Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

271. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica, stran 914.

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter 31. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Miren - Kostanjevica sprejel
S K L E P
o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (OPN, objavljen v Uradnem listu RS, št. 85/13).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPN)
Pri uporabi OPN so se pokazale potrebe po nekaterih korekturah v tekstualnem delu dokumenta.
Občina se je odločila spremeniti in dopolniti tekstualni del OPN – prostorske izvedbene pogoje, da bi omogočila pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo občinske investicije. Istočasno bo spremenila tudi nekatere druge izvedbene pogoje oziroma tekstualni del odloka, te spremembe bodo pretežno redakcijske in dopolnilne narave.
3. Vsebina sprememb in dopolnitev, območje
Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale namenske rabe površin oziroma grafičnega dela OPN. Spremembe in dopolnitve ne bodo spreminjale pogojev, ki izhajajo iz smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, pridobljenih v postopku sprejemanja OPN. Vplivale bodo na izvedbene pogoje na območjih posameznih namenskih rab oziroma na območju celotne občine.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in podzakonskimi akti. Predvidena je izvedba skrajšanega postopka sprememb in dopolnitev OPN, kot ga določa 53. člen Zakona o prostorskem načrtovanju.
5. Roki za izvedbo
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev OPN je predvidena v marcu 2014, sprejem sprememb in dopolnitev OPN na seji občinskega sveta pa v aprilu 2014.
6. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Predvidena vsebina sprememb in dopolnitev OPN ne zahteva sodelovanja nosilcev urejanja prostora.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-2/2014
Miren, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.