Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

262. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014, stran 901.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) ter 19. in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) je Mestni svet Mestne občine Celje na 24. seji dne 4. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |                      |   v evrih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    | 56.465.085|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 47.672.210|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              | 33.806.617|
+------+-------------------------------------------+------------+
|700  |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        | 23.889.843|
+------+-------------------------------------------+------------+
|703  |DAVKI NA PREMOŽENJE            |  8.874.911|
+------+-------------------------------------------+------------+
|704  |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE     |  1.041.863|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             | 13.865.593|
+------+-------------------------------------------+------------+
|710  |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD     | 11.699.593|
|   |PREMOŽENJA                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|711  |TAKSE IN PRISTOJBINE            |   14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|712  |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI        |   377.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|713  |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV   |   306.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|714  |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI          |  1.468.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  4.590.580|
+------+-------------------------------------------+------------+
|720  |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   |  1.070.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|721  |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|722  |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |  3.520.580|
|   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE              |    8.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|730  |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV     |    8.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|731  |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.193.445|
+------+-------------------------------------------+------------+
|740  |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH       |  3.997.610|
|   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|741  |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ    |   195.835|
|   |SREDSTEV PRORAČUNA EU           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|787  |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH    |      0|
|   |INSTITUCIJ                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      | 60.613.521|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               | 15.893.289|
+------+-------------------------------------------+------------+
|400  |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM     |  3.060.860|
+------+-------------------------------------------+------------+
|401  |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST |   449.398|
+------+-------------------------------------------+------------+
|402  |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE        | 11.236.031|
+------+-------------------------------------------+------------+
|403  |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          |   590.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|409  |REZERVE                  |   557.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI              | 22.910.897|
+------+-------------------------------------------+------------+
|410  |SUBVENCIJE                 |  2.269.075|
+------+-------------------------------------------+------------+
|411  |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM  | 10.061.859|
+------+-------------------------------------------+------------+
|412  |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN  |   381.391|
|   |USTANOVAM                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|413  |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI       | 10.198.572|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 12.290.512|
+------+-------------------------------------------+------------+
|420  |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     | 12.290.512|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  9.518.823|
+------+-------------------------------------------+------------+
|431  |INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM |  9.188.123|
|   |OSEBAM, KI NISO PU             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|432  |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM    |   330.700|
|   |UPORABNIKOM                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)      | –4.148.436|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |      0|
|   |KAPIT. DELEŽEV               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|750  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|751  |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|752  |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|440  |DANA POSOJILA               |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|441  |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH |      0|
|   |NALOŽB                   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|442  |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA     |      0|
|   |PRIVATIZACIJE               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |      0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE                |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|500  |DOMAČE ZADOLŽEVANJE            |   800.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA              |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|550  |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA          |  2.292.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    | –5.640.617|
|   |(I+IV+VII-II-V-VIII)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)        | –1.492.181|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |  4.148.436|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |  5.700.000|
|   |2012                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 83/12), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
5. člen
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 507.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
10. člen
Župan lahko v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2014 lahko zadolži do višine 800.000,00 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2013
Celje, dne 4. februarja 2014
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost