Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2014 z dne 7. 2. 2014

Kazalo

257. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, stran 890.

Na podlagi 331. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo UPB3, s spremembami – ZTFI), je uprava borze, ki jo zastopata Andrej Šketa, predsednik uprave, in mag. Nina Vičar, članica uprave, dne 18. 11. 2013 sprejela Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana (Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13, v nadaljevanju: Pravila), h katerim je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala soglasje z odločbo opr. št. 40211-4/2013-3, z dne 20. 12. 2013.
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana
1. člen
Za 42. členom Pravil se doda nov 42.a člen, ki se glasi:
»Spremembe lastnosti pri obveznicah
42.a člen
(1) Spremembe lastnosti obveznic, uvrščenih v trgovanje na borznem trgu, se nanašajo predvsem na:
– spremembe lastnosti obveznic, ki so predvidene v prospektu in se v centralnem registru oziroma centralnem depoju izvedejo brez zamenjave kode, ISIN oznake ipd. (npr. sprememba amortizacijskega načrta v skladu s prospektom),
– spremembe lastnosti obveznic, sprejete po postopku in na način, predvidenem v prospektu (npr. tehnična zamenjava obveznic z nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja v centralnem registru oziroma centralnem depoju),
– spremembe lastnosti obveznic, zaradi katerih obstoječa obveznost, ki izhaja iz obveznic, ugasne in nastane nova obveznost, predvsem:
– spremembe lastnosti obveznic, za katere postopek sprejemanja odločitve o tej spremembi ni predviden v prospektu,
– delno ali celotno konverzijo kvalificiranih obveznosti, ki predstavljajo obveznice in so uvrščene na borzni trg, v skladu z ZBan-1.
(2) Oseba, ki je zahtevala uvrstitev, mora borzo obvestiti o vsaki spremembi pri obveznici, ki vpliva na položaj imetnikov obveznic v razmerju do izdajatelja, in borzi predložiti ustrezno zahtevo glede na vpliv, ki ga ima ta sprememba na trgovanje z obveznicami na borznem trgu. Vsebina zahteve in dokumentacija, ki se priloži zahtevi, se predpiše z navodili.
(3) Zahteva iz drugega odstavka tega člena se mora vložiti še pred vložitvijo ustreznega naloga za izvedbo spremembe v centralnem registru oziroma centralnem depoju.
(4) Borza o spremembah lastnosti pri obveznicah na podlagi prejete zahteve iz drugega in tretjega odstavka tega člena odloča:
– v primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena v postopku sprememb pri obveznicah skladno s tem členom,
– v primerih iz tretje alineje prvega odstavka tega člena v postopku začasne ustavitve in umika v skladu s 43. členom.
(5) Borza na podlagi prejete zahteve za spremembo izda sklep, s katerim odloči o spremembi pri posamezni obveznici, če ugotovi, da je zahteva utemeljena.
(6) Ne glede na določbo prvega odstavka 20. člena Pravil v primeru spremembe lastnosti obveznic iz 2. točke prvega odstavka tega člena, zaradi katere se v centralnem registru oziroma centralnem depoju izvede tehnična zamenjava obveznic z nadomestnimi obveznicami istega izdajatelja, izdajatelju v zvezi z nadomestnimi obveznicami ni potrebno izpolniti obveznosti glede objave prospekta in drugih informacij, določenih v 9. členu Pravil.
(7) Podrobnejši postopek spremembe pri obveznicah se lahko predpiše z navodili.
(8) V postopku sprememb pri obveznicah, uvrščenih v trgovanje na borznem trgu, se smiselno uporabljajo določbe 3.3. poglavja Pravil, razen če v tem členu ni določeno drugače.«
2. člen
(1) Spremeni se naslov 43. člena Pravil, tako da se po novem glasi: »Začasna ustavitev trgovanja in umik obveznic«.
(2) V 43. členu Pravil se spremeni prvi odstavek, tako da se po novem glasi:
»(1) V primeru spremembe lastnosti obveznic iz tretje alineje prvega odstavka 42.a člena Pravil se šteje, da obveznice ne izpolnjujejo več pogojev za trgovanje.«
(3) V 43. členu Pravil se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Nov drugi odstavek 43. člena Pravil se glasi:
»(2) Borza začasno ustavi trgovanje z obveznicami na borznem trgu in o tem izda sklep o ustavitvi:
– če so podani razlogi za ustavitev, določeni v 32. členu Pravil;
– če je ustavitev potrebna zaradi postopkov v centralnem registru oziroma centralnem depoju zaradi izvedbe spremembe pri obveznicah.«
(4) V dosedanjem drugem (po novem tretjem) odstavku 43. členu Pravil se pred besedo »uporabljajo« doda beseda »smiselno«.
3. člen
V 155. členu Pravil se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ostali odstavki pa se ustrezno preštevilčijo. Nov tretji odstavek 155. člena Pravil se glasi:
»(3) Možnost izvajanja sprememb sklenjenih poslov je vezana na funkcionalnost trgovalnega vmesnika v uporabi.«
4. člen
V prvem odstavku 163. člena Pravil se črta besedilo »v trgovalnem sistemu«.
PREHODNE DOLOČBE
5. člen
Spremeni se 208. člen Pravi, tako da se po novem glasi:
»Postopki borze v zvezi z izdajatelji«
208. člen
Postopki odločanja o zadevah v zvezi z izdajatelji, v katerih je bila zahteva vložena oziroma je bil postopek začet pred uveljavitvijo in uporabo Sprememb in dopolnitev Pravil, z dne 18. novembra 2013, in borza o njih še ni odločila do uveljavitve in uporabe Sprememb in dopolnitev Pravil, z dne 18. novembra 2013, se končajo v skladu s Pravili, ki vključujejo Spremembe in dopolnitve Pravil, z dne 18. novembra 2013.«
6. člen
Spremeni se 210. člen Pravi, tako da se po novem glasi:
»(1) Spremembe in dopolnitve Pravil z dne 18. novembra 2013 v zvezi s trgovanjem z vrednostnimi papirji in sicer spremembe 155. in 163. člena Pravil začnejo veljati petnajsti (15) dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo z dnem, ki ga s sklepom določi uprava.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe teh členov Pravil, objavljenih v Uradni list RS, št. 88/10, 89/11, 71/12, 84/12, 44/13, 81/13.«
7. člen
Črta se besedilo 211. člena Pravil.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Spremembe in dopolnitve Pravil se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh borze, veljati in uporabljati pa začnejo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen če v prehodnih določbah v 5. do 7. členu teh Sprememb glede začetka uporabe ni določeno drugače.
Ljubljana, dne 18. novembra 2013
Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana
Andrej Šketa l.r.
Predsednik uprave
 
mag. Nina Vičar l.r.
Članica uprave