Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 093-20/2013 Ob-1346/14 , Stran 395
Št. 093-20/2013 Ob-1346/14
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) in Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11), objavlja
javni poziv
k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013
1. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva je uveljavitev pravice do predlaganja kandidatk/kandidatov (v nadaljevanju: kandidat) za Nagrado oziroma Priznanje Republike Slovenije na področju prostovoljstva za leto 2013 kot najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja. Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec) in prostovoljske organizacije. Za prostovoljsko delo se šteje delo, ki je kot tako opredeljeno v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr., v nadaljnjem besedilu: ZProst). Kot prostovoljsko organizacijo se šteje nevladno organizacijo, ki je vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst. Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za življenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in družbeni blaginji v Republiki Sloveniji ali za enkraten izjemen dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva. Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli, če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let. Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovoljcev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih dveh let. Z javnim pozivom so objavljeni pogoji za sodelovanje, merila za izbor kandidatov, način in roki za oddajo predlogov ter rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva. Odbor lahko podeli največ eno nagrado in šest priznanj s področja prostovoljstva. 2. Pogoji za sodelovanje Kandidati za nagrado ali priznanje ne smejo predlagati sami sebe. Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). V imenu pravne osebe, ki vlaga Predlog za podelitev nagrade oziroma priznanja na področju prostovoljstva (v nadaljnjem besedilu: predlog), pravne osebe, ki dajejo Izjavo prostovoljske organizacije o sprejemu kandidature za nagrado ali priznanje ter pravne osebe, ki dajejo Izjavo o podpori kandidaturi, le tega podpiše njen zakoniti zastopnik. Predlagatelj mora predložiti v celoti izpolnjen in podpisan predlog ter izjavi, ki so sestavni del te objave. S podpisom izjave o sprejemu kandidature za nagrado ali priznanje kandidat potrdi, da se s predlogom strinja ter, da sprejema morebitno dodelitev nagrade ali priznanja. Popolni predlog za kandidate, ki so prostovoljci vsebuje: – zahtevane podatke o predlagatelju, – zahtevane podatke o kandidatu, – kratek življenjepis, – področja prostovoljskega dela(*1), na katerih je kandidat večinoma aktiven, (*1) Skladno s Pravilnikom o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 – popr.) so področja prostovoljskega dela: civilna zaščita in reševanje, človekove pravice in civilne svoboščine, kultura in umetnost, socialna dejavnost, rekreacija, turizem, vzgoja in izobraževanje, zdravje in človek, narava in družbene vrednote. – navedbo evidentiranih let prostovoljskega dela, – navedbo števila opravljenih prostovoljskih ur po posameznih letih, – navedbo nevladnih oziroma prostovoljskih organizacij v okviru katerih je bilo prostovoljsko delo opravljeno, – v primeru kandidature za nagrado: – opis življenjskega dela prostovoljca na področju prostovoljstva ali – opis enkratnega izjemnega dosežka, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva, – v primeru kandidature za priznanje: – pomembni dosežki prostovoljca v zadnjih dveh letih. Popolni predlog za kandidate, ki so prostovoljske organizacije vsebuje: – zahtevane podatke o predlagatelju, – zahtevane podatke o kandidatu, – področja prostovoljskega dela, na katerih pretežno deluje prostovoljska organizacija, – datum registracije nevladne organizacije, – datum vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij, – v primeru kandidature za nagrado: – opis izjemnih in trajnih dosežkov na področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v časovnem obdobju daljšem od 20 let, – v primeru kandidature za priznanje: – pomembni dosežki prostovoljske organizacije v zadnjih dveh letih. Odbor in posebne strokovne komisije bodo obravnavali samo pravočasno prispele in popolne predloge. 3. Merila izbora Nagrada in priznanja se podeljujejo na podlagi naslednjih meril: – evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da mora biti izkazano najmanj desetletno kontinuirano prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva, – število opravljenih prostovoljskih ur, kar pomeni, da mora biti izkazano, da je predlagani kandidat za priznanje opravil najmanj 120 ur letno, – pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravljanja prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva, kar pomeni, da je izkazan vpliv na izboljšanje stanja na področju, na katerem je prostovoljsko delo ali delo na področju prostovoljstva bilo opravljeno, – število vključenih deležnikov, kar pomeni, da je izkazano število organizacij ali posameznikov na katere je opravljeno prostovoljsko delo oziroma delo na področju prostovoljstva vplivalo, – obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela prostovoljca ali opravljenega dela na področju prostovoljstva na vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev ideje ter načel prostovoljstva, kar pomeni izkazano povečanje števila prostovoljcev, povečanje ugleda in vpliv na višjo stopnjo ozaveščenosti o pomenu prostovoljstva in – izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzpostavitvijo novih programov prostovoljskega dela, kar pomeni, da mora biti izkazana širitev vsebine prostovoljskega dela. 4. Postopek izbire Postopek izbire bo izveden v skladu s petim odstavkom 42. člena ZProst in 8. členom Uredbe o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11). V primeru, da pri izboru ne pride do soglasja, odbor odloči z glasovanjem. Odbor odloči z 2/3 večino glasov vseh članov. V primeru enakega števila glasov za in proti odloči glas predsednika odbora. 5. Rok in način oddaje predloga Predlog predlagatelji pošljejo priporočeno ali vložijo osebno v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva, glavna pisarna, Tržaška 21/V, 1000 Ljubljana, s pripisom »Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013, št. 093-20/2013-JU/40«. Rok za oddajo predlogov je 30. dan po objavi javnega poziva in začne teči naslednji dan po njegovi objavi. Če je zadnji dan roka v nedeljo ali praznik se rok izteče prvi delovni dan. Predlogi morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na zgoraj navedeni naslov, najkasneje do 11. 3. 2014, do 12. ure. Nepopolni predlogi in predlogi oddani po poteku roka ne bodo obravnavani. O odločitvi odbora bodo predlagatelji pisno obveščeni. 6. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega poziva, predlog in izjava so objavljeni na spletni strani ministrstva: http://www.mnz.gov.si/si/o_ministrstvu/nevladne_organizacije/aktualno/. 7. Dodatne informacije: kontaktni osebi za dodatne informacije glede javnega poziva sta: Erika Lenčič Stojanovič E: erika.lencic-stojanovic@gov.si in Primož Jamšek, E: primoz.jamsek@filantropija.org.
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva