Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

287. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice, stran 963.

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice UPB (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10) in 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) ter občinskih odlokov o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šmarješke Toplice je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 28. redni seji dne 23. 12. 2013 ob obravnavi predloga cen komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
I.
Občinski svet potrjuje cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice in subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz sredstev občinskega proračuna. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev in subvencije se uporabljajo s prvim dnem naslednjega meseca po veljavnosti sklepa.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
Občina subvencionira ceno omrežnine za 18,34 % in ceno vodarine za 32,85 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode za vse uporabnike:
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
Občina subvencionira ceno omrežnine za 37,51 % in ceno izvajanja storitve za 83,23 % za gospodinjstva in uporabnike z nepridobitno dejavnostjo.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov:
+------------------------------+----------------+---------------+
|Zbiranje in odvoz komunalnih |  Cena v EUR  | Cena v EUR z |
|in bioloških odpadkov     |        |  9,5 % DDV  |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,0050|     0,0055|
|na kg             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     0,0684|     0,0749|
|kg              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za kg         |     0,0734|     0,0804|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Strošek javne infrastrukture |     0,3586|     0,3927|
|na m3             |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Stroški izvajanja storitve na |     4,9358|     5,4047|
|m3              |        |        |
+------------------------------+----------------+---------------+
|SKUPAJ za m3         |     5,2944|     5,7974|
+------------------------------+----------------+---------------+
Št. 354-0063/2013
Šmarjeta, dne 23. decembra 2013
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.