Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

288. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice, stran 965.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04, 81/10 in 17/11)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
V skladu z veljavnim PUP je pri določanju lege objektov oddaljenost novogradnje najmanj 4 m od najbližje točke meje zemljiške parcele. Pri umeščanju lokalnih vodovodov in cevovodov za odpadne vode v prostor se za izdajanje dovoljenj uporablja enak kriterij za minimalni odmik od parcelne meje. Pojavljajo se potrebe po rastlinjakih, prav tako pa v odloku ni bila opredeljena pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, ki ni objekt in jo je za izvajanje potrebno opredeliti v odloku.
Razlogi za spremembe in dopolnitve akta
Naročnik potrebuje pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer bo lokalne vodovode in cevovode za odpadno vodo dovoljeno graditi do parcelne meje, kolikor to ni v nasprotju z ostalimi določili tega odloka ter pravno podlago za enostavni objekt rastlinjak in za pomožno kmetijsko-gospodarsko opremo.
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11– ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) v nadaljevanju ZPNačrt.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na vse parcele območij prostorsko ureditvenih pogojev za ureditvena območja naselij in odprt prostor Občine Slovenske Konjice.
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot stavbo zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij in odprti prostor Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 123/04, 81/10 in 17/11).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavani objekt je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta je predvidena štirinajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena v naslednjih štirinajstih dneh po javni razgrnitvi in sprejetem stališču do podanih pripomb. Sprejem predloga akta na občinskem svetu je predviden v roku 2 mesecev po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so okvirni roki.
5. Nosilci urejanja prostora
Za nosilce urejanja prostora ni predvideno, da jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj, ker predvidene spremembe ne bodo vplivale na njihova že podana določila.
6. Financiranje prostorskega akta
Sprememba prostorskega akta ne bo imela finančnih posledic.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0002/2014
Slovenske Konjice, dne 4. februarja 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.