Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 014-0002/2014-3 Ob-1335/14 , Stran 372
Št. 014-0002/2014-3 Ob-1335/14
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi 42. in 48. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 36.čl. Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 18. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 3/14) in 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota
1. Navedba koncedenta, sedež: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 2. Objava koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, je objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/14. 3. Predmet, narava ter obseg in območje koncesije, ki se podeli na javnem razpisu: podeli se koncesija za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota. Gospodarske javne službe se na območju občine izvajajo pod pogoji, določenimi z zakonom in podzakonskimi akti ter v skladu z odloki in drugimi predpisi, ki urejajo način izvajanja javnih služb. Način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe je določen z Odlokom o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13). V okvir opravljanja gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota, spada: – zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, kot to izhaja iz 4. in 12. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13), – prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov od mest, na katerih odpadke prevzame, do mest njihove obdelave, kot to določa 13. člen odloka iz prejšnje alineje, – obdelavo in začasno skladiščenje določenih vrst komunalnih odpadkov pred oddajo v enega od postopkov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, v obsegu, kot to določa 11. člen odloka iz prve alineje te točke. Za nemoteno izvajanje javne službe mora izvajalec zagotoviti tudi: – oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi, – vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javne službe, – vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, – izdelavo letnih in dolgoročnih programov zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in načrta zbiranja teh odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, – izvajanje ostalih obveznosti, kot jih določa 14. člen Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13), – upravljanje z zbirnim centrom, skladno z 41. členom odloka iz prejšnje alineje. Izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za celotno območje občine se skladno z Odlokom o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 45/12) izvaja v Javnem podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. 4. Začetek in predviden čas trajanja koncesije: koncesija se podeli izbranemu koncesionarju za obdobje 5 let. Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske pogodbe in s tem nastane koncesijsko razmerje. Rok koncesije začne teči naslednji dan po uveljavitvi koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 5. Postopek izbire koncesionarja: odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju, komisija sestavi poročilo ter navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenih meril. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja. Mestna uprava v imenu koncedenta odloči o izboru koncesionarja z upravno odločbo. Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino prijaviteljev, ki izpolnjujejo pogoje za prijavo po odloku. Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v roku 90 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja. Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesionirane gospodarske javne službe. Koncesionar je lahko tudi tuja oseba, če zakon ne določa drugače. 6. Merila za izbor koncesionarja: – ponujena cena storitve izvajanja posamezne gospodarske javne službe, ki se oblikuje v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja; maks. 50 točk, – višina koncesijske dajatve; maks. 20 točk, – tehnična usposobljenost; maks. 10 točk, – kadrovska usposobljenost in znanje oseb, ki so pomembni za izvajanje javne službe (npr. višja stopnje izobrazbe, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne službe; maks. 5 točk, – dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja razpisane gospodarske javne službe; maks. 5 točk, – finančna in poslovna usposobljenost; maks. 5 točk, – možnost tehtanja odpadkov za vsako gospodinjstvo; maks. 5 točk. Po navedenih merilih lahko ponudba prejme maksimalno 100 točk (100%). Prijavitelj izkaže ceno storitve izvajanja javne službe v obliki predložitve izdelanega elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12). Dokazila, s katerimi prijavitelj dokaže izpolnjevanje ostalih meril, so navedena v razpisni dokumentaciji. 7. Način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje javne službe: V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje pogoje, potrebne za udeležbo (sposobnost), določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek ter mora izpolnjevati vse druge pogoje, predpisane z zakonom), ob tem pa mora prijavitelj dokazati oziroma predložiti še naslednje listine: 7.1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa ter izpolnjuje vse predpisane pogoje za izvajanje javne službe: Dokazilo: – veljaven redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES), iz katerega bo razvidno, da je prijavitelj registriran za opravljanje dejavnosti, – dokazilo, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije (družbena pogodba, ustanovitveni akt). Redni izpisek iz sodnega registra (ali iz poslovnega registra AJPES) se priloži v originalu ali kopiji in ne sme biti starejši od 60 dni pred dnevom oddaje prijave. 7.2. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet koncesije, ter kvalitetno in kontinuirano izvajati javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi, 7.2.1. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet gospodarskih javnih služb, 7.2.2. da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju koncesijskega akta, odlokov, ki urejajo način izvajanja javnih služb, za katere se podeljuje koncesija, predpisov, normativov in standardov ter ob upoštevanju krajevnih običajev, 7.2.3. da zagotavlja interventno izvajanje gospodarske javne službe ob vsakem času. Dokazila: – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, objektov in tehnične opreme, strokovne opremljenosti vodenja evidenc, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje zahtevanih pogojev pod točkami 7.2.1. do 7.2.3. – izpolnjena izjava o rednem izvajanju storitev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 7.3. da je usposobljen za vodenje katastra ter razpolaga s sredstvi za njegovo vodenje, Dokazila: – elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika strokovne opremljenosti vodenja katastra. 7.4. da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za izvajanje javne službe oziroma na drug način nesporno izkaže, da lahko opravlja dejavnost javne službe, Izvajalec javne službe mora zagotoviti naslednjo opremo (70. člen Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 80/13)): – vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov, skupaj s pripadajočo opremo, – vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz nevarnih frakcij, – zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na prevzemnih mestih, – namenske vreče, – vso opremo za ločeno zbiranje odpadkov na izvoru, – opremo zbiralnic nenevarnih frakcij, skladno z 37. členom zgoraj cit.odloka. Oprema za izvajanje koncesije, ki sestavlja infrastrukturo javne službe, je v času trajanja koncesije in po njenem prenehanju, last koncesionarja, kolikor ni drugače določeno s koncesijsko pogodbo. Dokazilo: – izpolnjena izjava o tehnični usposobljenosti, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 7.5. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne službe, 7.5.1. da bo imel ves čas trajanja koncesijskega razmerja zaposleno osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali imel vas čas trajanja koncesijskega razmerja sklenjeno pogodbo z zunanjim sodelavcem oziroma odvetniško pisarno, Dokazilo: Izjava o delavcih, iz katere bo razvidno: – da bo imel prijavitelj ves čas trajanja koncesijskega razmerja zaposleno osebo z najmanj VII. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka ali – pogodba z zunanjim sodelavcem ali odvetniško pisarno. 7.5.2. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje javne službe, Dokazilo: – izpolnjena izjava o zaposlenih delavcih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 7.6. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali tretjim osebam: 7.6.1. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali tretji osebi tako, da bo v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. Navedena pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestna občine Murska Sobota, Dokazilo: – pogodba ali predpogodba o zavarovanju proti odgovornosti za škodo oziroma izjava zavarovalnice, da bo s prijaviteljem sklenila zavarovanje odgovornosti za škodo, – izpolnjena izjava o zavarovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 7.7. da predloži osnutek poslovnega načrta v skladu z veljavno zakonodajo, ki vsebuje tudi vse podatke o opravljanju dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz točke 7.1. do 7.6. Dokazilo: – osnutek poslovnega načrta. 7.8. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil in koncesijskim aktom: 7.8.1. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec), ki nastopa v ponudbi in vsi njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo). Dokazilo: – Izjava o sposobnosti. Prav tako prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja lahko predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja priložiti: – pooblastilo pravne osebe za pridobitev podatkov, – pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe za pridobitev podatkov. 7.8.2. da proti prijavitelju (tudi soprijavitelju in podizvajalcu) ni začet postopek zaradi stečaja (insolventnosti), drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek. Dokazilo: – izjava o sposobnosti. Opomba: Če prijavitelj dokazila ne predloži, ga bo pridobil koncedent po uradni dolžnosti in se prijava zaradi tega ne šteje kot nepopolna. 7.8.3. da ima prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja in redno plačuje koncesijske dajatve, Dokazilo: – izjava o sposobnosti, 7.8.4. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) na dan, ko poteče rok za oddajo prijav ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETP oziroma 73. člen ZJNPOV. Dokazilo: – izjava o sposobnosti, 7.8.5. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eur ali več. Dokazilo: – izjava o sposobnosti, Opomba: Če prijavitelj dokazila ne predloži, ga bo pridobil koncedent po uradni dolžnosti in se prijava zaradi tega ne šteje kot nepopolna. 7.8.6. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem. Dokazilo: – izjava o sposobnosti, 7.8.7. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta koncesije in ni hujše kršil poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik/koncedent lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji. Dokazilo: – izjava o sposobnosti, 7.8.8. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo), v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij. Dokazilo: – izjava o sposobnosti, 7.8.9. da prijavitelj (tudi soprijavitelj in podizvajalec) izkaže, da transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko izdano največ 15 dni pred dnevom objave javnega razpisa) niso bili blokirani in da je finančno in poslovno usposobljen opravljati gospodarske javne službe; da je gospodarska družba z najmanj 500.000,00 EUR celotnega kapitala (po zadnji bilanci stanja) in je finančno ter poslovno usposobljena za izvajanje javne službe, ki je predmet razpisa in da je za leto pred objavo javnega razpisa znašala bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5 in, v zadnjih 6 mesecih podjetje ni imelo dospelih neporavnanih obveznosti. Smiselno enako velja tudi v primeru fizičnih oseb in drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljski vložki niso izraženi v osnovnem kapitalu. Dokazilo: – s.BON-1 (ali S.BON-1/P) – pravne osebe oziroma BON1/SP – samostojni podjetniki posamezniki, ki je star največ 15 dni od dneva za odpiranje ponudb, – potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih ima prijavitelj odprt (ali odprte) transakcijske račune (ali BON-2 obrazec); iz dokazil mora izhajati, da prijaviteljevi transakcijski računi v obdobju 6 mesecev pred izdajo potrdila (to je lahko izdano največ 15 dni pred dnevom objave javnega razpisa) niso bili blokirani. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi. 8. Druge obvezne sestavine prijave ter jezik, v katerem morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo (pogoje za predložitev skupne vloge …): Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in sprejemljiva ter bo vsebovala vse v tem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in ostala dokumentacija, ki se nanaša na prijavo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo (konzorcij). V ta namen morajo osebe, ki vložijo skupno prijavo, predložiti celotno dokumentacijo, potrebno za ustanovitev podjetja, s katerim bo naročnik/koncedent sklenil koncesijsko pogodbo. V primeru skupne prijave in sklenitve koncesijske pogodbe z novo pravno osebo, so prijavitelji, ki so njeni družbeniki, solidarni poroki za vse obveznosti novo nastale pravne osebe, ki izhajajo iz koncesije pogodbe ali za obveznosti, ki bi iz koncesijske pogodbe utegnile nastati. Kadar predloži skupno prijavo več oseb (konzorcij), morajo prijavi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti razvidno najmanj: – člani konzorcija, pogoji za vstop in izstop člana iz konzorcija; – vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent pošilja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija (pooblaščenec za vročanje); – ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije; – medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno; – zaveza članov konzorcija, da dajejo solidarno poroštvo za vse obveznosti novo nastale pravne osebe, ki izhajajo iz koncesije pogodbe ali za obveznosti, ki bi iz koncesijske pogodbe utegnile nastati. V primeru skupne prijave članov konzorcija morajo statusne pogoje (nekaznovanost, vpis v register, izpolnjevati vsi člani oziroma vsak izmed skupnih prijaviteljev, izpolnjevanje drugih ekonomsko-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa se skladno s predmetom koncesije ugotavlja za vse člane skupaj. Kolikor sodelujejo na razpisu prijavitelji, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev iz matične države (če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo koncedent namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo prijavitelja, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima prijavitelj svoj sedež). 9. Način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv 9.1. Zavarovanje za resnost prijave Za resnost prijave naročnik/koncedent zahteva nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo, izdano s strani banke ali druge finančne institucije (zavarovalnice), v višini 5.000,00 € veljavno do vključno 120 dni šteto od roka za oddajo prijav. 9.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral v roku 15 dni od dneva podpisa koncesijske pogodbe naročniku/koncedentu izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obveznosti iz koncesijske pogodbe), izdano s strani banke ali druge finančne institucije (zavarovalnice), v višini 30.000,00 € z veljavnostjo najmanj tri leta od dneva njene izdaje. Garancijo mora koncesionar najmanj en mesec pred potekom njene veljavnosti podaljšati za najmanj eno leto oziroma do izteka koncesijske pogodbe. 9.3. Zavarovanje odgovornosti Izbrani prijavitelj/koncesionar bo moral z zavarovalnico skleniti zavarovalno pogodbo proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije utegne povzročiti občini, uporabnikom ali tretji osebi iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z razširitvijo na druge nevarnostne vire) v višini 100.000 € tako, da bo v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe sklenil zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. Navedena pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Mestne občine Murska Sobota. 10. Kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva prijaviteljem brezplačno in sicer na spletni strani Mestne občine Murska Sobota, www.murska-sobota.si. 11. Kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev: prijavitelji morajo oddati svoje prijave v zaprtih ovojnicah, ki morajo biti na naslovni strani opremljene z naslovom: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »Ne odpiraj – prijava – koncesija odpadki!« Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov prijavitelja. Naročnik oziroma koncedent bo upošteval vse prijave, ki bodo prispele na zgoraj navedeni naslov najpozneje do 10. 3. 2014 do 10. ure. Prijavitelji lahko oddajo prijave osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov. Če je prijava poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure. Prijave ni mogoče oddati v elektronski obliki. 12. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav: Javno odpiranje prijav bo 10. 3. 2014 ob 11. uri v sejni sobi Oddelka za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Predstavniki prijaviteljev, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju prijav, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe prijavitelja, razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama kot zakoniti zastopnik prijavitelja. 13. Rok za izbiro koncesionarja: Izbiro koncesionarja izvede mestna uprava v roku 30 dni od javnega odpiranja prijav. 14. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izbiri koncesionarja z upravno odločbo, ki bo izdana najkasneje 30.dan od javnega odpiranja prijav. 15. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom: dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati izključno v pisni obliki na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, z oznako: koncesija odpadki – dodatna pojasnila. Zadnji rok za podajo pisnih vprašanj je 7 dni do poteka roka za oddajo prijave. Pojasnila oziroma odgovori na pisna vprašanja bodo objavljena na spletni strani naročnika oziroma koncedenta: www.murska-sobota.si. Vsi odgovori na vprašanja prijaviteljev ter podana pojasnila, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za prijavitelje obvezujoči. Ostale informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota, osebno v času uradnih ur in na tel. 02/525-16-20 (Nada Cvetko Török). 16. Drugi podatki, potrebni za izvedbo javnega razpisa: Prijavitelj lahko do zaključka roka oddaje prijav prijavo umakne, spremeni ali dopolni, kar mora na ovojnici označiti na naslednji način: »Ne odpiraj – prijava – koncesija odpadki!« z oznako »dopolnitev/umik/sprememba«, glede na to, ali gre za dopolnitev, umik ali spremembo že oddane prijave. Prijave ni mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti po poteku roka za oddajo prijav. V primeru, da naročnik oziroma koncedent ne bi pridobil nobene prijave ali bi bile vse prijave nepopolne, se bo javni razpis ponovil. Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar ni izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v predpisanem roku ne bo sklenjena koncesijska pogodba. Tudi najugodnejša prijava naročnika oziroma koncedenta ne zavezuje k izboru koncesionarja. Naročnik oziroma koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov prijaviteljev razveljavi postopek razpisa in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
Mestna občina Murska Sobota