Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

260. Pravilnik o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, stran 898.

Na podlagi 54. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 26. seji dne 27. 1. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje za pridobitev sredstev, izvedbo postopka ter način izvajanja nadzora pri izvedbi pomoči ob nepredvidenih dogodkih, ki se na podlagi javnega razpisa sofinancirajo iz proračunske postavke 8201 – izredne pomoči ob nepredvidenih dogodkih v Občini Brežice.
2. člen
(1) Za nepredvidene dogodke se štejejo:
– nesreče, ki so povzročile škodo na bivalnem ali gospodarskem objektu (v nadaljevanju: objekti),
– smrt družinskega člana, v družini z otroci, ki posledično močno poslabša življenjski standard družine,
– višji stroški zdravljenja otrok s težjimi oblikami bolezni, kadar Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ne zagotavlja plačila teh storitev oziroma zdravljenja,
– stroški socialnih programov za osebe s posebnimi potrebami
(2) V primerih iz druge, tretje in četrte alineje tega člena je potrebno pred prijavo na javni razpis pridobiti še mnenje Centra za socialno delo Brežice.
(3) Osebe s posebnimi potrebami so osebe: z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne, z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirane, dolgotrajno bolne, s primanjkljaji na določenih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in socialno ogrožene osebe.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
3. člen
(1) Pravico do sofinanciranja nepredvidenih dogodkov imajo po tem pravilniku humanitarne organizacije s sedežem v Občini Brežice, ki v imenu oškodovancev zaprosijo za pomoč in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice, ki lahko zaprosijo le za nepredvidene dogodke, opredeljene v četrti alineji 2. člena.
(2) Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
(3) Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali zgoraj navedenih pogojev, bodo s sklepom zavržene.
4. člen
(1) Sredstva iz proračunske postavke pomoči ob nepredvidenih dogodkih se ne smejo dodeliti za odpravo posledic nepredvidenih dogodkov na objektu, če je njena lastnica ali lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali oseba, ki bi morala ravnati po njegovih navodilih, opustila predpisane ukrepe, potrebne za zmanjšanje ali preprečitev nastanka škode ob naravni nesreči na objektu.
(2) Sredstva za odpravo posledic izrednih dogodkov se ne smejo dodeliti pri odpravi posledic izrednih dogodkov na stvari, ki je nastala z nedovoljenim posegom v prostor, ali na objektu v lasti osebe, ki je z nedovoljenim posegom v prostor povzročila nastanek nesreče.
(3) Sredstva se dodelijo le za nepredvidene dogodke, ki niso predmet sofinanciranja iz drugih proračunskih postavk.
(4) V primerih iz prejšnjega odstavka se vloga zavrne s sklepom.
III. IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
5. člen
(1) Občina Brežice praviloma vsako leto objavi javni razpis o dodelitvi pomoči ob nepredvidenih dogodkih v lokalnem časopisu ter na spletni strani Občine Brežice, če so v proračunu za ta namen zagotovljena sredstva.
(2) Pomoči se dodelijo v okviru proračunskih možnosti, v skladu s tem pravilnikom, javnim razpisom, merili in kriteriji, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(3) Javni razpis se objavi po sprejetju proračuna za koledarsko leto.
6. člen
(1) Vloge morajo prijavitelji poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za dodelitev pomoči ob nepredvidenih dogodkih« praviloma v tekočem letu, v katerem se je nepredviden dogodek pripetil oziroma ko so znane posledice nastale škode.
(2) Vloge lahko oddajo tudi prijavitelji, katerim se je nepredviden dogodek pripetil od 20.11. do 31. 12. 2013.
7. člen
(1) Vloga za pridobitev sredstev mora biti poslana ali predana v zaprti kuverti in mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva razpisna dokumentacija.
(2) Na kuverti mora biti naveden naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele v nezaprti ovojnici in ne bodo ustrezno označene, bodo s sklepom zavržene.
8. člen
Vlogo mora podpisati prijavitelj, v primeru pravne osebe pa njen zakoniti zastopnik. Vlogo lahko podpiše tudi pooblaščena oseba, če jo za to pooblasti zakoniti zastopnik in če je pooblastilo priloženo vlogi.
9. člen
(1) Postopek javnega razpisa, strokovne presoje in ocenjevanje prijav projektov opravi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija ima tri člane.
(2) Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov odloči glas predsednika strokovne komisije. Strokovna opravila za komisijo opravlja občinska uprava.
10. člen
(1) Razpis je odprt do porabe proračunskih sredstev za tekoče leto. Prejete vloge odpira komisija v roku 8 dni od prejema vloge na javni razpis.
(2) Komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno, po e-pošti pozove tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 3 dni.
(3) Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo s sklepom.
11. člen
(1) Komisija prouči popolne in pravilne vloge, ter pripravi predlog prejemnikov sredstev.
(2) Direktor občinske uprave ali za to pooblaščena oseba izda sklep o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka.
12. člen
(1) Na sklep je možna pritožba v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan.
(2) Prijavitelj se lahko pritožbi pisno odpove.
13. člen
(1) Sklepanje pogodb z izbranimi prijavitelji se opravi v 8 dneh od dokončnosti sklepa o izboru.
(2) Če kateri od prijaviteljev v roku 8 dni od vročitve podpisane pogodbe ne vrne, se šteje, da je umaknil vlogo za dodelitev sredstev.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka direktor občinske uprave izda sklep o ustavitvi postopka.
14. člen
(1) Sredstva za dodelitev pomoči ob nepredvidenih dogodkih se zagotovijo na posebni postavki proračuna občine. Višina sredstev v posameznem proračunskem letu je odvisna od zmožnosti občinskega proračuna za posamezno proračunsko leto.
(2) Pri dodeljevanju višine sredstev prijaviteljem je praviloma potrebno upoštevati uravnoteženost porabe sredstev skozi celo proračunsko leto.
IV. KRITERIJI IN MERILA
15. člen
(1) Kriteriji in merila za dodelitev sredstev se določijo z vsakoletnim javnim razpisom.
(2) Župan lahko na predlog strokovne komisije podrobneje opredeli vsebine in vrste nepredvidenih dogodkov za katere bo občina dodeljevala pomoči.
V. NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
16. člen
(1) Prijavitelj, ki je bili izbran na javnem razpisu, je dolžan s sredstvi ravnati v skladu s sklenjeno pogodbo, tem pravilnikom, javnim razpisom ter veljavno zakonodajo.
(2) Odobrena sredstva je prijavitelj oziroma prejemnik sredstev dolžan porabiti za namen, ki ga je navedel v vlogi na javni razpis.
17. člen
(1) Prejemnik sredstev iz proračuna lokalne skupnosti je dolžan predložiti dokazila o namenski porabi sredstev v roku meseca dni po sklenitvi pogodbe.
(2) V primeru, da poročilo ne bo oddano v 30 dneh od sklenitve pogodbe, prijavitelju ugasne pravica do sofinanciranja in se s sklepom postopek ustavi.
(3) Izvajalec bo pogodbeni znesek prejel na podlagi predložitve zahtevka za izplačilo sredstev, kateremu mora biti priloženo vsebinsko in finančno poročilo o namenu porabljenih sredstev oziroma izvedenih delih (računi, fotografije …) z dokazili.
(4) Vrsta upravičenih stroškov in dokazil, s katerim prijavitelji izkazujejo obseg in namensko porabo sredstev opredeli v razpisnih pogojih in pogodbi.
18. člen
(1) Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih določil izvaja občinska uprava, župan pa lahko za izvedbo nadzora pooblasti drugo osebo.
(2) Občinska uprava vodi evidenco o pomočeh za nepredvidene dogodke, opravlja nadzor nad porabo pomoči po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji pomoči v okviru zaključnega računa proračuna.
VI. KONČNA DOLOČBA
19. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-0004/2014
Brežice, dne 27. januarja 2014
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan
 
Po pooblastilu župana
Podžupanja
Občine Brežice
Katja Čanžar l.r.