Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

266. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun, stran 905.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 8. in 53. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je župan Občine Jesenice sprejel
S K L E P
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun
1. člen
S tem sklepom župan Občine Jesenice določa pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Perun (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Občina Jesenice je pristopila k pripravi OPPN, ker v območju OPPN načrtuje naslednje investicije:
– zavetišče za domače živali in vadbišča za pse,
– avtokamp,
– spremljajoča gostinska ponudba,
– prenočitvene kapacitete,
– športna in otroška igrišča,
– ureditev zelenih površin in
– izgradnja komunalne in prometne infrastrukture za potrebe območja.
V ta namen bo Občina Jesenice sprejela OPPN, ki bo v prvem odstavku tega člena opredeljene investicije ustrezno umestil v prostor, ter na ta način omogočil njihovo nemoteno realizacijo in uporabo.
3. člen
Občina bo pri pripravi OPPN upoštevala Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 110/14) (v nadaljevanju: OPN).
Občina Jesenice bo pri pripravi OPPN pridobila in analizirala smernice vseh nosilcev urejanja prostora ter jih v postopku priprave OPPN poskušala med seboj uskladiti.
Kolikor bo potrebno, bo Občina Jesenice ob pripravi OPPN izvedla celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) ter zagotovila okoljsko poročilo.
4. člen
Občina Jesenice izdela OPPN za celotno območje Perun, ki je v OPN označeno z oznako J4/ZS1, in obsega nepremičnine v k.o. Blejska Dobrava, s parc. št.: 360/268, 360/203, 360/267, 360/205, 360/260, 360/41, 726/23, 360/196, 360/204, 360/261, 360/263, 360/56, 726/22, 360/262, 360/264, 360/57, 360/106, 360/232, 360/266, 360/34, 360/36 (na dan 10. 12. 2013).
OPPN bo vseboval tekstualni in grafični del.
Sredstva za pokritje stroškov za pripravo in sprejem OPPN zagotovi Občina Jesenice.
5. člen
Občina Jesenice za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz določi naslednje okvirne roke:
izdelava strokovnih podlag in osnutka OPPN do 31. 3. 2014
pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora                  do 5. 5. 2014
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN     do 30. 5. 2014
izdelava okoljskega poročila        do 30. 5. 2014
                      (če je potrebno)
revizija in potrditev okoljskega poročila  do 30. 5. 2014
                      (če je potrebno)
javna razgrnitev OPPN in CPVO        od 2. 6. 2014
                      do 2. 7. 2014
obravnava na seji občinskega sveta     junij 2014
preučitev pripomb in predlogov z javne
razgrnitve                 do 24. 7. 2014
potrditev stališč in seznanitev javnosti  do 31. 7. 2014
izdelava predloga OPPN           do 30. 9. 2014
pridobitev mnenj na predlog OPPN      do 30. 10. 2014
izdelava usklajenega predloga OPPN     do 31. 11. 2014
sprejem OPPN                do 31. 12. 2014
objava OPPN v uradnem glasilu        do 15. 1. 2015.
Predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora lahko tudi spremenijo.
6. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti ter podajo mnenje k predlogu OPPN, so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Ljubljana
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet, Ljubljana
3. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Kranj
5. Zavod RS za varstvo narave, Kranj
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana
7. JEKO-IN, d.o.o., javno komunalno podjetje, Jesenice
8. Enos – Energetika, d.o.o., Jesenice
9. Elektro Gorenjska d.d., Kranj
10. drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje, ter se določijo z dodatnim dopolnilnim sklepom.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si) ter začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-3/2014
Jesenice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.