Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 13/2014 Ob-1332/14 , Stran 393
Št. 13/2014 Ob-1332/14
Svet zavoda Vrtec Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija, na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D; v nadaljnjem besedilu: ZOFVI) in sklepa Sveta zavoda z dne 27. 1. 2014 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Predvideni začetek dela bo dne 1. 6. 2014. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: – dokazila o izobrazbi, nazivu in opravljenem strokovnem izpitu; – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (lahko se kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga imenovani ravnatelj/ravnateljica pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata); – potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – potrdilo sodišča, da kandidat/kandidatka ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni; – opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju; – program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Pisne prijave z dokazili pošljite v 14 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Vrtca Idrija, Arkova 7, 5280 Idrija z oznako – Ne odpiraj – “Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico”. Kandidati/kandidatke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtec Idrija