Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

280. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 930.

Na podlagi določb 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradne objave, št. 30/07 in 53/10), 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US, 57/12, 110/13 in 101/13 – ZDavNepr, v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) ter na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – ZUJIK-UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 – Odl. US) je Občinski svet Občine Postojna na 12. dopisni seji dne 27. 1. 2014 sprejel
S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1.
Nepremičnine, ki so namenjene opravljanju kulturne dejavnosti kot javna infrastruktura na območju Občine Postojna, so:
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|  NAZIV  |   NASLOV  | PARC. ŠT. TER |  ID ZNAK  |
|       |        |    K.O.   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Knjižnica |  Trg padlih | 1527/29, k.o. |2490-1527/29-0 |
|   Bena  |  borcev 5,  | 2490 Postojna |        |
| Zupančiča | 6230 Postojna |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Notranjski | Kolodvorska |  3070/0, k.o. | 2490-3070/0-0 |
|  muzej  |  cesta 3,  | 2490 Postojna |        |
|  Postojna | 6230 Postojna |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        | 2417/24, k.o. |2490-2417/24-0 |
|       |        | 2490 Postojna |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|Glasbena šola| Ljubljanska |  3005/0, k.o. | 2490-3005/0-0 |
|  Postojna |  cesta 10,  | 2490 Postojna |        |
|       | 6230 Postojna |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Kulturni dom| Gregorčičev | stavba št. 928, | 2490-928-1  |
|  Postojna | drevored 2a, | del st. št. 1, |        |
|       | 6230 Postojna |  k.o. 2490  |        |
|       |        |   Postojna  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        | stavba št. 928, | 2490-928-2  |
|       |        | del st. št. 2, |        |
|       |        |  k.o. 2490  |        |
|       |        |   Postojna  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        | stavba št. 928, | 2490-928-3  |
|       |        | del st. št. 3 |        |
|       |        |  k.o. 2490  |        |
|       |        |   Postojna  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        | stavba št. 928, | 2490-928-4  |
|       |        | del st. št. 4, |        |
|       |        |  k.o. 2490  |        |
|       |        |   Postojna  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Kulturni dom|  Landol 22, |  1162/0, 2476 | 2476-1162/0-0 |
|  Landol  | 6230 Postojna |   Landol   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Kulturni dom| Planina 68A, |  1011/4, k.o. | 2470-1011/4-0 |
|  Miroslav | 6232 Planina |  2470 Gorenja |        |
|  Vilhar  |        |   Planina   |        |
|  Planina  |        |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaški dom v |  Strmca 2,  | 80/2, k.o. 2472 | 2472-80/20-0 |
|  Strmici  | 6230 Postojna |   Strmica   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaški dom |  Šmihel pod |  56/3, 2475  | 2475-56/3-0 |
|v Šmihelu pod|  Nanosom 6, |   Šmihel   |        |
|  Nanosom  | 6230 Postojna |  pod Nanosom  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| “Stari vaški|        |  1684/5, k.o. | 2475-1684/5-0 |
|   dom   |        |  2475 Šmihel  |        |
|v Šmihelu pod|        |  pod Nanosom  |        |
|  Nanosom” |        |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaški dom |   Veliko  |  2452/2, k.o. | 2483-2452/2-0 |
| v Velikem | Ubeljsko 3, |  2483 Razdrto |        |
| Ubeljskem | 6225 Hruševje |         |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Kulturni dom| Studeno 67, |  2756/8, 2473 | 2473-2756/8-0 |
| v Studenem | 6230 Postojna |   Studeno   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        |  2756/3, 2473 | 2473-2756/3-0 |
|       |        |   Studeno   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaški dom v | Strane 6, 6225| 2/7, k.o. 2482 | 2482-2/7-0  |
|  Stranah  |  Hruševje  |   Strane   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
|       |        | 2/8, k.o. 2482 | 2482-2/8-0  |
|       |        |   Strane   |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaški dom v | Studenec 4a, | 35/2, k.o. 2479 | 2479-35/2-0 |
|  Studencu | 6230 Postojna |   Studenec  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
| Vaška hiša v| Hruševje 90, | 65/4, k.o. 2484 | 2484-65/4-0 |
|  Hruševju | 6225 Hruševje |   Hruševje  |        |
+-------------+---------------+-----------------+---------------+
2.
Oprema v zgoraj navedenih objektih tudi sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture.
3.
Pri nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju kulture.
4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel dne 23. 12. 1996 (Uradni list RS, št. 4/97) ter dopolnitev sklepov, ki jo je Občinski svet Občine Postojna sprejel dne 26. 10. 2000 (Uradni list RS, št. 110/00).
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 47802-1/2014-3
Postojna, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.