Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 2337-14-0051 Ob-1315/14 , Stran 349
Št. 2337-14-0051 Ob-1315/14
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis
za dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev
I. Koncendent: Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v osemenjevalnih središčih, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti: – zdravstvenega varstva plemenjakov, – sistematičnega spremljanja zdravja plemenjakov in oploditvene sposobnosti njihovega semena za osemenjevanje, – pridobivanja, priprave in preverjanja zdravstvene ustreznosti živalskega semena, – skladiščenja in distribucije živalskega semena. 1. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem. 2. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz tega razpisa mora imeti vlagatelj veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču. 3. Prijava: Prijavi je treba priložiti: – seznam veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa, – za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi, – za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M2 obrazec za delavce, ki so zaposleni pred 1. 7. 2011 oziroma potrjen obrazec M1 za delavce, ki so zaposleni od 1. 7. 2011), ter morebitne podjemne pogodbe (pogodba o delu), ali druga dokazila o poslovnem sodelovanju za veterinarje in veterinarske pomočnike, ki poleg zaposlenih veterinarjev in veterinarskih pomočnikov opravljajo veterinarsko dejavnost v imenu in za račun osemenjevalnega središča, – zadnji izpis iz sodnega/poslovnega registra, ki ne sme biti starejši od 15 dni. 4. Rok javnega razpisa: rok prijave je odprt do 31. 12. 2014. V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 31. 12. 2014, v primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22, Ljubljana pa morajo biti prijave vložene do vključno 31. 12. 2014, do 14. ure. Prepozno prispele prijave se zavržejo. Nepopolne prijave se zavržejo, če ne bodo dopolnjene v osmih dneh od vročitve pisnega poziva za dopolnitev vloge. 5. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – osemenjevalna središča«, na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, VI. nadstropje, 1000 Ljubljana. 6. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispele do 12. 2. 2014 bo 14. 2. 2014, ob 10. uri, v poslovnih prostorih UVHVVR v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Vsako naslednje odpiranje vlog bo vsak prvi in tretji teden v mesecu v prostorih UVHVVR. Vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca, prijave prejete od vključno 26. dneva preteklega meseca do 10. dneva v tekočem mesecu pa bodo obravnavane pri odpiranju vlog v tretjem tednu tekočega meseca. Prijavitelji, razen za prvo odpiranje, bodo pisno obveščeni najmanj tri dni pred odpiranjem vlog prispelih na javni razpis. Pri odpiranju vlog smejo biti prisotni prijavitelji oziroma predstavniki prijaviteljev, če imajo pisno pooblastilo. 7. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog. Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-09, vsak dan od 9. do 10. ure (kontaktna oseba: Anita Kermavnar, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin