje, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, in sicer: Ad 2a) dne 26. 2. 2014, s pričetkom ob 10. uri, Ad 2b) dne 26. 2. 2014, s pričetkom ob 11. uri. 7. Višina varščine Varščina za nepremičnino pod: 2a) znaša 2.312,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-parc. št. 1061/2, k.o. 2611-Marezige. 2b) znaša 4.250,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 20303-7221002-93901019, z navedbo namena nakazila: Javna dražba-k.o. 1191-Grliče. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se varščina zadrži. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Marijo Petek, tel. 01/478-83-34, e-pošta: marija.petek@gov.si. Ogled predmeta javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Vse dodatne informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe in v zvezi s prijavo udeležbe bodo objavljene na spletni strani: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javne_drazbe/. 9. Opozorilo: organizator lahko do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem, pri čemer se zavezuje povrniti izkazane stroške prevzema dokumentacije. 10. Drugi pogoji za udeležbo na javni dražbi – Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin. – Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici za predmet pod 2a) z navedbo »Dražba 477-110/2013 – parc. št. 1061/2, k.o. 2611-Marezige – Ne odpiraj«, za predmet pod 2b) z navedbo »Dražba 477-265/2012 – Ne odpiraj«, na vložišče Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, najkasneje do petka, 21. 2. 2014, do 16. ure. Po sklepu komisije, ki vodi javno dražbo, je mogoče predložiti dokazila, razen potrdila o vplačani varščini, tudi na dan javne dražbe. Dokumentacija dražiteljev iz prejšnje alineje mora vsebovati naslednja dokazila: – Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila dražitelj ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). – Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). – Pooblastilo za sodelovanje na dražbi, če dražitelj ni zastopnik. – Dokazilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo. – Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico). Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno dražbo, izločeni iz postopka. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno–kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Ministrstvo za pravosodje