Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 610-83/2013-15 Ob-1298/14 , Stran 351
Št. 610-83/2013-15 Ob-1298/14
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov Emona 2000, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekti), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2014 in bodo obeleževali 2000 let Emone. Razpis se nanaša na sofinanciranje kulturnih projektov s področja umetnosti in kulture, ki živo kulturo povezujejo z arheološko in nesnovno dediščino antične Emone. 2. Opredelitev razpisnega področja Mestna občina Ljubljana bo v letu 2014 obeležila 2000 let Emone s prireditvami in programom, ki bo nagovoril čim širšo publiko, tako starejše kot mlade, tako tuje obiskovalce kot prebivalce Ljubljane, tako strokovno kot tudi širšo javnost. Cilj je vključevanje emonske dediščine v vsakodnevno življenje mesta, prebivalcev in obiskovalcev. Gre za projekte, ki bodo povezani z Emono, tako glede na vsebino kot glede na oživljanje Arheološkega parka Emona s programi s področja umetnosti in kulture. Kolikor se bodo predlagani projekti odvijali na območju Emonske hiše, Rimskega zidu ali Zgodnjekrščanskega središča, je potrebno priložiti tudi mnenje upravljavca (Muzej in galerije mesta Ljubljane). Predmet tega javnega razpisa niso podelitve nagrad, promocija, izobraževanja, simpoziji in delavnice, ki niso nadgradnja prijavljenega projekta. 3. Cilji razpisa MOL bo projekte Emona 2000 v letu 2014 podpiral v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – povečanje zanimanja javnosti o arheološki in nesnovni dediščini antične Emone, – povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu, – povečanje raznolikosti javnih kulturnih dogodkov, – povečanje kulturne ponudbe za domače in tuje goste v Ljubljani, – spodbujanje produkcije projektov, ki se lahko ponavljajo v daljšem časovnem obdobju in so zanimivi za populariziranje Emone 2000 tudi po letu 2014. 4. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Javni zavodi in izvajalci javnih kulturnih programov, katerih projekti, ki se navezujejo na praznovanje Emone 2000 in so že sofinancirani iz proračuna MOL. niso upravičeni do sodelovanja na tem javnem razpisu. Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden do 31. 12. 2014. Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOL, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta, – opredeljeni v prijavi predlagatelja, – skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti, – dejansko nastali, – prepoznavni in preverljivi, – podprti z izvirnimi dokazili, – niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta. 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1 Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov prijavijo javni zavodi, nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: – da so v obdobju 2011–2013 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (obvezno dokazilo – kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil, – da so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidirajo, in imajo sedež na območju MOL (če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija) oziroma imajo stalno prebivališče v MOL (če je predlagatelj samozaposleni v kulturi ali posameznik) (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bodo prijavljeni projekt izvedli do 31. 12. 2014 na območju MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so v celoti in v pogodbenem roku izpolnili vse svoje morebitne pogodbene obveznosti do MOL (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in hkrati ne presega 6.000 EUR oziroma ni nižji od 1.500 EUR. – da je projekt prvič prijavljen na javni razpis MOL za leto 2014 (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da so prijavili največ dva projekta, posameznik pa največ en projekt (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da je predlagatelj (posameznik oziroma samozaposleni v kulturi) predvidel najmanj 60% sredstev kot materialne stroške in največ 40% kot lasten honorar (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da bo v primeru doseženega dogovora z MOL brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta na eni izmed javnih prireditev MOL, pri čemer bo MOL kril morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga Izjava predlagatelja), – da je prijavljeni projekt finančno uravnotežen – odhodki = prihodki (obvezna priloga Izjava predlagatelja). Prispele vloge predlagateljev bo ocenjevala posebna strokovna komisija. 5.4. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (uradno prečiščeno besedilo)/ZIntPK-UPB2 (Uradni list RS, št. 69/11). 5.5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi, in sicer od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V primeru zmanjšanja proračunskih sredstev MOL, namenjenih za področje kulture, lahko MOL spremeni ali prekine že sklenjeno pogodbo. 6. Razpisni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7. Uporaba kriterijev Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Najvišje število točk je 100. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno, po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in nezadovoljivo (do 80 točk). Sofinancirani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja razpisnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL in kvoto, uvrščeni višje. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. MOL bo v letu 2014 sofinanciral predvidoma 10 projektov, pri čemer je najnižji možni znesek sofinanciranja 1.500 EUR, najvišji pa 6.000 EUR. MOL bo javnim zavodom in nevladnim kulturnim organizacijam s statusom društva ali zavoda sofinanciral največ 2 projekta, samozaposlenim v kulturi in posameznikom pa največ 1 projekt. MOL bo odločal o sofinanciranju prijavljenega projekta na podlagi mnenja pristojne strokovne komisije in pristojne strokovne službe, veljavnih kriterijev ter ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev za leto 2014. 8. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis Emona 2000 v letu 2014 znaša 50.000 EUR. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2014. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenil pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2014. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov (največ dveh), bo MOL s predlagateljem sklenil enotno pogodbo za vse sprejete projekte. 10. Razpisni rok: razpis se začne 7. februarja 2014 in zaključi 10. marca 2014. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec, – Izjava predlagatelja (obvezna priloga), – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, – izpolnjeno in podpisano Izjavo predlagatelja, – parafiran vzorec pogodbe, – zahtevana obvezna dokazila, navedena pod točko 5.1., in sicer: – dokazilo, da so v obdobju 2011–2013 izvedli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil, ter – mnenje upravljalca (če se projekt odvija na območju Arheološkega parka Emona). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/. MOL bo v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslal tudi po pošti. 12. Način pošiljanja in vsebina vlog 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu za posamezno razpisno področje v tiskani obliki in mora vsebovati tudi obvezno dokazilo, da so v obdobju 2011–2013 predlagatelji izvedeli najmanj en projekt na področju, na katerem kandidirajo (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.) – največ 5 dokazil. 12.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, do vključno 10. marca 2014 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: Emona 2000 – projekti«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Dopolnjevanje vlog Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Emona 2000«. 12.4. Če bo vloga formalno nepopolna, bo predlagatelj pozvan, da jo dopolni v 5 dneh. Če predlagatelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, bo vloga zavržena s sklepom. 12.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega javnega razpisa. 12.6. Poleg vlog na originalnem prijavnem obrazcu v tiskani obliki in na način, predpisan v tem javnem razpisu, naj predlagatelji prijavne obrazce (brez obveznih dokazil in prilog) pošljejo v elektronski obliki na e-naslov: lena.jevnik@Ljubljana.si 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 12. marca 2014. Če zaradi števila prejetih vlog komisija odpiranja ne zaključi isti dan, nadaljuje z delom naslednji dan. 13.2. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne bo na originalnem obrazcu v tiskani obliki in/ali ne bo vsebovala obvezne priloge (navedeno v 5. točki razpisnega besedila) o izvedbi najmanj enega projekta na področju, na katerem prijavitelj kandidira (kopija medijskega odziva in/ali vabil, najave ipd.). Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 10. marca 2014, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, navedenih v 5. točki razpisnega besedila. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe in določil rok, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu strokovne komisije pisno izjavi. MOL bo izbral predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2014. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom tudi vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri uslužbenki MOL: Lena Jevnik (lena.jevnik@Ljubljana.si, št. 306-48-54)
Mestna občina Ljubljana