Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 54450-1/2013/19 Ob-1377/14 , Stran 349
Št. 54450-1/2013/19 Ob-1377/14
Popravek
V objavi javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 3, dne 10. 1. 2014, pod Ob-1001/14, se na podlagi sklepa št: OP RČV/3/1/30-2-MIZŠ o spremembi sklepa št. OP RČV/3/1/30-0-MIZŠ o dodelitvi sredstev za instrument Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih (št. sklepa 3033-15/2013-SVLR/40 z dne 6. 2. 2014) v točki 24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev popravi datum, tako da se besedilo pravilno glasi: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 25. 2. 2014 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno Urada RS za mladino. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport