Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 478-223/2013 Ob-1348/14 , Stran 406
Št. 478-223/2013 Ob-1348/14
Na podlagi 22. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. in 46. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) poziva Občina Krško zainteresirane osebe – ponudnike k
oddaji ponudb
za najem kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica«
I. Lastnik in najemodajalec: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško. II. Opis predmeta najema Predmet najema objektov v kompleksu »Športno rekreacijski center Brestanica« so vsi objekti in premičnine v bazenskem in gostinskem delu kompleksa »ŠRC Brestanica«, ki se nahajajo na parceli št. 360/1, k.o. 1357 – Brestanica (ID 725931), ID znak: 1357-360/1-0. Skupna površina predmeta najema znaša 12.660 m². Terasa in oprema gostinskega lokala nista predmet najema. III. Metoda: javno zbiranje ponudb. IV. Vrsta pravnega posla: najemna pogodba. V. Izhodiščna najemnina: izhodiščna vrednost letne najemnine znaša 4.000,00 EUR. VI. Čas najema: predmet najema se oddaja za dobo 8 let. VII. Rok in veljavnost ponudbe Rok za zbiranje ponudb je 3. 3. 2014, do 10. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov in v glavno pisarno najemodajalca prispeti do določenega datuma ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb VIII. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki oddajo osebno ali po pošti na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z označbo: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kompleksa ŠRC Brestanica«. IX. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: javno odpiranje ponudb bo dne 3. 3. 2014, ob 12. uri, v sejni sobi »D«, na naslovu najemodajalca. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru, da so navzoči pri odpiranju ponudb, izkazati s pooblastilom zakonitega zastopnika ponudnika. X. Ogled Najemodajalec organizira ogled kompleksa »Športno rekreacijski center Brestanica za vse interesente v dveh terminih, in sicer dne 12. 2. 2014, ob 12. uri, ter 19. 2. 2014, ob 12. uri. Vsi zainteresirani naj se na dan določenega termina zglasijo na naslovu »Športno rekreacijski center Brestanica, Šolska cesta, 8280 Brestanica. Ogled obstoječega stanja lokacije ni obvezen. XI. Razpisna dokumentacija in informacije Celotna razpisna dokumentacija z navedenimi pogoji, kriteriji za izbor, obrazci, prilogami ter ostalimi zahtevami, je objavljena na spletnem portalu Občine Krško, na naslovu: www.krsko.si. Vsa vprašanja, lahko interesenti posredujejo po pošti na naslov najemodajalca: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško ali na elektronski naslov: – fedja.markovic@krsko.si, za postopek, – zdravko.pilipovic@krsko.si ali klavdija.zibert@krsko.si, v zvezi s predmetom najema. Vsa vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletnem portalu Občine Krško. Najemodajalec si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo najkasneje 6 dni pred rokom za oddajo ponudb.
Občina Krško