Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Ob-1301/14 , Stran 405
Ob-1301/14
Občina Kuzma, Kuzma 60c, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 43.-47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09, 49/10 in 34/11) in sprejetega sklepa Občinskega sveta št. 478-0001/2014-4 z dne 24. januarja 2014 o sprejemu letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Kuzma za leto 2014, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine Kuzma
1. Prodajalec: Občina Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, tel. 02/555-80-16, faks 02/555-80-18. 2. Predmet prodaje: a) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova 16): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1569/1 (stanovanjska hiša, v izmeri 63 m2, gospod. poslopje, v izmeri 45 m2 in dvorišče, v izmeri 1478 m2); kmetijska zemljišča parc. št. 923 (gozd), v izmeri 2110 m2, parc. št. 978 gozd), v izmeri 608 m2, parc. št. 986 (gozd), v izmeri 249 m2, parc. št. 934 travnik), v izmeri 781 m2. Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj 14.975,00 €. b) nepremičnine v k.o. Trdkova (domačija Trdkova 38): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1365 (stanovanjska hiša, v izmeri 52 m2, gospod. poslopje, v izmeri 28 m2, dvorišče, v izmeri 952 m2 (delno kmetijsko zemlj.) in parc. št. 1366 (dvorišče-delno kmetijsko zemljišče), v izmeri 724 m2; kmetijska zemljišča parc. št. 1367 (travnik), v izmeri 2110 m2, parc. št. 1368 (pašnik), v izmeri 290 m2, parc. št. 1374 (travnik), v izmeri 5525 m2, parc. št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, parc. št. 1375 (njiva), v izmeri 3694 m2, parc. št. 1377 (travnik), v izmeri 65 m2 in parc. št. 1105 (gozd), v izmeri 1105 m2. Izhodiščna vrednost vseh nepremičnin znaša skupaj 15.526,70 €. c) nepremičnine v k.o. Matjaševci (domačija Lovenjak Matjaševci 25): zazidano in nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 102 (stanovanjska stavba, v izmeri 121 m2, stavba, v izmeri 131 m2 in dvorišče, v izmeri 502 m2), kmetijska zemljišča parc. št. 103-njiva, v izmeri 4638 m2, parc. št. 104-pašnik, v izmeri 1709 m2, parc. št. 105-gozd, v izmeri 5958 m2, parc. št. 196-gozd, v izmeri 1915 m2, parc. št. 197-travnik, v izmeri 2417 m2, parc. št. 234-travnik, v izmeri 1026 m2, parc. št. 235-travnik, v izmeri 1417 m2, parc. št. 248-travnik, v izmeri 1298 m2, parc. št. 771-travnik, v izmeri 2302 m2, parc. št. 815-njiva, v izmeri 2390 m2 in parc. št. 835-travnik, v izmeri 534 m2, vse v k.o. Matjaševci. Izhodiščna vrednost navedenih nepremičnin znaša 25.268,00 €. d) nepremičnine v k.o. Gornji Slaveči: kmetijska zemljišča parc. št. 836 (njiva), v izmeri 722 m2 po ceni 180,50 € m2 in parc. št. 93/2, v izmeri 123 m2 po ceni 24,60 €; nepremičnine v k.o. Dolič: kmetijska zemljišča parc. št. 115 (pašnik), v izmeri 107 m2 po ceni 21,40 € in parc. št. 866 (gozd), v izmeri 803 m2; nepremičnine v k.o. Trdkova: kmetijska zemljišča parc. št. 1641 (pašnik), v izmeri 4064 m2 po ceni 812,80 € in parc. št. 1569/2 (travnik), v izmeri 2069 m2 po ceni 724,15 €. 3. Davek od prometa nepremičnin, ki se obračuna v višini 2% ni vključen v ceno in ga plača kupec. Pogoj za veljavnost ponudbe po tem javnem zbiranju nepremičnin v lasti Občine Kuzma je, da ponudnik, poleg sprejema ponudbe za odkup zgoraj navedenih zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, v zakonitem roku, na Upravni enoti Murska Sobota vloži tudi izjavo za sprejem ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč oziroma kmetije. 4. Vsa navedena kmetijska zemljišča se bodo odprodala v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ, UPB1, Uradni list RS, št. 55/03), ponudbe za njihovo prodajo pa bodo izobešene na oglasni deski Upravne enote Murska Sobota in Občine Kuzma ter na enotnem državnem portalu e-uprava. 5. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Vsa navedena zemljišča se prodajajo kot celota. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupoprodajnih pogodb oziroma od izstavitve računa s strani prodajalca. V nasprotnem primeru je pravni posel neveljaven. 7. Kupec nepremičnin, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse nastale stroške (stroški notarja, vpis v zemljiško knjigo, davek na promet z nepremičninami, itd.). 8. Ponudbo za nakup lahko dajo fizične osebe, ki so državljani ene od članic Evropske skupnosti ter pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v državah, ki so članice Evropske skupnosti. 9. Izhodiščne cene za nepremičnine, ki so predmet prodaje, so določene v skladu s cenitvijo cenilca gradbene stroke. 10. Prednost pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo imeli ponudniki, ki ponudijo višjo ceno od izhodiščne. Komisija za izbiro najugodnejšega ponudnika, lahko pri izboru upošteva tudi kriterij mlade družine in druge okoliščine ponudnika v zvezi z stanovanjskimi razmerami. 11. Ponudniki morajo predložiti program prenove objekta, kjer mora biti opisana namembnost objekta oziroma dejavnost v objektu in časovni potek prenove ter oživitve objekta na podeželju. 12. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) Pisna ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – opis stanovanjskih razmer kupca ter namembnost kupljenega objekta, – navedbo nepremičnin s parcelnimi številkami, za katere nakup se ponudnik prijavlja, – ponujeno ceno, ki je najmanj enaka izhodiščni ali višja, – fotokopijo potrdila o državljanstvu, fotokopijo davčne številke ter osebnega dokumenta za fizične osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike ali izpis iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni. b) Nejavno odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. c) Župan si pridržuje pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, s posameznim prijavljenim ponudnikom kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek ustavi kadar koli do sklenitve pravnega posla, ne da bi za to navedel razloge. d) Izbrani ponudnik mora najkasneje v 15. dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe skleniti prodajno pogodbo, sicer se šteje, da je od pogodbe odstopil. e) Ponudnik po podpisu prodajne pogodbe v enkratnem znesku plača kupnino najkasneje v roku 8 dni na transakcijski račun Občine Kuzma, št. 01256-0100011902. f) Če kupec ne plača kupnine v dogovorjenem roku ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev. 12. Premoženje preide v lastništvo kupca šele takrat, ko je kupnina v celoti plačana. 13. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov Občine Kuzma, Kuzma 60c, 9263 Kuzma, najkasneje do 14. februarja 2014. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Na zaprti kuverti mora biti na levi strani vidno navedeno »Ponudba za nakup nepremičnine, oznaka a), b), c) ali d)«. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se ne bodo upoštevale pri izbiri. 14. Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetih prodaje na občinski upravi Občine Kuzma, Kuzma 60c, kontaktna oseba je Milan Matiš, tel. 02/555-80-16 oziroma 041/327-388. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Kuzma