Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 330-1/2014-3 Ob-1299/14 , Stran 353
Št. 330-1/2014-3 Ob-1299/14
Na podlagi 7. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 64/07), ter podaljšanja obstoječih shem državnih pomoči (Pravilnikov) št. 440-21/20113/9 in 440-21/2013-10 z dne 10. 12. 2013, ki jih je Ministrstvo za okolje in prostor podaljšalo do 31. 12. 2014, objavlja Občina Metlika, Mestni trg 24, Metlika, ki jo zastopa župan Darko Zevnik
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Metlika za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Metlika za leto 2014. II. Upravičenci za dodelitev sredstev – Pravne in fizične osebe – nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež kmetije v Občini Metlika, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Metlika. – Člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti – na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Metlika. – Organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev na področju kmetijstva. – Registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju Občine Metlika. III. Višina razpisanih sredstev za posamezne namene, višina pomoči in pogoji za pridobitev pomoči Skupaj = 59.474,00 EUR. Ukrep 1: Investicije v kmetijska gospodarstva Znesek = 48.474,00 EUR. Namen ukrepa: Poglavitni namen ukrepa je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov; – izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje; – izboljšanje kakovosti; – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. Upravičeni stroški ukrepa: – nakup strojev in opreme; – izdelava projektne dokumentacije, študije izvedljivosti; – agromelioracijska dela: manjša zemeljska dela, ki ne pomenijo poseg v prostor (za površine nad 0,3 ha) in ureditev poljskih poti ter ostale naložbe v zemljišča; – postavitev večletnih nasadov: za nakup sadilnega materiala, pripravo zemljišča in postavitev opore in ograje, postavitev proti-točne zaščite (za trajne nasade nad 0,3 ha površine); – nakup kmetijskih zemljišč do višine 10% upravičenih stroškov investicije, če je nakup zemljišča sestavni del celotne investicije. Podpore se ne dodelijo za: – davke, razne takse in režijske stroške; – stroške zavarovanja; – stroške za refinanciranje obresti; – za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije; – investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem kmetijskih zemljišč; – samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; – nakup enoletnih rastlin; – investicije v naložbe trgovine; – investicije, ki se izvajajo izven območja Občine Metlika; – investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in EU in – nakup proizvodnih pravic. K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, v primeru, da je investicija večja od 50.000,00 EUR, je potrebno predložiti poslovni načrt; – ponudbo oziroma predračun planirane investicije na kmetiji (Priloga B) oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi; – v primeru investicij povezanih z graditvijo objektov ustrezno prostorsko dokumentacijo; – v primeru agromelioracijskih del tudi kopijo katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež v Občini Metlika. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – kmetijsko gospodarstvo bo pričelo z investicijo po objavi razpisa; Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev; – najvišja stopnja pomoči znaša do 40% upravičenih stroškov investicije; – najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju/fizični osebi ne sme preseči 400.000,00 EUR v obdobju treh proračunskih let. Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij Znesek = 1.500,00 EUR Namen ukrepa: Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati posledice in tveganja, ki bi nastale zaradi bolezni domačih živali. Cilj ukrepa: – vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj domačih živali. Upravičeni stroški: Sofinancira se zavarovalna premija v tekočem koledarskem letu, kot to določa uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje na nacionalnem nivoju za posamezno leto za: – zavarovanje domačih živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. Podpore se ne dodelijo: – za tiste deleže pomoči, kot jih z uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije; – kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja Občine Metlika. Upravičenci do sredstev: Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje so kmetijska gospodarstva, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah; – sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje živali za tekoče leto; Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev; – podpora občine z upoštevanjem uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto, ki jo sprejme Vlada Republike Slovenije, znaša razliko pomoči do 50% upravičenih stroškov zavarovalne premije. Ukrep 4: Pomoč za zaokrožitev zemljišč Znesek = 1.000,00 EUR Namen ukrepa: Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne posestne strukture, je namen ukrepa spodbuditi večje izvajanje združevanj in menjav kmetijskih zemljišč na območju Občine Metlika. Cilj ukrepa: – s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč in s tem zmanjšati stroške pridelave. Upravičeni stroški: – stroški davčnih, pravnih, upravnih in meritvenih postopkov. Sofinancirajo se stroški v tekočem koledarskem letu. Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Metlika; – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in/ali EU. K vlogi oziroma zahtevku mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – kopijo katastrskega načrta; – mnenje pristojne strokovne službe, da predlagani promet s kmetijskimi zemljišči prispeva k zaokroževanju zemljišč kmetijskega gospodarstva; – fotokopijo notarsko overjene pogodbe ali zemljiškoknjižni izpisek; – račune za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičena kmetijska gospodarstva, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo in imajo sedež na območju Občine Metlika. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, do 100% dejansko nastalih upravičenih stroškov pravnih, upravnih in meritvenih postopkov. Ukrep 5: Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov Znesek = 1.000,00 EUR Namen ukrepa: Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih kmetijskih proizvodov in s tem širjenje in uveljavljanje podjetniških iniciativ. Cilji ukrepa: – doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske proizvode; – utrjevanje tržnega položaja kmetov; – izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov; – povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti. Upravičeni stroški: – stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznavanje geografskih označb, označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda; – stroški za uvedbo sistema zagotavljanja kakovosti, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk, sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje, vključno s stroški usposabljanja; – stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov. Sofinancirajo se stroški v tekočem proračunskem letu. Podpore se ne dodelijo: – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Metlika; – za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev Republike Slovenije in/ali EU; – za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij; – za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške nadzora nosijo proizvajalci sami. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da posamezen postopek prispeva k dodani vrednosti primarnega kmetijskega proizvoda; – dokazila za nastale stroške. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičeni: – izvajalci, skladno z nameni upravičenih stroškov. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za kmetijstvo; – kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah. Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev (subvencionirane storitve), do 100% nastalih stroškov dejavnosti, če se nanašajo na izboljšanje kakovosti kmetijskih proizvodov; – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom, razen do zneska iz predhodnega odstavka; – pomoč je dostopna vsem upravičencem, ne glede na njihovo tržno organiziranost oziroma članstvo v interesnih združenjih. Ukrep 13: Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov Znesek = 6.500,00 EUR Namen ukrepa: Sofinancira se kmetijska društva v Občini Metlika, za izvedbo letnega programa delovanja društva (razstave, demonstracije, promocije, strokovne ekskurzije, skupni nastopi na trgu, sejmi, izdaja strokovnih biltenov in člankov). Pogoji za pridobitev sredstev: Do podpore so upravičena kmetijska društva in združenja, ki so registrirana in delujejo skladno z zakonom o društvih. Sofinanciranje programov poteka na osnovi letnega poročila za preteklo leto in plana dela za tekoče leto. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – letno poročilo za preteklo leto; – plan dela za tekoče leto. Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Ukrep 6: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Znesek = 1.000,00 EUR Namen ukrepa: Namen ukrepa je omogočiti kmetom pridobivanje novih znanj za zagotavljanje ustrezne usposobljenosti in možnosti koriščenja storitev tehnične podpore v kmetijstvu, kar je temeljni pogoj za izvajanje primarne kmetijske dejavnosti. Cilji ukrepa: – povečevanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje, strokovno usposabljanje njihovih nosilcev in koriščenje storitev tehnične podpore v kmetijstvu. Upravičeni stroški: – stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov usposabljanja; – stroški storitev nadomeščanja mikropodjetjem, ustanovljenim za nudenje tovrstnih storitev, skladno s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013: dejanski stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja ali delavca na kmetijskem gospodarstvu med boleznijo in dopustom: – stroški strojnih storitev, – stroški najete delovne sile; – stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je to rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje; – stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simboličnih nagrad, podeljenih na tekmovanjih do vrednosti 250,00 EUR na nagrado in zmagovalca; – stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani, z izjemo proizvodov iz Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 in Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, kjer so posamezna podjetja, znamke in poreklo imenovani; – stroški publikacij kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Podpore se ne dodelijo: – za že izvedene aktivnosti; – za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja Občine Metlika; – za aktivnosti razširjanja znanstvenih dognanj, kakovosti za proizvode iz drugih držav, generičnih proizvodov in prehranjevalnih koristi generičnih proizvodov; – za stroške za storitve povezane z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje. K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo: – mnenje pristojne strokovne službe, da ukrep prispeva k povečanju konkurenčnosti kmetijskega gospodarstva; – dokazila za nastale stroške. Upravičenci do sredstev: Do sredstev so upravičene nevladne organizacije in organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti tega ukrepa in opravljajo dejavnost na območju Občine Metlika. Splošni pogoji upravičenosti: – finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev z ustreznimi dokazili (kot so kotizacije oziroma participacije kmetov, če se izvajalec za to odloči idr.); – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju; – če so izvajalci ali organizatorji nudenja tehnične podpore v kmetijstvu nevladne organizacije, članstvo v teh organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do tehnične podpore; Črpanje sredstev se bo odvijalo na podlagi izdane odločbe in zahtevka upravičenca, ki mu morajo biti predložena zahtevana dokazila. Finančne določbe: – finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev; – pomoč se dodeli do 100% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom; – pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Občine Metlika; – članstvo v nevladnih organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. IV. Vsebina vloge Vloga za pridobitev finančnih sredstev za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva v Občini Metlika v letu 2014 mora biti oddana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazec vloge je na razpolago na prijavnem mestu v času uradnih ur – v pisarni št. 5 in tajništvu Občine Metlika, Mestni trg 24, 8340 Metlika ter na spletni strani Občine Metlika http://www.metlika.si. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. Poleg zahtevane dokumentacije oziroma prilog so prijavitelji, glede na dopis Ministra za okolje in prostor, da pregnito blato bioplinske gnojevke iz Črnomlja po analizah ustreza drugemu kakovostnemu razredu in na posledično sprejeti sklep na seji Občinskega sveta Občine Metlika, z dne 31. 3. 2011, ki se prijavljajo na razpise v podporo kmetijski dejavnosti v Občini Metlika, dolžni priložiti izjavo, da bioplinske gnojevke niso uporabljali, oziroma če so jo morajo priložiti zahtevano okoljevarstveno dovoljenje. V. Rok in mesto oddaje vlog: vloge morajo biti oddane najkasneje do vključno 2. 6. 2014, osebno ali s priporočeno pošto, s predpisano dokumentacijo, v zaprti ovojnici, opremljene z imenom, priimkom in naslovom pošiljatelja in z oznako: »Ne odpiraj – Javni razpis – Pospeševanje kmetijstva« na naslov Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika. VI. Obravnava vlog in obvestilo vlagateljem Prispele vloge bo obravnavala strokovna komisija, imenovana s strani župana Občine Metlika. Prepozne vloge in nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku 8 dni ne bodo dopolnjene, bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni z odločbo najkasneje do 1. 9. 2014. Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov: – zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2014, – zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu. Sredstva, odobrena z odločbo, se izplačajo iz proračuna Občine Metlika na podlagi zahtevka upravičenca, ki mora vsebovati: – osnovne podatke o prosilcu, – namen zahtevka, – dokazila (potrjeni račun – blagajna, blagajniški prejemek, bančni izpisek, dokumenti), se morajo glasiti na upravičenca do sredstev v skladu s 6. členom Pravilnika. Zahtevke za izplačilo sredstev je potrebno oddati na sedežu Občine Metlika najkasneje do vključno 27. 11. 2014. Sredstva v proračunu so omejena. Kolikor sredstva na posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena se lahko prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu Občine Metlika za leto 2014. VII. Informacije: vse potrebne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo interesenti na Občini Metlika, Mestni trg 24, Metlika, soba št. 5 (kontaktna oseba: Jože Nemanič, tel. centrala 07/30-63-100, direktno 07/36-37-405, elektronska pošta: nemanic.joze@metlika.si).
Občina Metlika