Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

261. Pravilnik o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev, stran 900.

Na podlagi 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. seji dne 27. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvedbi praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev izven mesta Brežice, ki se sofinancirajo iz proračunskih postavk 8000 – praznovanja, 8400 – pokroviteljstva in 9611 – poletne prireditve izven mesta Brežice, Občine Brežice na podlagi javnega razpisa (v nadaljevanju: javni razpis).
2. člen
(1) Za praznovanja in pokroviteljstva se štejejo športne, kulturne, humanitarne, strokovne, družabne prireditve, prireditve ob občinskih praznovanjih, investicije in mednarodni projekti, ki bodo služili za javne namene (v nadaljevanju: projekti).
(2) Za poletne prireditve izven mesta Brežice se štejejo športne, kulturne, turistične, humanitarne, strokovne in družabne prireditve organizirane izven območja krajevne skupnosti Brežice, ki se bodo odvijale v času od 1. 6. in 30. 9. koledarskega leta (v nadaljevanju: projekti).
(3) Do sofinanciranja niso upravičeni profitni projekti in vse prireditve, katerih uporabniki morajo poravnati ceno vstopnice razen, če je najmanj 80 % vrednosti vstopnice namenjenih v humanitarne namene.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
3. člen
(1) Pravico do sofinanciranja projektov, po prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, imajo po tem pravilniku društva, zavodi in neprofitne organizacije, ki:
1. imajo sedež na območju Občine Brežice in so organizatorji ali udeleženci projekta,
2. imajo sedež na območju Posavja in delujejo kot krovna oziroma zvezna organizacija tudi za občane Občine Brežice, ki organizira projekt na območju Posavja,
3. imajo organizacijsko enoto oziroma podružnico na območju Posavja in organizirajo projekt v Posavju, tudi za občane Občine Brežice,
4. organizirajo projekt na območju Občine Brežice, pa njihov sedež ni v Posavju, pod pogojem, da na območju Posavja ne obstaja organizacija, ki bi že nudila enako oziroma podobno vsebino in ponudbo.
(2) Pravico do sofinanciranja projektov, po drugem odstavku 2. člena tega pravilnika, imajo po tem pravilniku društva, zavodi in neprofitne organizacije, ki imajo sedež na območju Občine Brežice.
(3) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
(4) Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, bodo zavržene.
4. člen
(1) Prijavitelj mora najprej izkoristiti vse možnosti za pridobitev sredstev sofinanciranja iz drugih namenskih proračunskih postavk oziroma razpisov (npr. javni razpis iz področja kulture, športa, turizma, mladine, podjetništva, sociale, zdravstva ...).
(2) Sredstva se dodelijo le za projekte, ki niso predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih postavk oziroma razpisov.
(3) Kolikor je bil v istem koledarskem letu že objavljen razpis za sofinanciranje iz drugih proračunskih postavk, kamor po namenu oziroma vsebini sodi predmet prijaviteljeve vloge in se prijavitelj na ta razpis ni prijavil, ni upravičen do sofinanciranja iz postavk praznovanja in pokroviteljstva.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se vloga zavrne s sklepom.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
5. člen
(1) Občina Brežice vsako leto objavi javni razpis za sofinanciranje praznovanj, pokroviteljstva in poletnih prireditev izven mesta Brežice v lokalnem časopisu ter na spletni strani Občine Brežice, če so v proračunu za ta namen zagotovljena sredstva.
(2) Projekti se sofinancirajo v okviru proračunskih možnosti, v skladu s tem pravilnikom, javnim razpisom, merili in kriteriji, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Javni razpis se objavi po sprejetem proračunu za koledarsko leto.
6. člen
(1) Vloge za projekte, iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, najkasneje do 20. v mesecu za projekte v prihajajočem mesecu.
(2) Vloge za projekte, iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika, morajo prijavitelji oddati najkasneje do 15. maja koledarskega leta.
(3) V javnem razpisu za koledarsko leto se določi rok za oddajo vlog za projekte, ki bodo izvedeni v času pred sprejetim proračunom za koledarsko leto.
(4) Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 13. ure oddana v glavni pisarni Občine Brežice.
(5) Prepozno prispele vloge, vloge oddane po 20. 11. in vloge oddane pred začetkom objave javnega razpisa za koledarsko leto bodo s sklepom zavržene.
(6) Predčasno prispele vloge, ki jih bo komisija ob odpiranju zaznala, bodo obravnavane v skladu s smiselno uporabo določbe prvega odstavka 6. člena tega pravilnika oziroma na terminsko pravem roku.
7. člen
(1) Vloga za pridobitev sredstev se mora oddati pisno v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje praznovanj in pokroviteljstva« oziroma »Ne odpiraj – prijava na razpis za sofinanciranje poletnih prireditev izven mesta Brežice« in mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
(2) Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja.
(3) Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in ustrezno zapakirane. Ponudbe oddane osebno morajo biti oddane v sprejemni pisarni Občine Brežice v poslovnem času.
(4) Če kuverta oziroma ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt tako, kot je bil predan in označen, naročnik ne bo odgovarjal za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
(5) Vloge, ki bodo prispele v nezaprti ovojnici, bodo s sklepom zavržene.
8. člen
Vlogo mora podpisati prijavitelj, kar je v primeru pravne osebe (zavod, društvo ipd.) njen zakoniti zastopnik (npr. predsednik društva, direktor zavoda ipd). Vlogo lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti zakoniti zastopnik in če je pooblastilo priloženo vlogi.
9. člen
(1) Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje projektov opravi komisija, ki jo s pisno odločbo imenuje predstojnik neposrednega uporabnika, ki izvaja postopek, ali od njega pooblaščena oseba.
(2) Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika strokovne komisije. Strokovna opravila za komisijo opravlja občinska uprava.
10. člen
Za obravnavo, ocenjevanje in vrednotenje vlog ter izbor se poleg razpisne dokumentacije smiselno uporabljajo določbe veljavnih zakonskih in podzakonskih predpisov na področju izvrševanja proračuna in veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku ter Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
11. člen
(1) Prejete vloge odpira komisija v roku 8 dni po izteku roka za oddajo vlog na javni razpis.
(2) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 5 dni.
(3) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo s sklepom.
12. člen
(1) Komisija prouči popolne in pravilne vloge, ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.
(2) Direktor občinske uprave ali za to pooblaščena oseba izda sklep o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka.
13. člen
(1) Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi v 8 dneh od dokončnosti odločb o izboru. Če kateri od prijaviteljev v roku 8 dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka direktor občinske uprave izda sklep o ustavitvi postopka.
14. člen
(1) Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna.
(2) Sredstva se oblikujejo na posebnih postavkah proračuna občine. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.
(3) Pri dodeljevanju sredstev je praviloma potrebno upoštevati uravnoteženost porabe sredstev skozi celo proračunsko leto.
(4) Sredstva, za projekte iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, se praviloma enakomerno razdelijo na podlagi veljavnega proračuna.
15. člen
Zoper odločitve prvostopenjskega organa Občine Brežice je možna pritožba v 8 dneh.
IV. KRITERIJI IN MERILA
16. člen
(1) Kriteriji in merila se določijo z vsakoletnim javnim razpisom.
(2) Prijavitelj ima lahko v koledarskem letu odobren največ en projekt.
(3) Izjemoma lahko pridobi prijavitelj odobren en dodaten projekt, če je ta namenjen mladoletnim članom.
V. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
17. člen
(1) Prijavitelj, ki je bili izbran na javnem razpisu, je dolžan projekte izvajati v skladu s sklenjeno pogodbo, tem pravilnikom, javnim razpisom ter veljavno zakonodajo.
(2) Odobrena sredstva je pridobitelj dolžan porabiti za namen, ki ga je navedel v vlogi na javni razpis.
(3) Prijavitelj je v primeru sprememb glede podane vloge (npr.: odpoved ali prestavitev prireditve oziroma spremembe glede investicije) nemudoma po nastanku vzroka za to dolžan o tem pisno obvestiti občino.
(4) Prejemnik sredstev mora pri izvedbi projekta na vidnem mestu označiti, da je Občina Brežice sofinancirala projekt (npr.: vabila, radio oglas, plakat).
18. člen
(1) Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je na zahtevo sofinancerja dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev v roku 30 dni po izvedbi projekta.
(2) V primeru, da poročilo ne bo oddano v 30 dneh od izvedbe projekta, prijavitelju ugasne pravica do sofinanciranja in se s sklepom postopek ustavi.
(3) Izvajalec bo pogodbeni znesek prejel na podlagi predložitve zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu z dokazili o izvedbi.
(4) Vrsta upravičenih stroškov in dokazil, s katerim prijavitelji izkazujejo obseg in način izvedbe projekta, se opredeli v razpisnih pogojih in pogodbi.
19. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem projektov izvaja občinska uprava, župan pa lahko za izvedbo nadzora pooblasti drugo osebo.
(2) Občinska uprava vodi evidenco o izvajanih projektih, opravlja nadzor nad izvajanjem projektov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji projektov v okviru zaključnega računa proračuna.
VI. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-0002/2014
Brežice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Katja Čanžar l.r.