Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

259. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice, stran 892.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10), 6. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 83/12), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo), 27. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 28/06 – sklep US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) ter 10., 19. in 70. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. redni seji dne 27. 1. 2014 sprejel
O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(1) Občinski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega organiziranje, načrtovanje, vodenje, aktiviranje, izvajanje, financiranje in nadzor dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic nesreč.
(3) Občinski sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je organiziran kot del enotnega in celovitega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji.
II. ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DEJAVNOSTI VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
1. Pristojnosti in naloge zaščite, reševanja in pomoči
3. člen
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju v skladu s področno in drugo zakonodajo ter predpisi. V občinski pristojnosti je:
– urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s področnimi zakonskimi predpisi;
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
– zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah;
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
– organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
– organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
– določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
– določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
– mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s področnimi zakonskimi predpisi.
4. člen
(1) Sistem aktivnosti, ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči pred in ob naravnih in drugih nesrečah obsega zlasti:
– opazovanje, obveščanje in alarmiranje;
– prostorske, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe;
– prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč;
– sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev;
– prvo veterinarsko pomoč;
– zaklanjanje;
– gašenje in reševanje ob požarih;
– reševanje iz ruševin, višin in jam ter zemeljskih plazov;
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah;
– reševanje ob nesrečah na vodi in iz vode,
– evakuacijo;
– reševanje ob velikih nesrečah v prometu;
– zaščito kulturne dediščine,
– varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
– izvajanje radiološko-kemijsko-biološke zaščite ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
– zaščito in reševanje ob jedrski nesreči v Nuklearni elektrarni Krško ali drugi radiološki nesreči;
– iskanje pogrešanih oseb;
– reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja;
– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
(2) Naloge iz prvega odstavka tega člena izvajajo v okviru svojih pristojnosti:
– prebivalci kot osebno in vzajemno zaščito;
– javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, javne gospodarske službe, javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in druge pravne osebe v skladu z veljavnimi predpisi;
– enote, službe in poverjeniki Civilne zaščite, kadar so aktivirani;
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, kadar so neposredno ogroženi ali na podlagi prošnje za pomoč;
– društva in klubi posebnega pomena;
– slovenska policija in vojska v skladu z veljavnimi predpisi;
– druge državne ustanove v skladu s predpisi in načrti zaščite in reševanja, ki veljajo in se uporabljajo za območje občine.
5. člen
(1) Občina deluje na svojem območju prvenstveno s svojimi silami za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja za posamezno naravno ali drugo nesrečo, v primeru požarne ogroženosti ali požara pa v skladu z Operativnim gasilskim načrtom Občine Brežice.
(2) V primerih, ko občinske sile zaščite, reševanja in pomoči v času naravnih ali drugih nesreč, na območju občine zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, ne zadoščajo za izvajanje uspešnega varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja, lahko občina zaprosi za pomoč regijo ali državo.
(3) Stroške intervencije ob naravni ali drugi nesreči nastale ob zunanji pomoči po zahtevku župana Občine Brežice, poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice, njegovega namestnika ali vodje intervencije, krije Občina Brežice.
(4) Vsem organiziranim udeležencem izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči pripadajo enake pravice in dolžnosti v skladu s področnimi zakonskimi predpisi.
2. Organizacija sil za zaščito, reševanje in pomoč
6. člen
(1) Sile za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo kot enotni sistem, ki deluje na celotnem območju občine in se delijo na državne in občinske sile.
(2) Občinske sile zaščite, reševanja in pomoči so:
– Civilna zaščita Občine Brežice;
– prostovoljna gasilska društva v sestavi Občinske gasilske zveze Brežice;
– organizacije posebnega pomena za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (kot so npr. javne zdravstvene in gospodarske službe, društva, klubi, gospodarske organizacije, ki razpolagajo z gradbeno mehanizacijo itd.) in druge (kot npr. Rdeči križ Slovenije, veterinarska bolnišnica).
(3) Poveljevanje in vodenje Civilne zaščite Občine Brežice je po območju organizirano enotno na občinski ravni in se ne deli navzdol na sektorske ravni. V občinski organizacijski strukturi Civilne zaščite ni sektorskih enot.
(4) Prostovoljna gasilska društva v okviru Gasilske zveze Brežice so organizirana v 9 operativnih sektorjev Gasilske zveze Brežice:
– Sektor – 1: Brežice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Brežice, Zakot – Bukošek - Trnje, Šentlenart;
– Sektor – 2: Kapele, ki obsega območje krajevne skupnosti: Kapele;
– Sektor – 3: Veliki Obrež, ki obsega del območja krajevne skupnosti: Dobova;
– Sektor – 4: Globoko, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Globoko, Pišece, Artiče, Sromlje, Križe, Pečice;
– Sektor – 5: Obrežje, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Jesenice na Dolenjskem in Velika Dolina;
– Sektor – 6: Skopice, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Skopice, Krška vas, Velike Malence in Cerklje ob Krki;
– Sektor – 7: Bizeljsko, ki obsega območje krajevne skupnosti: Bizeljsko;
– Sektor – 8: Mihalovec, ki obsega del območja krajevne skupnosti: Dobova;
– Sektor – 9: Cerina, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Mrzlava vas in Čatež ob Savi.
(5) Krajevne skupnosti v skladu s Statutom Občine Brežice spremljajo nevarnosti na svojem območju in o ugotovitvah obveščajo svetovalca za področje zaščite in reševanja v občinski upravi Občine Brežice oziroma v primeru aktiviranja Občinski štab civilne zaščite Brežice ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja.
7. člen
(1) Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se organizirajo in imenujejo naslednje občinske sile:
a) za območje celotne občine:
– poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice, njegov namestnik ter Občinski štab civilne zaščite Brežice;
– služba za podporo pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: vodja službe, ekipa za informacijsko in komunikacijsko podporo, ekipa za administrativno podporo in druge potrebe, ekipa za oskrbo ter oseba za stike z javnostmi in pripravo obvestil;
– enote prve pomoči pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: najmanj tri ekipe prve pomoči;
– enote za radiološko, kemično in biološko (RKB) dekontaminacijo pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: najmanj dve ekipi;
– tehnično reševalne enote pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: najmanj dve ekipi za iskanje zasutih v ruševinah in najmanj dve ekipi za reševanje ter najmanj ena ekipa za reševanje na vodi in iz vode;
– služba za uporabo zaklonišč pri Civilni zaščiti Občine Brežice;
– informacijski centri pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: najmanj dva informacijska centra, vsak sestavljen iz vodje informacijskega centra ter njegovega namestnika ter ekipe za sprejem klicev in opravljanje drugih nalog;
– enota kurirjev pri Civilni zaščiti Občine Brežice, in sicer: najmanj ena ekipa kurirjev;
– operativne gasilske enote iz območja občine v sestavi Gasilske zveze Brežice;
– operativne sestave društev, klubov, gospodarskih družb ter drugih organizacij.
b) za območja sektorjev:
– gasilske enote prostovoljnih gasilskih društev po posameznih sektorjih.
c) za območja krajevnih skupnosti:
– poverjeniki Civilne zaščite v krajevnih skupnostih in njihovi namestniki;
d) za večje večstanovanjske stavbe:
– poverjeniki Civilne zaščite v večstanovanjskih stavbah in njihovi namestniki.
(2) Z organizacijami posebnega pomena za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se pripravljenost določi s pogodbo glede na dejanske možnosti organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči.
(3) Ob naravnih in drugih nesrečah se v okviru svojih pristojnosti in v skladu z zakonskimi predpisi vključujeta v izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči tudi policija in v posebnih primerih tudi Slovenska vojska.
(4) Obseg navedenih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz prvega odstavka tega člena, razen zadnje alineje točke a) prvega odstavka tega člena, določi župan s sklepom o določitvi in organiziranju štabov, enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Brežice v skladu z veljavnimi predpisi, ocenami ogroženosti in predlogi svetovalca za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice.
(5) Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodeluje z drugimi občinami, ter lahko z njimi v ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
3. Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
8. člen
(1) Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja opravlja Regijski center za obveščanje Brežice (v nadaljevanju: ReCO Brežice) pri Izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice (v nadaljevanju: Izpostava URSZR Brežice).
(2) Temeljne naloge ReCO Brežice so:
– zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč ter za izvajanje drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– obveščanje in alarmiranje prebivalcev o pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno in vzajemno zaščito;
– obveščanje in aktiviranje izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči ob nevarnostih v skladu z načrti zaščite in reševanja, načrti za aktiviranje ter odločitvami pristojnih organov;
– posredovanje odločitev pristojnih organov vodenja za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči;
– zagotavljanje informacijsko-komunikacijske podpore pri vodenju in izvajanju zaščite, reševanja in pomoči;
– obdelovanje in prenašanje klicev v sili na klicno številko 112 za pomoč gasilcev, službe nujne medicinske pomoči oziroma za pomoč drugih reševalnih služb.
4. Zaščitni ukrepi
9. člen
V občini se izvajajo naslednji zaščitni ukrepi:
– prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični ukrepi, ki preprečujejo in zmanjšujejo škodljive vplive naravnih in drugih nesreč in se načrtujejo na ravni občinske uprave;
– evakuacija prebivalstva, ki se posebno načrtuje za primer jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško;
– sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev, ki so zaradi naravnih in drugih nesreč ostali brez doma in sredstev preživetja;
– radiološka, kemijska in biološka zaščita v primeru jedrske ali radiološke nesreče ali drugih oblik ogrožanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in učinki sredstev in orožja za množično uničevanje;
– zaklanjanje prebivalstva na javnih mestih z uporabo zaklonišč v skladu s predpisi in prilagajanjem primernih objektov in javnih prostorov, ki jih v večstanovanjskih stavbah, zavodih in gospodarskih družbah vzdržujejo lastniki oziroma njihovi upravljavci;
– zaščita kulturne dediščine v skladu z načrti dejavnosti zavodov in drugih organizacij v upravljanju objektov in premičnin ter drugih vrednot kulturne dediščine.
10. člen
Zaščitne ukrepe med ogrožanjem in naravno ali drugo nesrečo izvajajo svetovalec za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice oziroma v primeru aktiviranja Občinski štab civilne zaščite Brežice, po potrebi tudi v sodelovanju z ostalimi oddelki občinske uprave ter občinske sile iz 7. člena tega odloka v skladu z veljavnimi predpisi in občinskimi načrti zaščite in reševanja.
11. člen
Prebivalci, lastniki in uporabniki stavb, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter državni organi na območju Občine Brežice morajo zagotoviti sredstva in opremo za osebno in skupinsko zaščito ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z veljavnimi predpisi.
12. člen
(1) Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo ali skladiščijo nevarne snovi oziroma kemikalije ali opravljajo dejavnost, ki predstavlja nevarnost za nastanek nesreče in morajo na podlagi meril uredbe, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja, izdelati načrte zaščite in reševanja, morajo pristojnemu občinskemu organu oziroma svetovalcu za področje zaščite in reševanje v Kabinetu župana občinske uprave Občine Brežice dati podatke, potrebne za izdelavo občinskega načrta zaščite in reševanja, pred začetkom obratovanja oziroma pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
(2) Navedena obveznost iz prvega odstavka tega člena velja tudi za vse upravljavce javnih infrastrukturnih objektov in sistemov v skladu z določili in merili iz uredbe, ki ureja vsebino in izdelavo načrtov zaščite in reševanja.
13. člen
(1) Osebno in vzajemno zaščito prebivalcev organizira občina:
– pred nesrečo, ko se aktivnosti osebne in vzajemne zaščite načrtujejo z letnim načrtom zaščite, reševanja in pomoči, predvsem v obliki seznanjanja s postopki in načrti ob posameznih vrstah nesreč, neposredno udeležbo javnosti na praktičnih in drugih vajah s področja zaščite, reševanja in pomoči, ter rednih aktivnostih enot požarnega varstva in Civilne zaščite Občine Brežice;
– med nesrečo, ko se prebivalcem v bivalnem okolju posredujejo napotki za izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z odločitvami župana, poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice, njegovega namestnika ali vodje intervencije ob nesreči.
(2) Prebivalci se v obliki neobveznega usposabljanja usposabljajo in pripravljajo za osebno in vzajemno zaščito. Osnovni pogoji za učinkovito osebno in vzajemno zaščito se dosežejo s poznavanjem osnov prve pomoči, pravilno uporabo osebnih zaščitnih sredstev, preskrbljenostjo z najnujnejšim sredstvi za nudenje pomoči in samopomoči ter zagotavljanjem dosegljivosti spremljanja javnih obvestil v primeru obveščanja o pripravah in izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči.
5. Izobraževanje in usposabljanje
14. člen
(1) Občina po potrebi napoti pripadnike Civilne zaščite Občine Brežice na uvajalna, temeljna in dopolnilna usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in prve pomoči v izobraževalni center pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in druge izobraževalne ustanove.
(2) Občina organizira vaje Civilne zaščite Občine Brežice občinskega pomena v skladu z veljavnimi predpisi ter na podlagi programa usposabljanja, ki je sestavni del letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Občina organizira posamezna urjenja pripadnikov Civilne zaščite Občine Brežice ter skupna urjenja s pripadniki društev posebnega pomena ter drugimi, ki niso v programu usposabljanja, ki je sestavni del letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Občina lahko kot neobvezno obliko usposabljanja organizira tudi usposabljanje prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito.
15. člen
Skladno z določili pogodb sklenjenih z organizacijami posebnega pomena za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči (kot so npr. javne zdravstvene in gospodarske službe, društva, klubi, gospodarske organizacije, ki razpolagajo z gradbeno mehanizacijo itd.) le-te zagotavljajo usposabljanje svojih sil.
III. UPRAVLJANJE IN VODENJE
16. člen
(1) Operativno in strokovno vodenje Civilne zaščite Občine Brežice in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja kot enoten sistem.
(2) Poveljnik, njegov namestnik, poverjeniki ter ostali vodje enot Civilne zaščite Občine Brežice, morajo naloge zaščite, reševanja in pomoči izvrševati v skladu z veljavnimi predpisi. Za svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma županu.
(3) Enote, službe in druge operativne sestave organizacij posebnega pomena za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči po pogodbi (kot so npr. javne zdravstvene in gospodarske službe, društva, klubi, gospodarske organizacije, ki razpolagajo z gradbeno mehanizacijo itd.) in druge (kot npr. Rdeči križ Slovenije) ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, vodijo samostojno njihovi vodje v skladu s pravili stroke ter predpisi.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, ko zaščito, reševanje in pomoč na območju občine izvaja več enot, služb ali druge operativne sestave, oziroma ko je aktiviran Občinski štab civilne zaščite Brežice, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice oziroma vodje intervencije, ki ga določi poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice.
17. člen
(1) Prostovoljna gasilska društva organizirajo gasilske enote, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru vsakršnega požara v skladu s predpisi ter odločitvami poveljnika Gasilske zveze Brežice oziroma vodje intervencije.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v primerih velikega požara v naravnem ali drugem okolju, ko sodelujejo tudi druge sile zaščite, reševanja in pomoči ter je aktiviran Občinski štab civilne zaščite Brežice, usklajuje vodenje zaščite, reševanja in pomoči poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice.
(3) Prostovoljna gasilska društva organizirajo gasilske enote, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v primeru vseh naravnih in drugih nesreč, razen požarov, v skladu s predpisi in odločitvami poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice.
18. člen
Če pri zaščiti, reševanju in pomoči na območju občine sodelujejo pripadniki Slovenske vojske ali Slovenske policije, vodijo njihovo delovanje v skladu z veljavnimi predpisi vojaški oziroma policijski poveljniki usklajeno z usmeritvami poveljnika Civilne zaščite za Posavje in poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice oziroma vodje intervencije.
1. Naloge in pristojnosti občinskega sveta
19. člen
Občinski svet Občine Brežice opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa:
– določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari;
– sprejme petletni program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari;
– določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni;
– sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice;
– določa dejavnosti varstva pred požarom, ki se opravljajo kot javne službe;
– odloča o zagotavljanju dodatnih denarnih sredstev za odpravljanje posledic velikih naravnih ali drugih nesreč.
2. Naloge in pristojnosti župana
20. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa:
– na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice ali njegovega namestnika oziroma svetovalca za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice, izda sklep o aktiviranju občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči oziroma o aktiviranju načrta za zaščito in reševanje za posamezno naravno ali drugo nesrečo;
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– za operativno – strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah imenuje poveljnika, občinski štab civilne zaščite in poverjenike za civilno zaščito;
– odredi svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice izdelavo in sprejema načrte zaščite in reševanja za posamezne naravne ali druge nesreče;
– vodi zaščito, reševanje in pomoč v sodelovanju s poveljnikom Civilne zaščite Občine Brežice ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči ter organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja oziroma načrte dejavnosti za posamezne naravne ali druge nesreče;
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine;
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati;
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev;
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost (Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zadeve, Uprava za obrambo Novo mesto), dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost (Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Brežice);
– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanjskih hiš začasno sprejeti na stanovanje evakuirane ter ogrožene osebe, če njihove nastanitve ni mogoče zagotoviti na drug način;
– skrbi za izdelavo petletnega programa in letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter ju predlaga občinskemu svetu v sprejem;
– odredi svetovalcu za področje zaščite in reševanja pri občinski upravi Občine Brežice izdelavo in sprejme oceno ogroženosti za posamezno vrsto naravne ali druge nesreče;
– sprejema sklepe za izvedbo vaj iz področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, po potrditvi poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice;
– v skladu z načrti zaščite in reševanja lahko za opravljanje določenih nalog imenuje tudi stalne ali začasne strokovne organe, skupine in komisije;
– sprejema druge občinske akte na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s področnimi zakonskimi predpisi;
– predlaga priznanja Civilne zaščite v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
3. Naloge in pristojnosti poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice
21. člen
Poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa:
– predlaga županu aktiviranje sil zaščite, reševanja in pomoči oziroma aktiviranje načrta za zaščito in reševanje za posamezno naravno ali drugo nesrečo;
– preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– vodi ali usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z načrti zaščite in reševanja ob naravnih ali drugih nesrečah, predlogi župana Občine Brežice ter v skladu z dejanskimi razmerami;
– skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč;
– daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
– po potrebi za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije;
– v primeru potrebe lahko zaprosi za pomoč v silah in sredstvih Civilno zaščito sosednje občine, Civilno zaščito za Posavje oziroma Civilno zaščito Republike Slovenije;
– skrbi za verodostojna poročila o izvedenih aktivnostih in nalogah zaščite, reševanja in pomoči od začetka aktiviranja do zaključka intervencije;
– sodeluje pri pripravi letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– predlaga županu imenovanje članov štaba, poverjenikov in vodij enot Civilne zaščite Občine Brežice;
– sodeluje v javni predstavitvi načrtov zaščite in reševanja v skladu z zakonsko predpisanim postopkom;
– odreja vodenje evidenc in preizkušanje komunikacijske opreme Civilne zaščite Občine Brežice;
– pred sprejemom sklepa župana o občinski vaji iz področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tega s podpisom potrdi;
– med vodenjem zaščite, reševanja in pomoči lahko ukrepa v skladu s posebnimi pooblastili v skladu z veljavnimi predpisi;
– poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice je za svoje delo odgovoren najprej županu Občine Brežice in potem poveljniku Civilne zaščite za Posavje;
– izvaja druge naloge, ki jih določi župan oziroma nadrejeni poveljnik v skladu s predpisi.
4. Poverjeniki za Civilno zaščito Občine Brežice
22. člen
Poverjeniki Civilne zaščite Občine Brežice opravljajo z zakonom predpisane naloge na področju zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa:
– usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev;
– organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v svojem okolju.
5. Naloge in pristojnosti občinske uprave
23. člen
Občinska uprava Občine Brežice oziroma svetovalec za področje zaščite in reševanja, zaposlen pri občinski upravi Občine Brežice opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite, reševanja in pomoči, predvsem pa:
– v primeru odsotnosti poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice predlaga županu aktiviranje občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči oziroma aktiviranje načrta za zaščito in reševanje za posamezno naravno ali drugo nesrečo;
– izdeluje petletne programe ter letne načrte varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– izdeluje in vzdržuje občinske ocene ogroženosti za vsako posamezno nevarnost, naravno in drugo nesrečo v skladu z veljavnimi predpisi;
– izdeluje in vzdržuje občinske načrte zaščite in reševanja za posamezne naravne in druge nesreče, ki ogrožajo občino, v skladu z veljavnimi predpisi in občinskimi ocenami ogroženosti;
– izdela in vzdržuje načrt dejavnosti občinske uprave v primeru naravnih in drugih nesreč;
– izdeluje ostale akte iz področja zaščite, reševanja in pomoči;
– organizira usposabljanje in opremljanje sil zaščite, reševanja in pomoči v skladu z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– skrbi za tehnično opremo Občinskega štaba civilne zaščite Brežice in redno preverjanje zvez;
– skrbi za ustrezno shranjevanje materialnih sredstev Civilne zaščite Občine Brežice;
– v primeru razglasitve velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja preko gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev v okviru Gasilske zveze Brežice zagotavlja delovanje požarne straže in sodeluje z drugimi izvajalci požarnega opazovanja in opozarjanja na nevarnost;
– zagotavlja predpisani postopek razporejanja državljanov na dolžnost pripadnika Civilne zaščite Občine Brežice;
– zagotavlja varstvo pri delu v času izvajanja vseh oblik usposabljanja in aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči;
– organiziranim udeležencem intervencij ali drugih aktivnosti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja predpisana nadomestila plače, brezplačno prehrano ter druge stroške v skladu z veljavnimi predpisi;
– Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje sporoča podatke za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– v vseh spornih zadevah pripadnikov Civilne zaščite Občine Brežice, na njihovo ustno ali pisno zahtevo zagotavlja dostavo zadeve do pristojnega občinskega upravnega organa;
– zagotavlja delovanje občinske komisije za oceno škode v skladu z veljavnimi predpisi;
– izvaja vsa druga strokovna, administrativna in tehnična opravila za podporo delovanja Občinskega štaba civilne zaščite Brežice, kadar je omenjeni štab delno ali v celoti aktiviran;
– pripravlja ter organizira urjenja, usposabljanja in vaje pripadnikov Civilne zaščite Občine Brežice iz področja zaščite, reševanja in pomoči v skladu z veljavnimi predpisi;
– skrbi za javno predstavitev delovanja Civilne zaščite Občine Brežice ter društev in organizacij v okviru občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči, preko spletne strani Občinske uprave Občine Brežice, z javnimi predstavitvami, organiziranjem dogodkov in drugimi komunikacijskimi orodji s ciljem približati dejavnost Civilne zaščite Občine Brežice občanom.
6. Naloge javnih služb
24. člen
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, javne gospodarske službe, javni zavodi, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina in druge organizacije so dolžne v okviru svoje redne dejavnosti:
– spremljati nevarnosti nastanka in možnih posledic, ki jih lahko povzročijo naravne in druge nesreče v zvezi z izvajanjem njihove dejavnosti;
– izvajati priprave za pravočasno ukrepanje in odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
– izdelati in dopolnjevati svoj načrt zaščite in reševanja oziroma načrt dejavnosti za primer naravnih in drugih nesreč v skladu z veljavnimi predpisi, predvsem v pogledu ažurnosti obveščanja in aktiviranja lastnih sil in opreme za izvajanje ukrepov in nalog v razmerah ogrožanja ob naravnih in drugih nesrečah;
– zagotavljati stalno dosegljivost odgovornih za obveščanje in aktiviranje intervencijskih ekip;
– usklajevati izvedbo nalog iz načrta zaščite in reševanja oziroma dejavnosti z nalogami reševanja v skladu z odločitvami poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice;
– usklajevati priprave in načrt zaščite in reševanja oziroma načrt dejavnosti za primer ogrožanja, naravnih in drugih nesreč s pristojnimi organi občinske uprave oziroma svetovalcem za področje zaščite in reševanja zaposlenim pri občinski upravi Občine Brežice.
7. Aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč
25. člen
(1) Občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč aktivira prvenstveno občinska uprava Občine Brežice v skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja za posamezno naravno ali drugo nesrečo oziroma svetovalec za področje zaščite in reševanja, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave Občine Brežice preko lastnega pozivanja ali ReCO Brežice, po obvestilu operaterja ReCO Brežice pri Izpostavi URSZR Brežice ali drugem obvestilu, na podlagi predloga poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice o aktiviranju občinskega načrta zaščite in reševanja za posamezno naravno ali drugo nesrečo in sklepa župana Občine Brežice.
(2) Kadar je aktiviran občinski načrt zaščite in reševanja za posamezno naravno ali drugo nesrečo, potekajo vsa aktiviranja občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z njim.
(3) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena, operater ReCO Brežice pri Izpostavi URSZR Brežice, po prejemu obvestila o požaru ali drugem dogodku ravna v skladu z Načrtom aktiviranja operativnih gasilskih enot in drugih sil ZRP v Občini Brežice in sam aktivira ustrezne prostovoljne gasilske enote ali javne službe katerih stroške intervencije ne plača Občina Brežice ter o tem obvešča odgovorne osebe za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z občinskim načrtom zaščite in reševanja za posamezno nesrečo.
(4) O aktiviranju sil, katerih ustanovitelji so podjetja, zavodi in druge organizacije, odločajo njihovi poslovodni organi.
(5) Mobilizacijo občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči lahko odredi samo Vlada Republike Slovenije.
26. člen
Občinske sile zaščite, reševanja in pomoči se praviloma aktivirajo ob večjih naravnih in drugih nesrečah, če so te nesreče ali aktivnosti takega obsega, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker dejavnosti javnih služb in drugih razpoložljivih sil in sredstev ne zadostujejo.
27. člen
(1) Aktiviranje Civilne zaščite Občine Brežice izvaja občinska uprava Občine Brežice oziroma svetovalec za področje zaščite in reševanja, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave Občine Brežice, v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja.
(2) Aktiviranje prostovoljnih gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev pri Gasilski zvezi Brežice v primeru požara ali drugega dogodka, izvaja ReCO Brežice v skladu z Načrtom aktiviranja operativnih gasilskih enot in drugih sil ZRP v Občini Brežice ali se aktivirajo same ter o izvozu obvestijo ReCO Brežice.
(3) Aktiviranje prostovoljnih gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev pri Gasilski zvezi Brežice v primeru naravnih ali drugih nesreč, izvaja ReCO Brežice po navodilu župana občine, poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice ali njegovega namestnika, v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja.
(4) Aktiviranje drugih občinskih sil zaščite, reševanja in pomoči izvaja Služba za podporo pri Civilni zaščiti Občine Brežice ali ReCO Brežice po navodilu župana občine, poveljnika Civilne zaščite Občine Brežice ali njegovega namestnika, v skladu z občinskimi načrti zaščite in reševanja.
(5) V nujnih primerih se lahko občinske sile zaščite, reševanja in pomoči aktivirajo z javnim pozivom preko medijev tako, da župan občine ali poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice ali njegov namestnik pošlje zahtevo po objavi s priloženim besedilom ReCO Brežice pri Izpostavi URSZR Brežice.
(6) Če je bil pripadnik Civilne zaščite Občine Brežice ali drug državljan, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v enotah, službah in drugih operativnih sestavah društev in nevladnih organizacij, na podlagi poziva o aktiviranju s strani subjektov iz prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, ki je zaposlen, aktiviran v času njegovega delovnega časa, mora občinska uprava Občine Brežice temu pripadniku izdati pisno potrdilo, na podlagi katerega je pri delodajalcu opravičen zaradi odsotnosti z dela.
(7) Delodajalec pripadnika Civilne zaščite Občine Brežice, ki sodeluje pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, zaradi njegove udeležbe pri opravljanju teh nalog ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto ali kako drugače oškodovati.
28. člen
Državljan in pravna oseba, ki sta pri opravljanju nalog in drugih dolžnosti v Civilni zaščiti Občine Brežice ali pri izvrševanju materialne dolžnosti utrpela škodo, imata pravico do njenega povračila v skladu z zakonskimi predpisi.
29. člen
(1) Poškodba ali bolezen, ki nastane med opravljanjem nalog, usposabljanjem ali med izvrševanjem materialne dolžnosti v Civilni zaščiti Občine Brežice, se šteje kot poškodba pri delu ali poklicna bolezen, za katero je državljan zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
(2) Za poškodbo iz prejšnjega odstavka se šteje tudi poškodba, ki jo je državljan utrpel na poti z doma ali z delovnega mesta na zbirališče, oziroma pri povratku po običajni poti do doma ali delovnega mesta.
(3) Kraj in čas nastanka poškodbe ugotovi organ, ki je državljana vpoklical ali poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice oziroma vodja intervencije, v kateri se je državljan poškodoval.
8. Nadzor
30. člen
Nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
31. člen
(1) Župan ali s strani župana določena oseba nadzoruje namenskost porabe dodeljenih denarnih sredstev iz občinskega proračuna za izvajanje javne gasilske službe in za izvajanje drugih obveznosti ter nalog zaščite, reševanja in pomoči na podlagi sklenjenih pogodb.
(2) Župan ali s strani župana določena oseba ob ugotovitvi nepravilnosti določi roke za odpravo pomanjkljivosti, v hujših primerih kršenja pogodbe pa kršitelju pristojnosti ustrezno omeji ali odvzame.
32. člen
Nadzorni odbor občine, kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini, v okviru svojih pristojnosti nadzoruje javno porabo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, in sicer:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s sredstvi namenjenimi za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči;
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev za nabavo sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev iz naslova zaščite, reševanja in pomoči.
IV. FINANCIRANJE
33. člen
(1) Občina zagotavlja denarna sredstva za opravljanje svojih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, kot za druge potrebe javne porabe. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira s sredstvi iz občinskega proračuna, z namenskimi sredstvi požarnega sklada, s prostovoljnimi prispevki in iz drugih virov.
(2) Višino denarnih sredstev iz občinskega proračuna določi občinski svet ob sprejetju proračuna.
(3) Pripadniku Civilne zaščite Občine Brežice ali drugemu državljanu, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči v enotah, službah in drugih operativnih sestavah društev in nevladnih organizacij, na podlagi poziva o aktiviranju s strani subjektov iz prvega, tretjega in četrtega odstavka 27. člena tega odloka, pripada v skladu z veljavnimi predpisi nadomestilo plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela v višini plače, ki bi jo prejemal, če bi delal in stroške prehrane, ki ga delodajalec izplača v breme občine.
34. člen
(1) Vsakoletna višina proračunskih sredstev, ki se na podlagi sprejetega proračuna nameni financiranju dejavnosti javne gasilske službe ter drugih enot, služb in operativnih sestavov društev, klubov in drugih organizacij, vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, se določi z medsebojnimi pogodbami.
(2) Organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo občinski upravi Občine Brežice dostaviti letne programe za sofinanciranje usposabljanja in opremljanja svojih sestavov za namen pripravljenosti in izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči ter letna poročila o namenski porabi prejetih sredstev.
35. člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki morajo po zakonu organizirati Civilno zaščito ter druge ukrepe in naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, same zagotovijo sredstva za nadomestila plač zaposlenim v času njihovega usposabljanja ter za priprave in za kritje drugih tovrstnih stroškov.
36. člen
(1) Fizična ali pravna oseba oziroma mladoletna oseba, za katero odgovarjajo starši oziroma rejniki, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledica je ukrepanje in v zvezi s tem nastali stroški, mora pokriti:
– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij;
– stroške sanacije in vzpostavitev v prejšnje stanje;
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogroženosti oziroma nesreče in ni možno ugotoviti deleža posameznega povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.
(2) V primeru, ko povzročitelj nesreče ni znan, stroške, ki so posledica povzročene nesreče, krije glede na pristojnost do objekta na katerem je povzročena škoda, pristojna fizična ali pravna oseba.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Organiziranost sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Brežice se uskladi v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
38. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Brežice, št. 854-1/03-311 z dne 3. 10. 2002, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 37/03.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 840-0010/2011
Brežice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.