Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

Št. 46502-0028/2005 Ob-1312/14 , Stran 384
Št. 46502-0028/2005 Ob-1312/14
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), 111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11), Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2014 in sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 29. 1. 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Občine Sevnica
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Predmetne parcele v naravi predstavljajo gozd s slabšo lesno zalogo. Po skrajnem delu parc. št. 180/2, k.o. 1367 – Zabukovje ter parc. št. 22/7 in 22/8, obe k.o. 1369 – Trnovec, poteka obstoječa kategorizirana javna pot JP 872514 Rjavka–Pod Plešivcem–Završnik, ki ni predmet prodaje. Parcele se bodo prodajale kot celota. V primeru, da ne bo dražitelja za nakup celote, se lahko izvede prodaja po posamičnih parcelah. Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja cene za nepremičnine pod točko 2. je 100,00 EUR. 4. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na račun Občine Sevnica IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest ter izročila overjena prodajna pogodba zaradi vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi. 5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 25. 2. 2014, v pisarni št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 9. uri. 6. Varščina Dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti izklicne cene za celoto oziroma za parcele, za katere so zainteresirani. Prednost na dražbi imajo dražitelji, ki so zainteresirani za nakup celote. Varščina se nakaže na račun Občine Sevnica IBAN št. 01310-0100008286, BIC koda BSLJSI2X, s pripisom »Javna dražba«. Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če najugodnejši dražitelj ne sklene pogodbe v določenem roku ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 7. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine. Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju. 8. Pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu videno–kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. Za nepremičnine se po končani javni dražbi objavi ponudba na oglasni deski Upravne enote Sevnica v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Z najugodnejšim dražiteljem – sprejemnikom ponudbe se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po preteku roka za sprejem ponudb na upravni enoti. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. Del prodajne pogodbe je klavzula, da kupec dovoljuje Občini Sevnica, da na parc. št. 180/2, k.o. 1367 – Zabukovje ter parc. št. 22/7 in 22/8, obe k.o. 1369 – Trnovec, izvede morebitno razširitev obstoječe kategorizirane javne poti JP 872514 Rjavka–Pod Plešivcem–Završnik z izkopom in navozom materiala ter izvede postopek geodetske odmere skladno z dejanskim potekom javne poti po razširitvi in ureditvi. Za morebitna odstopanja dejanskega poteka ceste od katastrskega stanja kupec ne bo zahteval odškodnine in bo zemljišče za cesto prenesel v last Občine Sevnica po nakupni vrednosti. 9. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, med uradnimi urami, pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica