Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Ob-1361/14 , Stran 350
Ob-1361/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11-ZDIU12, 46/2013 – ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, 10/12 in 94/12 – ZDoh-2L, v nadaljevanju EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11) in z dne 26. 11. 2013 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih – Program 2014 ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/12), GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., objavlja
javni razpis URE-GEN-I-2014-1
nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeluje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih: GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: sofinancer). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje v tem razpisu določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, za naslednje ukrepe: A. Izvedba razširjenega energetskega pregleda podjetja/objekta B. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja. V okviru tega razpisa se lahko sofinancirajo projekti, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. 3. Višina razpisanih sredstev Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepa, ki sta predmet javnega razpisa, znaša 50.000,00 EUR. Financiranje se izvaja na osnovi shemi »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve (št. priglasitve M001-5186773-2007). 4. Upravičenci in prijavitelji: upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški operacije morajo znašati vsaj 3.500,00 EUR. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 5. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: za posamezen ukrep, ki je predmet javnega razpisa, je možno dodeliti največ eno nepovratno finančno spodbudo. Skladno s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 50% vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo storitve. Splošni in posebni pogoji so razvidni iz razpisne dokumentacije. 6. Merila za izbor operacij: ocenjujejo se le vloge, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa in za katere prijavitelj pravočasno predloži popolno vlogo. Ob izpolnitvi teh pogojev se bodo sredstva razdeljevala po vrstnem redu vložitve popolnih vlog, do porabe sredstev po tem razpisu oziroma do zaključka razpisa. 7. Višina sofinanciranja: skupna višina finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa, lahko v skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE, ne glede na velikost podjetja, znaša do največ 50% upravičenih stroškov. Ostalo je razvidno iz razpisne dokumentacije. 8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge Prijavitelji se lahko prijavijo na javni razpis od vključno 12. 2. 2014 dalje. Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: GEN-I, d.o.o., Organizacijska enota Nova Gorica, Ul. Vinka Vodopivca 45a, Kromberk, 5000 Nova Gorica. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom GEN-I, d.o.o. (kot zgoraj) in mora biti opremljena in označena tako, da je na ovojnici navedeno: – Ne odpiraj! – Vloga URE-GEN-I-2014-1 – RAZPIS _________ – UKREP: A. / B. – ime in točen naslov vlagatelja. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena s podatki z obrazca za opremo ovojnice, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do zadnjega odpiranja, ki bo 7. 3. 2014. V primeru porabe vseh razpisanih sredstev pred zadnjim odpiranjem, bo sofinancer objavil zaključek razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani. 9. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh sofinancerja, na naslovu: www.gen-i.si. 10. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Rado Kotar. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi izključno po elektronski pošti, na naslov: rado.kotar@gen-i.si.
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost