Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 100-1/2014 Ob-1309/14 , Stran 392
Št. 100-1/2014 Ob-1309/14
Svet Centra za socialno delo Ribnica razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 171/91-I, 55/92 – ZVDK,13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 451/94 odl. US:U-I-104/92, 8/96, 18/98 odl. US: U-I-34/94, 31/00-ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (21/13 – ZDR-1 in 78/13 – popr.), 56. in 57. člen Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12), 25. člena Statuta Centra za socialno delo Ribnica ter sklepa 8. seje Sveta Centra za socialno delo Ribnica z dne 30. 9. 2013, delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ribnica. Za direktorja/ico je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, – 5 let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od pričetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha, ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, – 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu, – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od pričetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha. Mandat direktorja/ice traja pet let. Kandidat naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom v zaprti kuverti, na naslov: Center za socialno delo Ribnica, Škrabčev trg 17, 1310 Ribnica, z oznako »Za razpis«. Rok za prijavo je osem dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Ribnica