Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 14-020-000048 Ob-1372/14 , Stran 409
Št. 14-020-000048 Ob-1372/14
Na podlagi šestega odstavka 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13; v nadaljevanju: ZEKom-1) direktor Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (prej Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije) izdaja
sklep
o spremembi Sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev
1. V uvodu Sklepa o uvedbi javnega razpisa z javno dražbo za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev (objavljenem v Uradnem listu RS, št. 114/13 dne 31. 12. 2013; v nadaljnjem besedilu: Sklep o uvedbi javnega razpisa) se »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« zaradi preimenovanja spremeni v »Agencijo za komunikacijsko omrežje in storitve Republike Slovenije«. 2. Sedmi odstavek točke 1.3.2 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Rezervacije) se spremeni tako, da se po novem glasi: »Določitev rezervacije spektra v frekvenčnem pasu 800 MHz (scenarija) bo dražiteljem sporočena s sklepom o izbiri dražiteljev. Ker enega izmed pogojev za kvalifikacijo na javno dražbo predstavlja plačilo depozita za izhodiščno ponudbo, bo šele po plačilu depozita s strani dražiteljev (tj. vsaj en delovni dan pred začetkom javne dražbe) znan končni scenarij za izvedbo javne dražbe. V primeru, da kateri od dražiteljev depozita ne bo plačal, bo lahko scenarij spremenjen. O spremembi oziroma o končnem scenariju bodo ostali dražitelji obveščeni preko mehanizmov obveščanja ob samem začetku javne dražbe (v skladu s točko F.2.1.7 – pravilo dražbe iz točke 30), prav tako pa bo to razvidno iz velikosti in števila lotov po kategorijah v elektronskem dražbenem sistemu (EAS).«. 3. V točki 2.2.4.1 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Prenos pravice do uporabe radijskih frekvenc ali oddaja pravice v najem) se doda nov odstavek: »Skupna uporaba infrastrukture v nobenem primeru ne pomeni skupne uporabe frekvenc (spectrum pooling).« 4. V točki F.2.1.4 Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Depozit) se pravilo dražbe iz točke 25 spremeni tako, da se po novem glasi: »Dražitelj, ki ne uspe zagotoviti povišanega depozita v skladu z zahtevo (ali zahtevami), bo izključen iz nadaljnjega draženja v začetnih krogih. Ne glede na to, bodo vse njegove ponudbe, oddane do točke, ko je depozit znašal vsaj 50% vrednosti ponudbe, ostale veljavne. Dražitelj bo lahko oddal dodatne ponudbe v skladu z zahtevami glede depozita, kot jih določa pravilo iz točke 26 in pravil, ki urejajo veljavnost dodatnih ponudb (glej poglavje F.2.2.3.4 Veljavnost dodatnih ponudb).«. 5. Drugi stavek prvega odstavka 4. točke Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Rok in način predložitve ponudb) se zaradi preimenovanja Agencije spremeni tako, da se glasi: »Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti osebno v vložišču Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, v prvem nadstropju, in sicer lahko to storijo vsak delovni dan od 8.30 do 14. ure oziroma zadnji dan roka do 10. ure.«. 6. Drugi odstavek 9. točke Sklepa o uvedbi javnega razpisa (Dodatne informacije in kontaktna oseba) se zaradi preimenovanja spremeni tako, da se glasi: »Pisno zahtevo naslovi na agencijo (Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana, Stegne 7, 1000 Ljubljana) s pripisom »Pojasnila v zvezi z javnim razpisom za dodelitev radijskih frekvenc za zagotavljanje javnih komunikacijskih storitev oziroma na elektronski poštni naslov: info.box@apek.si.«. 7. Glede na obseg sprememb Sklepa o uvedbi javnega razpisa se rok za oddajo ponudb na predmetni javni razpis ne podaljša. Posledično tako ostaja prvi stavek prvega odstavka 4. točke Sklepa o uvedbi javnega razpisa nespremenjen.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS